Illustrasjonsfoto: iStock/wutwhanfoto

Holdes ikke ansvarlig for manglende
informasjon om multimur

JU§NYTT. I en fersk dom presiserer Høyesterett ansvarsnormen for takstmenn i forbindelse med eiendomssalg.

Publisert Sist oppdatert

Per Racin Fosmark

Per Racin Fosmark er lagdommer i Borgarting lagmannsrett.

Han har over 25 års erfaring som advokat og møterett for Høyesterett.

Han er også leder av Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester, og er redaktør av Lovdatas sivile flaggsaker.

Fosmark er redaktør for Advokatbladets fagsider Ju§nytt.

Høyesterett avsa 7. juni 2019 enstemmig dom - HR-2019-1079-A - som gjaldt krav mot to takstmenn og deres forsikringsselskap etter taksering av bolighus.

Kravet var begrunnet med at det ikke gikk frem av verdi- og lånetakstene at det takserte huset var oppført med mulitimur, som er en uheldig løsning fordi den er svak for fuktpåkjenning.

Dømt til å betale en halv million i prisavslag

Selgeren av boligen - ankende part i Høyesterett - hadde i en tvist med kjøperen blitt dømt til å betale ca. 521.000 kroner i prisavslag for dette. Unnlatelsen av å omtale i taksten at det var multimur, eller opplyse om at en slik mur var en nærliggende mulighet, var en manglende opplysning som falt inn under avhendingsloven § 3-7.

Selgeren av eiendommen ble i den forbindelse identifisert med takstmannen som hadde taksert boligen i forbindelse med salget. Den andre takstmannen hadde taksert boligen da selgeren i sin tid kjøpte huset.

Uenig med lagmannsretten

Lagmannsretten la til grunn at det gjelder et strengt profesjonsansvar for takstmenn, men at aktsomhetskravet må være normen i avhendingsloven § 3-7 - «kjente eller måtte kjenne til». Dersom takstmannen følgelig bare hadde utvist alminnelig uaktsomhet, ville det ikke være grunnlag for ansvar.

Dette var Høyesterett ikke enig i (avsnitt 39-42). Det er ikke grunnlag for å oppstille et annet skyldkrav for takstmenn enn det alminnelige profesjonsansvaret. Uttalt at det gjelder et strengt, ulovfestet uaktsomhetsansvar for profesjonsutøvere. For takstmenn gjelder dette ikke bare overfor oppdragsgiveren, men også overfor andre brukere av taksten, jf. Rt-1995-1350 på side 1356. Men det er likevel et «visst spillerom før atferd som kan kritiseres, må anses som erstatningsbetingende uaktsomt», jf. også HR-2018-1234-A avsnitt 41.

Ikke uaktsomt

Høyesterett uttalte også at det ikke uten videre er fullt sammenfall mellom selgerens ansvar over kjøperen, og hvilke krav selgeren kan gjøre gjeldende overfor den takstmann som blir engasjert i forbindelse med salget.

I den konkrete vurderingen kom Høyesterett til at ingen av takstmennene hadde opptrådt uaktsomt (avsnitt 44-59). Det ble blant annet lagt vekt på hvilke berettigede forventninger brukerne kan ha til den «informasjon en verdi- og lånetakst» gir om bygningens tekniske tilstand.

Powered by Labrador CMS