Kritisk til forslag om tilrettelagte avhør av barn mellom 16 og 18 år i voldtektssaker 

Advokatforeningen mener bruk av tilrettelagte avhør kan føre til at bevisene som presenteres for retten blir dårligere.

Publisert Sist oppdatert

På kvinnedagen 8. mars overleverte Voldtektsutvalget sin utredning, NOU 2024: 4 «Voldtekt – et uløst samfunnsproblem», til Justis- og beredskapsdepartementet. 

Her presenteres 30 forslag for å styrke arbeidet mot nettopp voldtekt. Disse dreier seg særlig om forebygging, helse- og støttetjenester, straffeforfølgning, forskning og en samordnet politikk.

Et av tiltakene som er foreslås, er å utvide reglene for tilrettelagte avhør ved barnehus, slik at barn mellom 16 og 18 år også skal kunne få tilbud om å gjennomføre avhør der. 

Advokatforeningen er kritisk til forslaget, og mener potensielle konsekvenser må utredes nærmere for ikke å risikere at det rokker ved partenes rettssikkerhet. 

Kritisk til tilrettelagte avhør for alle

Prinsipielt har ikke foreningen motforestillinger mot at barn i slutten av tenårene også skal få tilbud om tilrettelagte avhør som fornærmet i en sak som seksuallovbrudd. Derimot advarer den mot at det kan slå negativt ut på kapasiteten til barnehusene. 

«Advokatforeningen savner en drøftelse av hvor mange flere avhør på barnehusene en slik regelendring vil medføre og om barnehusene vil ha kapasitet til å gjennomføre slike avhør av aldersgruppen 16-18 år uten at det går på bekostning av avhør av yngre barn. Etter Advokatforeningens syn bør fremdeles avhør av yngre barn være er den sentrale oppgaven for barnehusene», heter det i foreningens høringsuttalelse

Advokatforeningen er særlig kritisk til at alle barn i aldersgruppen skal få tilbud om tilrettelagt avhør på generelt grunnlag. 

«Bruk av tilrettelagte avhør kan medføre at bevistilbudet som presenteres den dømmende rett blir dårligere enn dersom vitnet forklarer seg selv direkte. Fornærmede i aldersgruppen 16-18 må som utgangspunkt antas å være i stand til å forklare hva som har skjedd. Det vil da etter Advokatforeningens syn være for inngripende overfor tiltalte å på generelt grunnlag gjennomføre slike avhør som tilrettelagte avhør uten direkte eksaminasjon.»

Best med forklaring i retten

Fordi saker om seksuallovbrudd ofte preges av ord mot ord og få andre beviser, er det viktig at retten selv får anledning til å vurdere partenes forklaringer direkte under hovedforhandlingen, fortsetter foreningen. 

«Det er viktig å være bevisst på at tilrettelagt avhør også medfører at rettens medlemmer avskåres fra å stille fornærmede spørsmål», står det i uttalelsen.

Advokatforeningen viser til at det finnes andre straffeprosessuelle virkemidler som kan brukes for å ivareta barn mellom 16 og 18 år, slik som at tiltalte forlater salen under vitneforklaringen, eller bruk av fjernavhør.  

«I øvrige saker vil fremdeles vitneforklaring og eksaminasjon for den dømmende rett gi best materielt grunnlag for å avgjøre saken, samt på best måte ivareta den tiltaltes rett til eksaminasjon.»

«Voldtekt – et uløst samfunnsproblem»

  • Voldtektsutvalget ble oppnevnt i februar 2023. Utredningen ble overlevert Justis- og beredskapsdepartementet i mars. 
  • Utvalget har vurdert myndighetenes arbeid med å forebygge voldtekt, tilby hjelp og støtte til voldtektsutsatte, samt hvordan voldtektssaker straffeforfølges. 
  • Utredningens del to handler om voldtekt som fenomen, og beskriver omfang, konsekvenser og årsaker. 
  • Del tre handler om forebygging av voldtekt, del fire handler om støttetjenester til voldtektsutsatte og del fem handler om straffeforfølgning av voldtektssaker.
  • På bakgrunn av funnene i utredningen foreslår utvalget 30 tiltak for å styrke arbeidet mot voldtekt, som beskrives i del seks. 

Hele NOU-en kan du lese her! 

Powered by Labrador CMS