Høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie forteller at Høyesterett ønsker seg et bedre grunnlag for å fastsette advokatenes kostnader på. Foto: Henrik Evertsson
Høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie forteller at Høyesterett ønsker seg et bedre grunnlag for å fastsette advokatenes kostnader på. Foto: Henrik Evertsson

Høyesterett strammer inn advokatenes sakskostnader

Høyesterett har laget nye rutiner for når advokatenes sakskostnader skal legges frem, og hva de skal inneholde.

Publisert

- Formålet med rutineendringene er å få et bedre og sikrere grunnlag å fastsette sakskostnadene på. Høyesterett ønsker særlig at advokatene uttaler seg mer inngående om både egen og motpartens sakskostnadsoppgave, og at aktuelle sakskostnadsspørsmål blir prosedert, sier høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie.

Torsdag publiserte Høyesterett en revidert utgave av Advokatveiledningen.

Veiledningen inneholder detaljert informasjon om krav og forventninger til skriftlige og muntlige innlegg, og gir konkrete råd om hvordan advokater som prosederer i Høyesterett kan løse oppgaven på en god måte.

Det var i mars i fjor at Høyesterett laget en veiledning til advokater. Den ble i går publisert i oppdatert utgave.
Det var i mars i fjor at Høyesterett laget en veiledning til advokater. Den ble i går publisert i oppdatert utgave.

Økte krav til kostnadsoppgaven

Høyesterett stiller nå økte krav til sakskostnadsoppgavene, forteller Øie.

- Dersom det i sak i avdeling kreves sakskostnader for arbeid utført av andre enn prosessfullmektigen og eventuell rettslig medhjelper, ber vi om at det går frem av oppgaven hvem som har utført arbeidet det kreves dekning for. Noen opplyser om dette allerede i dag, men det er ikke så vanlig. Advokatveiledningen informerer om dette kravet, sier Øie.

I den reviderte veiledningen understreker Høyesterett at det er advokatens oppgave å påberope særlige omstendigheter som kan rettferdiggjøre krav utover det retten anser som nødvendig.

Høyesterett lister opp eksempler på hva som kan utgjøre "særlige omstendigheter":

  • At saken er lagt bredere opp fordi den har en særlig betydning for parten utover å få avgjort den aktuelle tvisten.
  • At saken anses unødvendig vidløftiggjort av motparten.
  • At det er utført arbeid i forbindelse med tvisten forut for saksanlegget og dette arbeidet ellers måtte ha blitt gjort i direkte tilknytning til saksanlegget.
  • At prosessfullmektig er byttet ut, med påfølgende merarbeid.

- Advokaten må selv vurdere hvilke opplysninger som kan gis uten å bryte taushetsplikten overfor klienten, sier justitiarius Øie.

Økt kostnadsfokus over hele linjen

Høyesterett ønsker økt fokus på sakskostnadsspørsmål i saksforberedende møte, sluttinnlegg og prosedyre, forteller justitiarius.

- Aktuelle spørsmål om utmåling av erstatning for sakskostnader må synliggjøres på et tidligere tidspunkt enn i dag. Prosessfullmektigene vil derfor oppfordres til å ta eventuelle sakskostnadsspørsmål opp i saksforberedende møte, og i sluttinnlegget, sier Øie.

Ferdig utfylt og undertegnet

I sivile saker som ikke varer mer enn én dag, ønsker Høyesterett at en ferdig utfylt sakskostnadsoppgave legges frem ved sakens oppstart. I øvrige saker ber Høyesterett om at sakskostnadsoppgaven legges frem ved begynnelsen av siste rettsdag.

- Vi legger opp til at de utmålingsspørsmålene som oppstår, prosederes på slutten av ankeforhandlingen. Dette gjelder både grunner for at det beløpet som er krevet, bør tilkjennes, og eventuelle grunner for at motpartens krav bør settes ned. Dette må det settes av tid til etter replikk og duplikk, sier Øie.

Endringene i Høyesteretts veiledning for advokater er drøftet med representanter for Advokatforeningen og Regjeringsadvokatembetet, forteller hun.

Det var i mars i fjor at Høyesterett for første gang i sin over to hundre år lange historie publiserte en veiledning til advokater.

Veiledningen skal oppdateres årlig.

Powered by Labrador CMS