Høyesterett bemerker at Viggo Kristiansen uansett ville blitt løslatt innen kort tid.

Les lagdommer Per Racin Fosmarks oppsummering av Kristiansen-løslatelsen

JU§NYTT. Høyesteretts ankeutvalg fant ingen grunn til å fravike hovedregelen i straffeprosessloven § 452, og kom tirsdag frem til at Viggo Kristiansen måtte løslates.

Publisert Sist oppdatert

Per Racin Fosmark

Per Racin Fosmark er lagdommer i Borgarting lagmannsrett.

Han har over 25 års erfaring som advokat og møterett for Høyesterett.

Han er også leder av Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester, og er redaktør av Lovdatas sivile flaggsaker.

Fosmark er redaktør for Advokatbladets fagsider Ju§nytt.

Viggo Kristiansen ble ved Agder lagmannsretts dom 13. februar 2002 dømt til forvaring med en tidsramme på 21 år og en minstetid på 10 år for utuktig omgang og voldtekt av to jenter på åtte og ti år, overlagt drap under særdeles skjerpende omstendigheter av den ene jenta og medvirkning til overlagt drap under særdeles skjerpende omstendigheter av den andre.

Handlingene ble begått 19. mai 2000. Domfellelsen omfattet også enkelte andre forhold.

Kristiansen har ved flere anledninger begjært saken gjenåpnet. Ved avgjørelse 18. februar 2021 tok Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker begjæringen om gjenåpning til følge under dissens 3-2.

Borgarting lagmannsrett skal behandle den gjenåpnede straffesaken.

Høyesterett: Hverken samfunnsvern eller andre grunner taler for videre soning

Kristiansen sendte 10. mars 2020 begjæring til lagmannsretten om løslatelse i medhold av straffeprosessloven § 452 andre ledd. Borgarting lagmannsrett avsa 29. april 2021 kjennelse, hvor begjæringen om løslatelse ikke ble tatt til følge. Kjennelsen ble avsagt under dissens 2-1.

Advokat Bjørn André Gulstad representerte Viggo Kristiansen.

Statsadvokat Andreas Schei stilte for påtalemyndigheten.

Ankeutvalget bestod av Jens Edvin A. Skoghøy, Arne Ringnes og Cecilie Østensen Berglund.

Kristiansen anket kjennelsen til Høyesterett. Påtalemyndigheten gikk opprinnelig inn for at Viggo Kristiansen ikke skulle løslates, men etter en ny vurdering kom påtalemyndigheten til at den ville støtte anken hans.

Høyesteretts ankeutvalg kom i kjennelse 1. juni 2021 – HR-2021-1186-U - enstemmig til at Kristiansen løslates, og han er nå tilbake i foreldrehjemmet utenfor Kristiansand.

Ankeutvalget uttalte i avsnitt 16:

«Påtalemyndigheten har frist til 12. juni 2021 for å reise sak om forlengelse av tidsrammen for den gjenåpnede forvaringsdommen. Påtalemyndigheten har opplyst at den nå ikke kommer til å be om å få forvaringen forlenget. Dette innebærer at [Kristiansen] uansett vil bli løslatt om kort tid.

I denne situasjonen kan ankeutvalget ikke se at hensynet til samfunnsvern eller andre tungtveiende grunner taler for å fravike hovedregelen i straffeprosessloven § 452 andre ledd om utsatt fullbyrdelse av den korte tiden som gjenstår av soningen. På dette grunnlag er utvalget kommet til at [Kristiansen] A må løslates.»

Straffeprosessloven § 452

En dom skal fullbyrdes straks den er rettskraftig, når ikke annet er særskilt bestemt. Det samme gjelder en kjennelse som ilegger straff eller saksomkostninger eller annen erstatning til staten.

Angripes en rettskraftig dom ved anke eller er en begjæring om gjenåpning tatt til følge, kan den rett som skal behandle saken, ved kjennelse beslutte at fullbyrding helt eller delvis skal utstå.

Kilde: Lovdata

Løslatelsen innebærer ikke frifinnelse

Straffeprosessloven § 452 andre ledd må etter ankeutvalgets syn forstås slik at dersom det sentrale grunnlaget for domfellelsen og straffutmålingen er besluttet gjenåpnet, bør videre fullbyrding av idømt straff utstå med mindre klare og tungtveiende grunner taler for at fullbyrdelsen skal fortsette.

Løslatelsen innebærer ikke at Viggo Kristiansen nå er frifunnet. Det vil til høsten sannsynligvis bli avgjort hvordan den videre behandlingen av gjenopptagelsessaken i Borgarting lagmannsrett skal gjennomføres. Det er to muligheter.

Påtalemyndigheten kan enten beslutte at det skal gjennomføres en ny fullstendig straffesak med bevisføring, eller at påtalemyndigheten innstiller på at Kristiansen skal frifinnes. Hvis påtalemyndigheten går for frifinnelse, vil behandlingen i lagmannsretten bli en kort rettssak, hvor utfallet i realiteten er gitt.

Selv om Kristiansen eventuelt skulle bli dømt i en ny fullstendig straffesak, vil han ikke måtte gå i fengsel igjen (med mindre han begår nye straffbare handlinger). Han har i realiteten sonet hele forvaringsdommen, og han skal ikke ha dobbeltstraff. Ut fra det standpunkt påtalemyndigheten inntok når det gjelder løslatelsen nå, er det også vanskelig å se at det kan bli tale om fortsatt forvaring.

Powered by Labrador CMS