Assisterende direktør i Tilsynsrådet, Dag Eriksen, sammen med seniorrådgiver Jonas Haugsvold.
Assisterende direktør i Tilsynsrådet, Dag Eriksen, sammen med seniorrådgiver Jonas Haugsvold.

Hvitvaskingsstriden uavklart – tilsyn i bero

Tilsynsrådet har besluttet å stille hvitvaskingstilsyn av advokater i bero i påvente av en avklaring fra Finansdepartementet.

Publisert

Som Advokatbladet tidligere har skrevet om, har Tilsynsrådet henvendt seg til Finansdepartementet for å få avklart hvitvaskingsstriden med Advokatforeningen.

Stridens kjerne er hvordan rapporteringsplikten og konfidensialitetsplikten skal balanseres i forhold til den nye hvitvaskingsloven. Både Advokatforeningen, lederen av Hvitvaskingslovutvalget Jon Petter Rui og advokat Jeppe Normann har tatt til orde for at Tilsynsrådet tolker rapporteringsplikten for vidt, og at plikten ikke gjelder for «egentlig advokatvirksomhet».

Tilsynsrådet, på sin side, mener at det da vil være fint lite igjen, og har derfor bedt Finansdepartementet om å avklare om rettskildebildet Advokatforeningen og Hvitvaskingslovutvalget legger til grunn er holdbart, fortalte assisterende direktør Dag Eriksen til Advokatbladet i mai.

Beslag- og bevisforbud

I et ni sider langt brev til Finansdepartementet gir Advokatforeningen sitt syn på saken.

«Det er Advokatforeningens syn at unntaket fra advokaters taushetsplikt i hvitvaskingsloven korresponderer med beslags- og bevisforbudene i prosesslovgivningen. Dette innebærer at advokater ikke skal rapportere om forhold de er blitt kjent med i forbindelse med «egentlig advokatvirksomhet», det vil si ved juridisk bistand og rådgivning i eller utenfor rettergang», skriver foreningen.

«Oppsummert er det Advokatforeningens syn at Hvitvaskingslovutvalgets innstilling må legges til grunn for lovtolkningen, og advokaters plikt til å rapportere må tolkes innskrenkende», skriver foreningen.

Finansdepartementet ønsker foreløpig ikke å uttale seg.

– Vi kan bekrefte at vi har mottatt brevene, og vil behandle dem på ordinær måte. Vi har ikke mer å tilføye på nåværende tidspunkt. Derfor er det heller ikke naturlig for oss å gi noe intervju om dette nå, sier kommunikasjonssjef Therese Riiser Wålen i Finansdepartementet.

I bero

Jonas Haugsvold i Tilsynsrådet avventer også Finansdepartementets tilbakemelding.

– Tilsynsrådet har besluttet å stille i bero rapporteringer etter hvitvaskingsloven § 46 om tilsynsmyndighetens rapporteringsplikt som følge av denne saken. Øvrige rutiner når det gjelder oppfølgningen av advokatenes etterlevelse av hvitvaskingsregelverket er ikke blitt endret, sier Haugsvold.