Illustrasjonsfoto: Henrik Evertsson

To tok dissens da Høyesterett opphevet mishandlings-dom

En thailandsk kvinne som i fire måneder ble utsatt for krenkelser av sin 26 år eldre norske ektemann, ble ikke utsatt for straffbar mishandling, mener Høyesterett. To dommere tok dissens.

Publisert Sist oppdatert

Ektemannen ble i Ofoten tingrett anklaget for ved gjentatte anledninger å ha truet sin ektefelle med at han skulle få henne sendt ut av landet og tilbake til Thailand.

«Ved flere anledninger stengte han henne ute av huset, og ved en anledning, natt til 24.mai 2015, dyttet han henne ut av huset ved å presse hånden sin mot halsen hennes og skyve henne ut inngangsdørene og/eller lukket døren mens foten hennes stod i døråpningen», heter det i dommen.

Mannen skal blant annet ha tvunget kvinnen til å holde ham med selskap om nettene mens han drakk, slik at hun ikke fikk sove.

Ofoten tingrett frifant mannen, og påtalemyndigheten anket til Hålogaland lagmannsrett, som dømte mannen til fengsel i 120 dager, og til å betale kvinnen 25.000 kroner i oppreisning og erstatning.

Gjentatte krenkelser

Høyesterett har i en avgjørelse fra 28.mars i år opphevet lagmannsrettens dom. Høyesterett delte seg i et flertall, bestående av dommerne Ingvald Falch, Borgar Høgetveit Berg og Bergljot Webster, og et mindretall, bestående av konstituert høyesterettsdommer Sven-Jørgen Lindsetmo og Knut H. Kallerud.

Førstvoterende Falch skriver i dommen at det for ham er klart at tiltalte har krenket fornærmede på flere måter.

«Ingen av krenkelsene var grove, men de var gjentatte. Spørsmålet er derfor om de samlet sett har karakter av mishandling. På dette punktet har jeg et annet syn enn lagmannsretten», skriver Falch.

Spesielt sårbar

Han mener at tiltaltes adferd ikke kan betegnes som spesielt alvorlig, til tross for at han er enig i at den fornærmede var i en spesielt sårbar situasjon, ettersom hun nylig hadde kommet til Norge fra en annen kultur.

Falch viser til HR-2018-390-A, som gjaldt «nedre sjikt av det som rammes av § 219»; der en tiltalt som flere ganger utøvde «nokså alvorlig vold mot sin samboer» - og samboeren ved ett av disse tilfellene var gravid – ble dømt til seks måneders fengsel for dette forholdet.

Dommer Falch mener at «tilfellet er etter min mening klart mer graverende enn i vår sak. Denne forskjellen må etter min mening føre til at de krenkelsene lagmannsretten beskriver, ikke overskrider terskelen i § 219 første ledd.»

Følte seg som en slave

Dette er konstituert dommer Lindsetmo og dommer Kallerud uenig i.

«Det fremgår av lagmannsrettens dom at hun følte seg som en «slave» og at hun levde i et forhold preget av kontinuerlig utrygghet og frykt for vold og nye verbale krenkelser. Det som gjør saken alvorlig er etter mitt syn først og fremst tiltaltes utnyttelse av fornærmedes uvitenhet og hensynsløse bruk av trusler – trusler han rettet inn nettopp mot forhold hvor hun trodde seg sårbar», skriver Lindsetmo.

Han konkluderer med at «fornærmede må sies å ha levd i et slikt «regime» preget av kontinuerlig utrygghet og frykt som faller inn under straffeloven § 219."

Powered by Labrador CMS