Mette Yvonne Larsen førte saken på vegne av mannen som i lagmannsretten ble dømt til fengsel for sovevoldtekt, men som i Høyesterett fikk dommen opphevet.

Dissens i Høyesterett: Opphever dom for sovevoldtekt

Et flertall på fire mot én dommere mente at kvinnen som var sterkt omtåket etter å ha sovet, ikke var «ute av stand til å motsette seg» at domfelte førte flere fingre inn i skjeden hennes. Mannens forsvarer sier hun er bekymret for unge menns rettssikkerhet i denne typen saker.

Publisert Sist oppdatert

Dette fremgår av Høyesteretts avgjørelse (HR-2024-897-A) som ble kunngjort onsdag formiddag.

En ung mann ble i lagmannsretten dømt til fengsel i to år og ti måneder for overtredelse av straffeloven § 291 bokstav b, for å ha ført flere fingre inn i skjeden til en kvinne som var sterkt omtåket etter akkurat å ha våknet.

Lagmannsretten mente det dreide seg om en sovevoldtekt, fordi det ble vurdert at kvinnen hadde vært i en tilstand som gjorde at hun var «ute av stand til å motsette seg handlingen».

Saken ble løftet til Høyesterett, hvor fire av fem dommere konkluderte med at lagmannsrettens fellende dom måtte oppheves som følge av feil lovanvendelse.

Disse var i Høyesterett:

  • På vegne av domfelte: Advokat Mette Yvonne Larsen
  • På vegne av påtalemyndigheten: Statsadvokat Ingelin Hauge
  • Høyesterett i avdeling med fem dommere: Hilde Indreberg, Toril Marie Øie, Kristin Normann, Kine Steinsvik og Per Erik Bergsjø

Utfordrende med «oppvåkningsfasen»

Det var rekkevidden av vilkåret «ute av stand» som kom på spissen i Høyesteretts behandling av saken. 

Ettersom det er evnen til motmæle som er avgjørende, vil selve årsaken være uten betydning. 

Hvorvidt vilkåret er oppfylt, vil derfor bero på en konkret vurdering av offerets tilstand og om denne påvirket vedkommendes evne til å motsette seg handlingen, forklarer førstvoterende dommer Per Erik Bergsjø.

«I dette ligger at en som er sterkt omtåket etter å ha sovet, etter omstendighetene kan være vernet», skriver han, men understreker samtidig at «en person som er trøtt etter å ha sovet, vil som den store hovedregel være i stand til å motsette seg seksuell omgang».

Terskelen ligger høyt, og det er ikke tilstrekkelig at det var vanskelig å motsette seg handlingen, påpeker han.

«Det kan tenkes tilstander hvor man i en oppvåkningsfase likevel ikke forstår hva som skjer, og/eller ikke evner – fysisk eller verbalt – å motsette seg handlingen», tilføyer Bergsjø.

– Kvinnen oppfattet og husket detaljer

Det siste var derimot ikke tilfelle i denne saken, ifølge flertallet.

Det fremgår av faktum at innføring av fingre i kvinnens skjede skal ha skjedd i forlengelsen av at mannen hadde kysset og slikket henne i fjeset. 

Ettersom den seksuelle omgangen begynte straks etterpå, mente lagmannsretten at kvinnen ble« overrumplet» på en måte som gjorde henne ute av stand til å motsette seg det som skjedde.

Det er her Høyesteretts flertall er uenig.

«Det er et sentralt poeng at fornærmede «merka» at hun ble kysset og «sleikt … på kinnet og inn i øyret». Hun var altså – før den seksuelle omgangen startet − i stand til å oppfatte og forstå det som skjedde, også detaljer. Dessuten husket hun dette i ettertid», skriver førstvoterende. 

«Jeg savner en forklaring i dommen på at hun likevel var så omtåket at hun var ute av stand til å motsette seg tiltaltes handlinger», legger han til. 

Flertallet og mindretallet uenige

Det er i dette lyset, kombinert med den høye terskelen, at Bergsjø mener å være i tvil om lagmannsretten har stilt strenge nok krav.

«Slik saken her ligger an, mener jeg videre at lagmannsretten burde foretatt en bredere vurdering opp mot det sentrale vilkåret i bokstav b – «ute av stand til å motsette seg handlingen», konstaterer han.

Dermed konkluderte han med at lagmannsrettens dom måtte oppheves, til støtte fra tre av de øvrige dommerne. 

Et mindretall bestående av dommer Hilde Indreberg, var uenig. 

«Jeg deler ikke hans tvil om hvorvidt lagmannsretten har stilt strenge nok krav», innleder hun.

Når lagmannsretten beskriver det hele som å ha skjedd i en sammenhengende sekvens, og benytter betegnelsen «overrumplet», mener hun at det ikke kan «forstås på annen måte enn at den seksuelle omgangen har kommet brått på, mens fornærmede var omtåket av søvn».

Indrebergs konklusjon var derfor at lagmannsrettens lovanvendelse var riktig. 

Høyesterettsdommen kan leses i sin helhet her.

Forsvarer: Fornøyd – men bekymret

Advokat Mette Yvonne Larsen, som førte saken på vegne av mannen, sier hun er fornøyd med dommen.

– Jeg mener at dommen bidrar til at det stilles større krav til begrunnelsen for et påtalevedtak, og begrunnelsen i en dom som skal dømme noen for voldtekt, sier Larsen.

Hun trekker blant annet frem dommer Bergsjøs etablering av et utgangspunkt om at en person som er trøtt etter å ha sovet, som hovedregel vil være i stand til å motsette seg seksuell omgang.

– Dette er en viktig presisering og avklaring av at det skal stilles strenge krav for å dømme noen for voldtekt.

– Jeg er veldig fornøyd, men fortsatt bekymret for unge menns rettssikkerhet i disse sakene, erkjenner Larsen.

Statsadvokat: – Saken vil bli berammet på nytt

Med flertallets opphevelse, er saken sendt tilbake til lagmannsretten. Den må nå ta stilling til om det bør avholdes en ny ankeforhandling.

Ifølge statsadvokat Ingelin Hauge, som representerte påtalemyndigheten i Høyesterett, vil saken bli berammet på nytt der.

Å være omtåket av søvn er en tilstand som har vern etter loven, understreker hun.

– Påtalemyndigheten har fått medhold i synet på hvordan voldtektsbestemmelsens alternativ «andre grunner ute av stand til å motsette seg handlingen» skal forstås. Lagmannsrettens lovforståelse var korrekt, men Høyesterett fant ikke domsgrunnene tilstrekkelig klare med hensyn til hvordan lagmannsretten kom frem til bevisresultatet, forklarer Hauge.

Powered by Labrador CMS