Illustrasjonsfoto/iStock
Illustrasjonsfoto/iStock

Advokat refset Fylkesnemnda på Facebook - fikk advarsel av Disiplinærnemnden

En advokat er ilagt en advarsel fra Disiplinærnemnden etter blant annet å ha kalt saksbehandlere i Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker på Facebook for «sinnsløve» og for å ha «grandiose tanker om egen juridisk kompetanse».

Publisert   Sist oppdatert

Advokaten er ilagt advarselen etter brudd på hele seks bestemmelser i Regler for god advokatskikk (RGA) etter å ha navngitt to klienter og kommet med negative karakteristikker av Fylkesnemnda på Facebook.

Det er den aktuelle fylkesnemnda som selv har klaget inn advokaten. Da saken ble behandlet i første runde i disiplinærutvalget i juli i fjor, ble advokaten frifunnet for ett av forholdene, mens de øvrige forholdene ble avvist som foreldet.

Fylkesnemnda anket saken til Disiplinærnemnden, som kom til en annen konklusjon, og mente at bare noen av forholdene var foreldet.

Siden 2015 har advokaten hatt i alt tolv prosessoppdrag for private parter ved Fylkesnemnda, og klagen gjelder advokatens opptreden og håndtering av disse i perioden 2015 til 2017.

Advokaten har etter Disiplinærnemndens mening kommet med «usømmelig kritikk av et avgjørelsesorgan» gjennom flere innlegg på Facebook, i tillegg til å ha navngitt to foreldre som var klienter i en barnevernssak.

Advokaten har i sitt tilsvar anført at uttalelsene ble skrevet av ham som privatperson, og at de omfattes av ytringsfriheten i Grunnloven § 100 og EMK art.10.

«Bagateller»

I sitt tilsvar til Disiplinærnemnden skriver advokaten at «de påklagede forhold er av bagatellmessig art og det foreligger ikke brudd på regler for god advokatskikk. De påklagede forhold er videre tatt ut av kontekst eller gjengitt på en unøyaktig måte.»

Fylkesnemnden er på sin side bekymret for om advokaten klarer å ivareta sine klienters interesse i tilstrekkelig grad, og mener han har brutt advokatenes etiske retningslinjer mange ganger.

[su_box title="FRA FACEBOOK: " box_color="#1e2673" title_color="#fcfbfb"]18. november 2016:

«… TRAGISK at nemndledere i Fylkesnemnda i X har vært med på å støtte lovbruddet Y kommune har begått via sine vedtak. Jeg har ført saker som gjør enhver av oss med en viss sans for rettferdighet og medmenneskelighet flau og trist…»

Disiplinærnemnden: Uttalelsen er under tvil innenfor advokatens ytringsfrihet. Han frifinnes for denne. [/su_box]

Navnga klienter

Totalt har nemnda klaget inn seks ulike uttalelser publisert på Facebook, hvorav fem er blitt behandlet i disiplinærsystemet. Disiplinærnemnden konkluderer med at disse er skrevet i egenskap å være advokat – både på advokatens private Facebook-profil, så vel som på profilen til advokatfirmaet.

Disiplinærnemnden legger ekstra vekt på at advokaten har navngitt to klienter, samt en saksbehandler i barnevernet, i to ulike uttalelser. Dette mener de er spesielt alvorlig.

Nemnden vektlegger også at Facebook er et sosialt medium hvor uttalelser vil være tilgjengelig for enhver som ønsker å lese dem, så lenge de har tilgang til brukerens profil.

[su_box title="FRA FACEBOOK: " box_color="#1e2673" title_color="#fcfbfb"]2. januar 2017:

«Enda et nytt barn skal hjem til familien etter 4,5 år i barnevernets terror med en god porsjon støtte fra inkompetente nemndledere i Fylkesnemnd i (XX). Både barnevernet og nemndledere har all grunn til å skamme seg.»

Disiplinærnemnden: Brudd på RGA punkt 2.4.2 om omtale av saker hvor advokaten selv er engasjert, samt punkt 4.1 om opptreden overfor retten.[/su_box]

[su_box title="FRA FACEBOOK: " box_color="#1e2673" title_color="#fcfbfb"]7. januar 2017:

«Jeg foreslår å legge ned fylkesnemnda i (XX) og finne på en bedre-mer humant og medmenneskelig. Etter at Staten ansetter mer kyndige kompetente mennesker der istedenfor en gjeng med jurister som ikke har opplevd særlig mye i livet, så skal de prøve å forstå familiene som har havnet i vanskelige situasjoner, som ofte er forbigående.»

Disiplinærnemnden: Uttalelsen er under tvil innenfor advokatens ytringsfrihet. Han frifinnes for denne. [/su_box]

Snakket med barnet

Under et prosessoppdrag i 2015 skal advokaten ha snakket direkte med et barn i en Fylkesnemnd-sak, hvor barnet var motparten under barnevernet. Av hensyn til barnets beste mener Disiplinærnemnden at regelen om at advokater ikke skal henvende seg direkte til motparten skal tolkes spesielt strengt. Advokaten felles dermed for brudd på RGA punkt 5.3.

Advokaten felles også for brudd på RGA punkt 3.2.2 om dobbeltrepresentasjon, ved å representere begge foreldrene i en sak med stor risiko for motstridende interesser. Han felles også for brudd på RGA punkt 1.3 om advokatens opptreden.

Advokaten er tidligere felt for to liknende forhold, hvor han ble meddelt irettesettelse og kritikk. Disiplinærnemnden mener dette er skjerpende og advokaten ble derfor ilagt en advarsel.

Forholdene som gjaldt advokatens arbeidsmåter og kompetanse ble avvist, i likhet en uttalelse på Facebook fra 30. januar 2017.

«Disiplinærnemnden ser alvorlig på forholdene med tanke på at sakene klagen gjelder er saker som involverer barn. I slik saker skal hensynet til barnets beste veie tungt, og det må kreves at en advokat er bevisst på sin rolle og opptrer profesjonelt», skriver nemnden.

[su_box title="FRA FACEBOOK: " box_color="#1e2673" title_color="#fcfbfb"]23. mars 2017:

«… Klagers alvorlige handling gir signaler på 2 mulige grunner: 1. Den svake avgjørelsen ble fattet impulsivt og med en viss grad av sinnssløvhet, samt manglende juridisk kompetanse. 2. Personlig arroganse, akademisk hovmod og dypereliggende grandiose tanker om ens juridiske kompetanse. (…) viser sannheten noe annet når hun mot bedre viten fattet uforståelig vedtak uten lovhjemmel…»

Disiplinærnemnden: Dette er klart i strid med RGA punkt 4.1 om opptreden overfor retten.[/su_box]

FRA FACEBOOK:

30. oktober 2016 skriver advokaten en Facebook-uttalelse hvor han indirekte navngir det barnet eller de barna saken gjelder, ved å skrive hva foreldrene i den aktuelle saken heter.

Disiplinærnemnden: Uavhengig av om foreldrene har gitt samtykke eller ikke, er uttalelsen brudd på RGA punkt 2.3.2 om taushetsplikt.