Anne Helsingeng presenterte utvalgets forslag på et arrangement for de største firmaene i mars.
Anne Helsingeng presenterte utvalgets forslag på et arrangement for de største firmaene i mars.

Advokatforeningens nye retningslinjer for private granskninger har vært ute på høring

Utvalget som har utarbeidet nye retningslinjer får ros for forenkling og gode forslag i høringsrunden, men møter uenighet om bør-regler og hensynet til enkeltpersoner.

Publisert

Høsten 2019 nedsatte Advokatforeningen et utvalg for å foreslå endringer i foreningens retningslinjer for private granskninger. Utvalget har vært ledet av Anne Helsingeng i Bull & Co.

Retningslinjene er forsøkt forenklet, og er nå knyttet tettere opp mot Regler for god advokatskikk.

Tre viktige endringer

Ett av forslagene i de nye retningslinjene er å moderere dagens anbefaling om at det bør utvises forsiktighet med å bruke virksomhetens faste advokatforbindelse som gransker. En annen endring er at punktet «Forholdet til menneskerettighetene» er tatt ut, fordi utvalget mener at menneskerettighetenes relevans til granskninger er begrenset.

Videre har utvalget knyttet grunnleggende rettssikkerhetskrav overfor berørte i granskningsprosessen opp mot Regler for god advokatskikk, fremfor til et ulovfestet forsvarlighetskrav.

Skal-regler vs. bør-regler

Forslaget har nylig vært på høring, og en rekke advokatfirmaer, samt Justisdepartementet, NHO, LO, KS, Arbeidstilsynet, Juristforbundet og Oslo statsadvokatembeter har levert høringssvar.

Elden advokatfirmas hovedinnvending er at forslaget burde gitt faste «skal»-regler fremfor mer generelt utformede «bør»-regler.

Granskningsutvalget

  • Anne Helsingeng, Bull & Co (leder)
  • Preben Haugmoen Mo, Føyen
  • Georg Abusdal Engebretsen, Wiersholm
  • Kristian Brandt, Hjort
  • Thomas Steen Brandi, Selmer

«Vi mener at retningslinjene burde vært gitt et fastere og mer normativt innhold, som i større grad reflekterte de rettssikkerhetsgarantier som er nedfelt i straffeprosessen og de prinsipper som ligger til grunn for denne», skriver advokat Tormod Tingstad på vegne av firmaet.

Elden anbefaler at i granskninger som retter seg mot en identifisert enkeltperson, og kan komme til å gjelde straffbare forhold, så må den berørte som hovedregel få innsyn i hele dokumentmassen.

Wikborg Rein: Uenig i fjerning av MR-punkt

Wikborg Rein er generelt positive til en forenkling av retningslinjene, og støtter forslaget overordnet. Men noen forslag har en uheldig utforming, mener Elisabeth Roscher og Tine Vigmostad på vegne av firmaet.

At punktet om grunnleggende menneskerettigheter foreslås tatt ut av retningslinjene, er firmaet uenig i. Forslaget om at å erstatte dagens forbud mot å bruke en fast advokatforbindelse med en varsomhetsbestemmelse, støttes heller ikke. Dette kan svekke granskernes uavhengighet og publikums tillit til granskningsprosesser, mener firmaet.

Mener forslaget er skjevt

Advokat Kristin Bugge Midthjell i Advokatene Tveter og Kløvfjell mener forslaget er skjevt i favør av oppdragsgiver / arbeidsgiver, og bidrar til å redusere enkeltpersoners rettssikkerhet. Hun påpeker at utvalget burde vært bredere sammensatt med en større andel advokater som bistår ansatte og enkeltpersoner.

Også advokatfirmaet Homble Olsby kritiserer utvalgets sammensetning:

«Vi mener det er en svakhet ved prosessen at Advokatforeningen har nedsatt et utvalg som kun er sammensatt av advokater fra store private advokatfirmaer som har granskning som et sentralt forretningsområde. (…) Utvalget har ingen medlemmer fra arbeidstakersiden, hverken fagforeningsadvokater eller privatpraktiserende advokater, og heller ingen medlemmer fra arbeidsgiversiden (internadvokater)», skriver advokatene Tore Lerheim og Trond Erik Solheim.

Hovedstyret vedtar

– Vi er veldig glad for å ha fått så mange gode høringsinnspill. Utvalget er nå er i gang med å gjennomgå dem, og vil vurdere endringer i retningslinjene. Det er til slutt hovedstyret som skal vedta retningslinjene, sier generalsekretær Merete Smith i Advokatforeningen.

Forslaget til reviderte retningslinjer kan du lese her.

Les mer om retningslinjene på Advokatforeningens nettsider her.

Powered by Labrador CMS