Forsvarer i saken, Nils Christian Nordhus.
Forsvarer i saken, Nils Christian Nordhus.

Høyesterett: Polsk statsborger overleveres til Polen til tross for generell risiko for menneskerettsbrudd

Risikoen for at en polsk statsborger ville få sin grunnleggende rett til en rettferdig rettergang krenket ved straffeforfølgelse i Polen, var ikke stor nok til å avslå begjæringen om overlevering, ifølge Høyesterett.

Publisert Sist oppdatert

Arrestordreloven som trådte i kraft i 2019 innebærer en gjennomføring av en parallellavtale mellom EU, Norge og Island, og sørger for en gjensidig overleveringsprosedyre av ettersøkte for straffbare forhold på grunnlag av en arrestordre.

Dommen som nå har falt i Høyesterett dreier seg om en sak der Polen har utferdiget en europeisk arrestordre, og begjært en polsk statsborger pågrepet og overlevert på bakgrunn av mistanke om en rekke tilfeller av grov narkotikakriminalitet.

Mannen mener derimot at han ikke vil få en rettferdig rettergang i Polen på grunn av polske domstolers manglende uavhengighet, og at polsk rettspraksis ikke tar hensyn til avgjørelser fra EU-domstolen og EMD. En utlevering vil derfor være EMK-stridig, ifølge mannen og hans forsvarer Nils Christian Nordhus.

- For svake holdepunkter til overleveringsavslag

Dette var Høyesterett ikke enig i. Manglene ved det polske rettssystemet, og risikoen for at mannen vil få krenket sin rett til en rettferdig rettergang ved en overlevering til straffeforfølgelse i Polen, er ikke tilstrekkelig for å avslå begjæringen, konkluderte Høyesterett.

«Fordi de nevnte systematiske og generelle manglene ved rettsvesenet i Polen er betydelige, skal det forholdsvis lite til av konkrete holdepunkter før vilkårene for overlevering ikke er oppfylt. For As del er holdepunktene likevel for svake. At han er tiltalt i en alvorlig narkotikasak, og at han offentlig har kritisert polske myndigheter i forbindelse med behandlingen av sin sak i Norge, kan samlet sett ikke anses tilstrekkelig», skrev førstvoterende dommer Falch.

Arrestordreloven § 8 andre ledd var derfor ikke til hinder for at mannen kunne overleveres til Polen, fastslo en enstemmig Høyesterett.

Her kan du lese hele avgjørelsen fra Høyesterett.

Powered by Labrador CMS