Illustrasjonsfoto: Istock/Preto_perola
Illustrasjonsfoto: Istock/Preto_perola

Advokat felt for å ha sendt truende melding til motpart

Disiplinærutvalget legger spesielt vekt på at meldingen tilsynelatende ikke hadde noe med klientens interesser å gjøre.

Publisert Sist oppdatert

En advokat er ilagt en irettesettelse av Disiplinærutvalget i Oslo krets etter å ha sendt en melding som ifølge utvalget var «truende i sitt innhold» direkte til klientens motpart (klager).

Utvalget legger særlig vekt på at «advokaten refererer til sine egne refleksjoner og undersøkelser om klager» uten at det fremstår som en «videreformidling av klientens argumenter».

Den innklagede advokaten bistod en klient i en reklamasjonssak mot en håndverker. Den nevnte sms-meldingen var rettet mot håndverkeren, som altså er klager i saken.

I meldingen stod det:

«Hei N! Jeg følger litt med og registrerer at du har nystiftet selskap XX AS. Samtidig har du ZZ AS og markedsfører deg aktivt som dyktig håndverker med programmet i Y. Jeg skjønner hvorfor håndverkere ikke tør være underleverandører i ditt selskap. Det er jo betalingsudyktig. Verre er det med styre- og ledelsesansvar for deg. Vet Y om dine problemer i næringslivet? Vet du om ny Facebook-gruppe om deg? Mvh NN»

Argumenterer for grunnløs klage

Klager anfører at meldingen består av uriktige påstander om hans håndverksvirksomhet, i tillegg til å komme med det han opplever som truende uttalelser.

Han mener meldingen må sees i sammenheng med den kontraktsrettslige tvisten mellom klager og advokatens klient, og klager tolker den derfor som et utpressingsforsøk.

Advokaten på sin side mener at klager «har fremsatt løgner og opptrådt uredelig overfor klient i den kontraktsrettslige tvisten (...)». Han står også fast ved at innholdet i sms-en «stemmer med virkeligheten», og anser disiplinærklagen som grunnløs.

Forsterket reaksjon etter liknende fellelser tidligere

I sin vurdering viser Disiplinærutvalget til at en advokat skal ivareta sin klients interesser etter beste evne og innenfor rammene av Regler for god advokatskikk (RGA). Likevel skal ikke dette skje på en måte som skader standen og yrkets anseelse, og ivaretakelsen skal være både saklig og korrekt. I avgjørelsen står det:

«Innholdet i sms'en fremstår ikke som en videreformidling av klientens argumenter i mangelsaken. Sms'en er personlig og advokaten referer til sine egne refleksjoner og undersøkelser om klager, hans selskaper og klagers opptreden i program Y.»

«Disiplinærutvalget kan ikke se at henvendelsen har noe fornuftig formål i relasjon til at advokaten skal ivareta sin klients interesser. Sms'n oppfattes også som truende i sitt innhold. Utvalget mener at innholdet ikke er forenlig med kravet til saklig og korrekt opptreden (...)»

Siden innklaget advokat nylig ble ilagt kritikk for RGA-brudd ved å bruke sjikanerende språkbruk i en liknende disiplinærsak, mener utvalget det er på sin plass å forsterke reaksjonen. Dermed meddeles han irettesettelse for brudd på RGA punkt 1.3 om advokaters opptreden.

Irettesettelse er den nest strengeste reaksjonsformen i disiplinærsystemet, som enten kan ilegge kritikk, irettesettelse eller advarsel.