Illustrasjonsfoto/iStock:
Illustrasjonsfoto/iStock:

Må tilbakebetale fullt salær etter omfattende disiplinærbrudd

En advokat er ilagt advarsel, bot på 20.000 kroner og er blitt innrapportert til Tilsynsrådet for mangelfull håndtering av både oppdrag og klientmidler.

Publisert Sist oppdatert

En advokat skal ha bistått en mor og hennes datter (klagerne) mellom 2015 og 2019 i forbindelse med krav om erstatning mot en kommune på grunn av angivelig mangelfull opplæring og oppfølging av dysleksi og psykiske problemer i skolen.

Nå er advokaten felt av Disiplinærutvalget i Oslo krets for brudd på Regler for god advokatskikk (RGA) punkt 3.1.2 og 3.4. For dette er han ilagt advarsel.

Advokat får også 20.000 kroner i bot for manglende opplysninger til behandlingen av klagesaken, og blir samtidig innrapportert til Tilsynsrådet for mulig mangelfull behandling av klientmidler.

Den innklagede advokaten er ikke medlem av Advokatforeningen, og har selv ønsket at saken skal bli behandlet av Disiplinærutvalget i Oslo krets som førsteinstans.

Disse punktene er advokaten felt for

Punkt 3.1.2: En advokat skal gi råd til klienten og ivareta hans interesser raskt, samvittighetsfullt og påpasselig. Advokaten er personlig ansvarlig for å utføre de oppgaver han påtar seg. Han skal holde klienten underrettet om sakens gang.

Punkt 3.4: En advokat plikter å opplyse sin klient om eksisterende muligheter for offentlig rettshjelp og rettshjelpforsikring.

Hevder salæret er «urimelig høyt»

Da oppdraget var et faktum, betalte klagerne 200.500 kroner i a konto-beløp, men klagerne hevder at de aldri har mottatt en timeliste over medgått arbeidstid fra advokaten.

Da klagerne skulle møte i forliksrådet, hadde ikke advokaten fremsatt noe krav om erstatningssum. Dermed kom ikke partene til enighet. Han tilbød seg så å tilbakebetale 110.000 kroner, slik at salærkravet for arbeidet endte på 90.500 kroner. Dette mener klagerne er «urimelig høyt», spesielt som følge av manglende timelister.

Ifølge klagerne skal advokaten også ha ignorert deres rettshjelpsforsikring, og svart benektende på spørsmål om de hadde krav på fri rettshjelp. Da de etter hvert byttet advokat, ble de kjent med at de hadde hatt krav på fri rettshjelp likevel. På dette tidspunktet var det uaktuelt å søke som følge av økt inntekt.

Begrunner med stort arbeidspress

I sitt tilsvar skriver innklaget advokat at det ikke er uenighet om beløpet som er innbetalt, og at det er tilbakebetalt et beløp som gjør at a konto nå utgjør 100.500 kroner.

«Ettersom klager har valgt å bytte advokat og advokaten derfor ikke benyttet alle de midler som var innbetalt som salær for saksforberedelser, vil advokaten tilbakebetale kr 25.000 til klager. Med dette utgjør advokatens nettosalær kr 75.500», gjengir Disiplinærutvalget fra advokatens tilsvar.

Innklaget advokat er videre enig i at timelistene burde vært forelagt klagerne på et tidligere tidspunkt, men at «stort arbeidspress på kontoret gjorde at dette ikke ble effektuert».

Innklaget advokat sendte i stedet timeliste som vedlegg til sitt tilsvar til Disiplinærutvalget.

Grovt regelbrudd

Oppdraget startet i april/mai 2015 og ble avsluttet i april 2019. Ifølge timelisten fremlagt for Disiplinærutvalget, skal innklaget advokat ha brukt 38,75 timer på å fremme et erstatningskrav og skrive en forliksklage. Det mener utvalget er «svært lang tid» og viser til RGA punkt 3.1.2 om at advokater skal jobbe raskt, samvittighetsfullt og påpasselig.

«Utvalget finner at det ikke er overensstemmelse mellom disse krav og advokatens atferd. Det er brukt altfor lang tid, klienten er ikke tilstrekkelig fulgt opp, og informasjonen til klienten er mangelfull. Advokatens regelbrudd er grovt. Klager kunne forventet et helt annet engasjement og oppfølging», skriver utvalget i sin vurdering.

Disiplinærutvalget mener også at advokaten har brutt RGA punkt 3.4 «ved mangelfull håndtering og oppfølging av mulighetene for fritt rettsråd og dekningsmulighet gjennom klagers forsikringer. Dette gjør bruddet på ovennevnte regel enda mer kritikkverdig.»

Setter salæret til null

Videre påpeker Disiplinærutvalget at innklaget advokat hverken har fremlagt oppdragsbekreftelser eller fakturaer, selv om det er vanlig prosedyre at dette fremlegges i klagesaker på salær.

Saksdokumentene viser at det er innbetalt 200.500 kroner a konto, men det er ikke dokumentert at disse er satt inn på klientkonto, ifølge utvalget.

«Heller ikke kan det sees at det er utferdiget faktura, som er nødvendig for videre overførsel til advokaten. I mangel av opplysning om dette må utvalget peke på Regler for god advokatskikk punkt 3.5 om behandling av klientmidler», står det i avgjørelsen.

Disiplinærutvalget skriver videre at dersom advokaten skulle fakturert den innbetalte summen fra klagerne for 38,75 timer arbeid, ville det gitt en timepris på over 5000 kroner.

«Det ville i høyeste grad vært useriøst og i klar strid med reglene», heter det videre.

«Det synes ikke å ha avstedkommet resultater av betydning»

Til tross for at advokaten har tilbudt seg å redusere salæret i forbindelse med klagesaken, mener utvalget at det er for høyt og i strid med RGA punkt 3.3.1.

«Salæret skal stå i rimelig forhold til både oppdraget og arbeidet som er utført. Det gjør det etter utvalgets oppfatning ikke. Det har gått urimelig mye tid, og det synes ikke å ha avstedkommet resultater av betydning. Timeprisen er også for høy, uansett hvordan man ser det. Etter en helhetsvurdering er utvalget kommet til at det ikke kan beregnes salær i det hele tatt, slik advokaten har utført dette oppdraget.»

Disiplinærutvalget konkluderer med å ilegge advokaten en advarsel. I tillegg må han betale kroner 20.000 i bot for brudd på plikten om «å gi utførlige og fullstendige opplysninger til forhold som vedrører klagen».

Utvalget mener også det er grunnlag for å varsle Tilsynsrådet for advokatvirksomhet fordi «det kan tenkes å foreligge kritikkverdige forhold vedrørende forvaltning av klientmidler».