Fredag kom det en ny dom fra Høyesterett om skjevdeling av aksjeverdier.

Avklarer skjevdeling av aksjeverdier i selskap der en ektefelle er ansatt

JU§NYTT. En fersk Høyesterettsdom viser hvilke krav som må stilles til bevis ved skifte av felleseie der det har funnet sted ombytting av skjevdelingsmidler eller sammenblanding av likedelings- og skjevdelingsmidler, samt betydningen av personlig goodwill ved verdsettelse av næringsvirksomhet.

Publisert Sist oppdatert

Per Racin Fosmark

Per Racin Fosmark er lagdommer i Borgarting lagmannsrett.

Han har over 25 års erfaring som advokat og møterett for Høyesterett.

Han er også leder av Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester, og er redaktør av Lovdatas sivile flaggsaker.

Fosmark er redaktør for Advokatbladets fagsider Ju§nytt.

Høyesterett avsa 10. september 2020 enstemmig dom - HR-2020-1760-A - som er et viktig bidrag til avklaring av blant annet hvilke krav som ved skifte av felleseie må stilles til bevis der det har funnet sted ombytting av skjevdelingsmidler eller sammenblanding av likedelings- og skjevdelingsmidler, samt til betydningen av personlig goodwill ved verdsettelse av næringsvirksomhet.

Høyesterett kom til at det ikke var grunnlag for skjevdeling av en ektefelles aksjer i en selskapsstruktur der han var største eier og ansatt, jf. ekteskapsloven § 59 første ledd.

Oppfylte ikke vilkår

Ved ekteskapets inngåelse var ektefellen, som aksjonær og ledende ansatt i et selskap, engasjert i tjenesteytende virksomhet (artistmanager).

Ektefellen solgte under ekteskapet aksjene sine i selskapet og etablerte sammen med andre en ny selskapsstruktur som overtok og videreførte den virksomheten som ektefellen hadde vært ansvarlig for i det selskapet han trådte ut av.

Ut fra en konkret vurdering kom Høyesterett til at vilkårene for skjevedling etter ekteskapsloven § 59 første ledd ikke var oppfylt.

Skal ikke være formuetvil

I avsnitt 32-45 behandler Høyesterett de rettslige utgangspunkter. Det følger av Ot.prp. nr. 28 (1990-1991) side 121 og Rt-2015-710, Aksjehandelskonto, avsnitt 32 at det må stilles nokså strenge krav til bevisene.

Faktum må være noenlunde på det rene, og det skal ikke være tvil om at den aktuelle formuen stammer fra skjevdelingsmidler. Det er ikke grunnlag for å stille et noe lempeligere beviskrav ved vurdering av næringsvirksomhet enn annen formue.

Kriteriet «klart kan føres tilbake til» får særlig betydning der opprinnelige skjevdelingsmidler er ombyttet eller sammenblandet med likedelingsmidler. Det er ikke rom for skjevdeling kun basert på en «beregnet eller indirekte verdimessig sammenheng» med opprinnelige skjevdelingsmidler, se Rt-2015-710, Aksjehandelskonto, avsnitt 52.

Førstvoterende uttalte at med ordene «tilstrekkelig økonomisk identitet», som ble brukt i Rt-2015-710, Aksjehandelskonto, avsnitt 33 er ikke ment noe annet enn det som følger av lovens eget kriterium - «klart kan føres tilbake til». Det er ikke grunnlag for å stille andre krav når det gjelder næringsvirksomhet enn det som gjelder skjevdelingskrav generelt.

Høyesterett sluttet seg også til den oppsummering av kravene til bevis i tilknytning til ombyttings- og sammenblandingstilfellene som fremgår av Lødrup og Sverdrup, Familieretten, 8. utgave, 2016 side 273.

«Personlig goodwill»

Når det gjelder verdien av «personlig goodwill», har Høyesterett noen prinsipielle betraktninger i avsnitt 50-52. Verdien av «personlig goodwill» utgjør ikke i seg selv «formue» eller «midler» slik disse uttrykkene er brukt i ekteskapsloven § 59 første ledd.

Først når en ektefelle opptjener inntekt, oppstår det formue. Det kan for eksempel være lønn for utført arbeid. Ved verdsettelsen av en virksomhet eller et selskap ved skifte må man se bort fra verdi som er knyttet til en ektefelles «personlige goodwill». Dette samsvarer også med hvordan virksomheten eller selskapet vil bli verdsatt ved eventuelt salg. Verdier som ektefellene har skapt under ekteskapet, er likedelingsmidler. Dette gjelder selv om den ene ektefellen har skapt større verdier enn den andre.

Dommere: Erik Thyness, Kristin Normann, Erik Møse, Wilhelm Matheson og Toril Marie Øie.

Powered by Labrador CMS