- Det er helt nødvendig at advokater etterutdanner seg, sier generalsekretær Merete Smith i Advokatforeningen.
- Det er helt nødvendig at advokater etterutdanner seg, sier generalsekretær Merete Smith i Advokatforeningen.

Advokater får 6,6 millioner kroner i bøter for manglende etterutdanning

Advokatforeningen har gitt 521 advokater bøter fordi de ikke har oppfylt kravet om etterutdanning. Foreningen har nå bedt Justisdepartementet om å innføre et generelt etterutdanningskrav til alle landets advokater.

Publisert

521 advokater, som tilsvarer seks prosent av Advokatforeningens medlemmer, hadde ikke oppfylt etterutdanningskravet da siste femårsperiode ble avsluttet ved nyttår. Dette er en nedgang fra forrige periode, som ble avsluttet i 2013, da ti prosent av medlemmene, det vil si 759 advokater, ikke oppfylte kravet.

Mens Advokatforeningen nå vil innkreve 6,625 millioner kroner i bøter, var kravet 7,13 millioner kroner i 2013.

- Advokatforeningen skulle gjerne vært disse pengene foruten, sier generalsekretær Merete Smith.

Etterutdanningsordningen

  • Medlemmer av Advokatforeningen, det vil si drøye nitti prosent av landets advokater, må ta minst åtti timer etterutdanning i løpet av en femårsperiode.
  • Dersom de mangler timer, blir de ilagt bøter ved periodens slutt.
  • Bøtenes størrelse avhenger av antall timer som mangler. Maks bot pr. advokat er 30.000 kroner.
  • Advokater som ikke er medlemmer av Advokatforeningen, har i dag ingen krav om etterutdanning.

- Men jeg er glad for at betydelig flere oppfylte etterutdanningskravet denne gangen. Advokatforeningen har jobbet hardt for å utvikle gode kurstilbud for alle advokater, og i de siste årene har Juristenes utdanningssenter lagt stor vekt på også å lage gode e-kurs, slik at advokater kan bli faglig oppdatert på en effektiv måte, sier Smith.

- Endringer skjer stadig hurtigere, og derfor er det helt nødvendig at alle advokater etterutdanner seg, sier Smith.

Vil ha lovfestet krav

Advokatforeningen har nylig sendt et brev til Justis- og beredskapsdepartementet der den ber om at det innføres et lovfestet krav om at alle advokater i Norge tar etterutdanning, ikke bare Advokatforeningens medlemmer

"Det er i dag ikke et generelt krav om at advokater skal ta etterutdanning", skriver foreningen, og viser til at for eksempel eiendomsmeglere, revisorer og regnskapsførere - samt advokater i de fleste vest-europeiske land - er underlagt krav om etterutdanning.

"Advokatforeningens etterutdanningskrav overfor sine medlemmer bidrar til at norske advokater generelt holder et høyt faglig nivå", skriver Smith i brevet, der hun viser til at flere offentlige organer, som UDI og barnevernsmyndighetene, har uttrykt et behov for å sikre at advokater som er med i advokatordninger som betales av det offentlige, holder et tilstrekkelig faglig nivå.

- Det er svært viktig at alle advokater holder seg oppdaterte om rettsutviklingen. Det er på tide at dette blir et generelt krav for alle advokater, sier Smith.

Kan kjøpe seg ut

Advokatforeningens etterutdanningsordning har vesentlige svakheter, påpeker Smith i brevet til departementet.

"For det første gjelder den ikke for advokater som ikke er medlemmer. For det andre er sanksjonen mot manglende oppfyllelse et krav om gebyr. Dette åpner for at advokater kan "kjøpe seg" ut av kravet. Dette er en mulighet som Advokatlovutvalget anså som uheldig", heter det i brevet.

Hun viser til at det heller ikke er noe i veien for at advokater, før etterutdanningsperioden utløper, kan melde seg ut av foreningen, og dermed slippe unna kravet.

"Advokatforeningens etterutdanningsordning er således et bidrag, men dessverre ikke tilstrekkelig, til å sikre det rettssøkende publikums interesser", skriver Smith.

567 advokater meldte seg ut av Advokatforeningen i 2018, mens tallet var 329 i 2017. Samtidig økte medlemsmassen. I 2017 hadde foreningen 9205 medlemmer. Pr. 1. januar var tallet 9511. Av disse var 268 studentmedlemmer.

Vil ikke vente på advokatlov

Advokatforeningen vedtok å innføre en etterutdanningsordning for sine medlemmer allerede i 1994.

- Vi var svært tidlig ute i forhold til andre profesjoner og advokater i andre land. Men siden den gang er det kommet tilsvarende krav for mange andre profesjoner. Vi mener at et generelt etterutdanningskrav bør innføres med en gang, uavhengig av oppfølgingen av den samlede advokatloven, sier Merete Smith.

Et forslag til ny advokatlov, som også omfatter etterutdanningsordningen, har ligget til behandling i departementet i drøye fire år allerede.

"Et krav om etterutdanning for alle advokater vil ikke medføre særlige administrative kostnader", skriver foreningen, og ber om at kravet innføres nå.

"En rask innføring vil innebære en etterspurt styrking av forbrukernes posisjon i rettshjelpsmarkedet. Innføringen vil kunne skje ved enkle midler, og vil underlegge advokatene de samme krav som andre betrodde yrkesutøvere er omfattet av", skriver Advokatforeningen.

Selvrapportering

Mens advokater tidligere måtte få etterutdanningstimene godkjent av Advokatforeningens sekretariat, er det fra 1.januar i år innført en ordning med tillitsbasert selvrapportering. Ved periodens utløp skal advokatene sende en erklæring til foreningen over antall timer undervisning de har deltatt på. De kan holde orden på timene i eget skjema på Advokatforeningens nettsider (Min side).

Powered by Labrador CMS