JU§NYTT

Høyesterett avviser finansieringsordning i søksmål mot alarmselskap

Alarmkundeforeningen får ikke finansiere sitt søksmål mot Verisure og Sector Alarm gjennom eksternt bidrag fra internasjonalt søksmålsfinansieringsselskap.

Publisert Sist oppdatert

Da Konkurransetilsynet i 2020 konkluderte med at alarmselskapene Sector Alarm og Verisure hadde brutt konkurranseloven, gikk Alarmkundeforeningen til sak med krav om erstatning på vegne av en rekke alarmkunder.

Totalt fikk selskapene bøter for til sammen 1,2 milliarder kroner, og det ble rapportert om at over 400.000 kunder kunne ha krav på erstatning.

Gruppesøksmålet ble anlagt etter utmeldingsalternativet, som betyr at kundene automatisk blir en del av søksmålet med mindre de uttrykkelig trekker seg.

Det internasjonale selskapet, Therium ønsket å finansiere søksmålet på vegne av forbrukerne under forutsetningen å få utbetalt tre ganger beløpet som er investert ved en eventuelt tilkjent erstatning til gruppemedlemmene.

Nå har Høyesterett konkludert med at reglene for gruppeprosess i tvisteloven ikke åpner for en slik finansieringsordning i utmeldingssøksmål. Alarmkundeforeningen kunne derfor ikke utpekes som grupperepresentant for søksmålet.

Tap i tingrett og lagmannsrett

Oslo tingrett avsa i 2021 en kjennelse hvor de kom til at Alarmkundeforeningen ikke kunne utpekes som grupperepresentant, fordi foreningen ikke selv kunne svare for gruppens mulige sakskostnadsansvar.

Etter tingrettens syn, krevde en garanti fra Therium tillatelse etter finansforetaksloven, noe som ikke forelå. Alarmkundeforeningen kunne derfor ikke basere muligheten for å dekke ansvar for motpartenes sakskostnader på en slik garanti.

Også lagmannsretten konkluderte med samme resultat, under dissens, og med en noe annen begrunnelse enn tingretten.

Ifølge flertallets vurdering, var ikke foreningen «villig» til å la seg utnevne som grupperepresentant i henhold til tvisteloven §35-9 andre ledd.

Mindretallet mente tingretten hadde misforstått vilkårene for utnevnelse av en grupperepresentant. Imidlertid fant de ikke tilstrekkelig grunnlag for å avgjøre om søksmålet skulle avvises på et annet grunnlag.

Alarmkundeforeningen anket kjennelsen videre til Høyesterett.

- En lovgiveroppgave

Sakens dommere

  • Førstvoterende dommer Kine Steinsvik
  • Justitiarius Toril Marie Øie
  • Dommer Aage Thor Falkanger
  • Dommer Knut H. Kallerud
  • Dommer Wenche Elizabeth Arntzen

Spørsmålet for Høyesterett var om Alarmkundeforeningen kan stille som forutsetning for å la seg utpeke at retten godtok at kostnader til søksmålsfinansieringen - dersom søksmålet fører frem - kan kreves dekket i et eventuelt tilkjent erstatningsbeløp.

«Etter mitt syn legger lovreguleringen i dette tilfellet følgelig klare begrensninger for domstolenes handlingsrom ved tolkningen. Mange gruppemedlemmer er ikke klar over at deres rettigheter er omfattet av et søksmål, og noen avkortning på avtalerettslig grunnlag er det følgelig heller ikke mulig å etablere», skriver førstvoterende dommer Kine Steinsvik.

Ifølge Høyesterett reiser dette en rekke sammensatte spørsmål, som i hvilken grad ulike sider ved ordninger som åpner for eksterne investeringer for domstolene som tar sikte på økonomisk fortjeneste, bør reguleres nærmere i prosesslovgivningen.

Sakens parter

  • Alarmkundeforeningen (advokat Christian Henrik Prahl Reusch) (Rettslig medhjelper: advokat Jan Magne Langseth)
  • mot

  • Verisure AS (advokat Peder Alvik Sanengen – til prøve) (Rettslig medhjelper: advokat Kaare Andreas Shetelig)
  • og

  • Sector Alarm AS (advokat Stephan Lange Jervell

«Etter mitt syn må det ut fra dette være en lovgiveroppgave å vurdere om det bør gjøres endringer i tvistelovens regler om gruppeprosess som gjør det mulig å kombinere utmeldingssøksmål med ekstern søksmålsfinansiering gjennom avkortning i tilkjent erstatning», følger det av kjennelsen.

Sakskostnadene dekkes

Samlet sett konkluderer en enstemmig Høyesterett med at tvistelovens regler ikke åpner for at grupperepresentanten kan kreve kostnader ved ekstern søksmålsfinansiering dekket gjennom fradrag i en eventuell erstatning til gruppemedlemmene.

Som følge av at saken har reist uavklarte spørsmål, fritar Høyesterett Alarmkundeforeningen fra å betale sakskostnader.

«I lys av dette, styrkeforholdet mellom partene og at Alarmkundeforeningen hadde god grunn til å få saken prøvd, finner jeg at tungtveiende grunner gjør det rimelig å frita foreningen for kostnadsansvaret for Høyesterett, jf. § 20-2 tredje ledd».

Les kjennelsen i sin helhet her (HR-2023-1034-A).

Startet i Norge i 2016

Søksmålsfinansieringsselskapet Therium ble startet opp i Norge i 2016 med et uttalt mål om å finansiere søksmål og rettssaker for kunder som ikke har råd eller likviditet til å ta saken selv.

Therium omtaler seg selv som Europas ledende selskap innen søksmålsfinansiering, og ble startet i Storbritannia i 2009, og senere etablert i USA.

Om Therium vinner et søksmål, skal selskapet ha igjen de utlagte advokatutgiftene pluss en såkalt multippel av det tilkjente erstatningsbeløpet. Dersom klienten taper saken, dekker Therium alle advokatkostnadene, og må anse de investerte pengene tapt.

Powered by Labrador CMS