Gondolbanen på Voss.
Gondolbanen på Voss.

Høyesterett: Gondolbane på Voss krenker grunneiernes eiendomsrett

På det hyppigste passerer gondolbanen hvert 42. sekund, med en passeringshøyde over hustakene på knapt elleve meter på det laveste. Nå er grunneierne tilkjent erstatning i Høyesterett.

Publisert Sist oppdatert

På Vossevangen ble det i 2019 åpnet en helårlig gondolbane som går fra Voss jernbanestasjon til fjellet Hanguren. Taubanen går blant annet over et boligområde og over innmark, i en høyde fra ti til seksti meter over bakken. Banen er i drift i opptil 13 timer i døgnet, og ved spesielle anledninger kjøres den også på nattestid.

Flere av boligeierne i området har opplevd en rekke ulemper som følge av den hyppige gondoltrafikken over hustakene. Grunneierne gikk derfor til sak, og fikk medhold både i tingretten og i lagmannsretten i at eiendomsretten var krenket og avstått ved tvang.

Lagmannsretten kom med følgende begrunnelse:

«Gondolbanen slik den er bygget er en varig og permanent plassert infrastrukturløsning av stort fysisk omfang som på det hyppigste og i lav høyde passerer hvert 42 sekund over de eiendommer og bolighus som er berørt av skjønnet. Passeringshøyden over hustakene og utearealene på den enkelte eiendom, er som allerede påpekt varierende fra knapt elleve meter til knapt 30 meter».

- Eiendomsrettens utstrekning er ikke lovregulert

Avgjørelsen ble anket til øverste instans, og spørsmålet for Høyesterett var om grunneierne under gondolbanen hadde eiendomsrett i luftrommet over hustakene, og i så fall hvor langt opp i lufta denne retten strekker seg.

Hvor langt eiendomsretten rekker, er ikke regulert i lov. Fastsettelsen av rettens utstrekning oppover må derfor foretas på bakgrunn av allmenne formål med eiendomsretten, understreker førstvoterende dommer Østensen Berglund.

- Det foreligger ikke rettskilder som tilsier at eiendomsrettens utstrekning oppover kan fastsettes til en bestemt høyde i meter. Avgjørende blir derfor hvor høyt grunneieren har interesse i å utnytte sin eiendom. Ved denne vurderingen må det ses hen til fremtidig utvikling og muligheter, og gjeldende regulering er ikke avgjørende, skriver Berglund.

Ifølge Høyesterett er eiendomsretten oppover ikke ubegrenset, men den strekker seg så langt som grunneieren etter en objektiv vurdering har en berettiget og saklig interesse i å nekte aktivitet eller tiltak over egen grunn.

- I praksis innebærer dette at det ikke kan plasseres permanente innretninger innenfor dette området, uten at det foreligger vedtak om ekspropriasjon eller er inngått avtale med grunneieren, påpekes det i dommen.

- Vedvarende verdireduksjon

I den konkrete vurderingen sluttet Høyesterett seg til vurderingene som ble gjort i lagmannsretten.

- Lagmannsretten la til grunn at eiendommene har fått redusert sin verdi. Det er også dokumentert at stadige nedfall over eiendommene i form av tidligere smørefett, nå rust, samt is vinterstid, har vedvart etter at lagmannsretten avhjemlet overskjønnet, skriver Berglund.

En enstemmig Høyesterett konkluderte derfor med at grunneierne i saken har ekspropriasjonsrettslig vern som følge av at gondolbanen krenker deres eiendomsrett.

Her kan du lese hele avgjørelsen fra Høyesterett.

Powered by Labrador CMS