– Det kan være greit å minne om at politi- og påtalemyndighet har et budsjett på om lag tjue milliarder kroner, så her lar det seg gjøre å finne midler, sa Marius Dietrichson.

– Derfor er de ni kronene så dramatisk for oss

Rettshjelpssatsen har ikke ligget på et riktig nivå siden 2002, mener Advokatforeningen. Nå oppfordrer Marius Dietrichson alle advokater til å «pushe» politikerne og bidra til å snu den negative salærutviklingen.

Publisert

– En helt avgjørende rettssikkerhetsgaranti i straffesaker er retten til betalt forsvarer. Skal den ordningen fungere optimalt, må erfarne og gode advokater finne det økonomisk forsvarlig å ta på seg disse viktige oppgavene.

Slik åpnet Marius Dietrichson, leder av Forsvarergruppen i Advokatforeningen, høstens forsvarerseminar på Sundvolden Hotel foran rundt 230 advokater, advokatfullmektiger, studenter og forelesere.

Han pekte på at det i store deler av Europa, og verden for øvrig, er slik at de erfarne strafferettsadvokatene ikke arbeider på statens sats. De jobber privat og får betalt av den siktede.

– Vi skal hegne om vårt system her i Norge, hvor det er gode straffesaksadvokater – dere – som arbeider på straffesaksfeltet med straffesaksklienter på offentlige sats, sa han.

– Feil at salærutgiftene øker

I statsbudsjettet for 2020 foreslås det å øke rettshjelpssatsen med en tjuekroning, til 1060 kroner. Det er ni kroner mindre enn hva Advokatforeningen ba om, og Forsvarergruppen er klart skuffet.

ADVOKATFORENINGENS KRAV TIL 2020:

1) Salærsats: 1069 kroner.
2) Fullt reisesalær.
3) Økning i stykkprissatsene.

– Vi får ikke ta del i den lønnsutviklingen resten av samfunnet har, og det er også under prisutviklingen. Prisutviklingen er på 2,1 prosent, lønnsutviklingen er på 3,2 prosent og vi ligger på ett-tallet.

– Det står i budsjettet at den langvarige trenden for statens advokatutgifter er voksende. Det er feil. Den går faktisk ned, eller den står i hvert fall stille. Hvis vi ser tilbake til 2011, er vi på omtrent samme nivå når det er justert for merverdiavgift. Sammenlikner vi fra 2017 til 2018, går det ned for straffesaksadvokatene. For bistandsadvokatene har det derimot skjedd en fordobling siden 2011.

20-årsjubileum for underregulering

Sist rettshjelpssatsen lå på et riktig nivå i, var i 2002, sa Dietrichson. Tar man utgangspunkt i dette, og fremskriver med lønnsutviklingen, bør satsen nå ligge på rundt 1500 kroner, mener han.

– Hvert eneste år underreguleres vi, hvert eneste år blir vi stående fast, mens alle andre drar videre. Da blir det etter mange år et stort gap, og derfor er de ni kronene så dramatiske for oss. Dette er noe vi skal ha, og vi slipper ikke taket. Vi prøvde å bli enige om en avtale, men det er ikke mulig fordi vi ikke har forhandlingsrett med Justisdepartementet.

– Dytt på!

For 2021 ber Advokatforeningen om at rettshjelpssatsen økes til 1530 kroner, samtidig som at kravene om full sats for reisefravær og økning av flere stykkpriser opprettholdes. I tillegg ber foreningen om kompensasjon for ubekvem arbeidstid.

Det er på tide at også strafferettsadvokatene får en anerkjennelse for det arbeidet de gjør for de svakeste, for dem som er under straffeforfølgning, mener Dietrichson med en klar oppfordring til tilhørerne:

– Hvis dere kommer i kontakt med politikere, bør dere nevne dette. Dere bør nevne at staten selv mener at det kreves et beløp på om lag 1500 kroner pr. time for å drive et advokatkontor. Da er det for galt at de staten setter under forfølgning, og som trenger hjelp, ikke får den hjelpen de trenger. Det bør dere gi uttrykk for til alle politikere dere møter. Dytt på og dytt på – det er viktig.

Powered by Labrador CMS