Norges Lover 1687-2018 blir den aller siste utgaven av lovsamlingen. Foto: Monika Kvaale
Norges Lover 1687-2018 blir den aller siste utgaven av lovsamlingen. Foto: Monika Kvaale

Vil ha ny forsikringsavtalelov

Forsikringsavtaleloven trenger modernisering og tilpasning til dagens produkter, samt å bli tilpasset elektronisk kommunikasjon, mener Advokatforeningen.

Publisert

I mars foreslo Justis- og beredskapsdepartementet en rekke endringer i loven om forsikringsavtaler for å få på plass de privatrettslige sidene av EUs forsikringsformidlingsdirektiv (IDD).

Advokatforeningen er i utgangspunktet positiv til de foreslåtte endringene fra departementet, men mener samtidig at det er på tide å bruke sterkere lut. Nå vil de ha en ny forsikringsavtalelov (FAL).

Du kan lese hele høringsuttalelsen fra Advokatforeningen HER!

«Moden for revisjon»

I sin høringsuttalelse påpeker Advokatforeningen at dagens personforsikringsdel ble ferdigskrevet i 1988 - flere år før Norge inngikk EØS-avtalen.

«(...) i en tid hvor det var vanlig å trekke et skarpt skille mellom offentligrettslige og privatrettslige regler. I dag har de offentligrettslige og EØS-rettslige regler et stort fokus på forbrukerbeskyttelse.»

Foreningen mener IDD understreker at det ikke lenger er de samme grunnene til å skille mellom de offentligrettslige og privatrettslige sidene av en lov.

Advokatforeningen peker også på at IDD er et minimumsdirektiv, og mener noen av forslagene innebærer strengere privatrettslige forpliktelser for forsikringsselskapene enn etter IDD.

Utdatert FAL

I høringsuttalelsen står det videre at foreningen mener flere av reglene ikke passer med de typer produkter som tilbys i markedet i dag, og at forsikringsavtaleloven trenger en modernisering og å bli tilpasset elektronisk kommunikasjon.

«Advokatforeningen anbefaler at det foretas en bredere og grundigere vurdering av hva som vil være hensiktsmessige og fremtidsrettede regler om bruk av elektronisk kommunikasjon.»

Foreningen mener derfor det på etableres et eget utvalg til å se nærmere på en ny forsikringsavtalelov, som ikke bare tar hensyn til dagens forsikringsprodukter og «den elektroniske hverdagen», men som også inkluderer EU-lovgivningens fortløpende utvikling av forbrukerbeskyttelse.

Krever et eget lovutvalg

Departementet foreslår også endringer av bestemmelsene om bevisbyrde, erstatning og erstatningens omfang. Her mener Advokatforeningen at forslagene er basert på det samme som den tilsvarende bestemmelsen i utkastet til revisjon av finansavtaleloven som kom i fjor.

Da skrev foreningen i sitt høringsbrev at forslaget til nye erstatningsregler innebærer en skjerping av det «ulovfestede profesjonsansvaret som gjelder i dag.»

Advokatforeningen står dermed fast ved at «disse endringene krever et mer gjennomarbeidet forslag fra et lovutvalg som representerer ulike interesser.»

Foreningen viser spesielt til at de foreslåtte reglene vil innebære:

  • Skjerping av ansvarsgrunnlaget til objektivt ansvar med unntak for en svært streng force majeure-bestemmelse.
  • Snudd bevisbyrde ved brudd på plikter etter lov og forskrift.
  • Ingen erstatningsrettslig vurdering av om brudd på offentligrettslige regler innebærer at krav til ansvarsgrunnlag er oppfylt.
  • Ansvar for indirekte tap.

LES OGSÅ: Kritisk til ny finansavtalelov

Positiv til standard informasjonsdokument

Advokatforeningen har videre en rekke kommentarer og innspill til forslagene fra departementet. Deriblant stiller de seg positive til en mulig innføring av et standardisert informasjonsdokument, men har noen betenkeligheter.

«Følgen av at slikt informasjonsdokument ikke fremvises kunden før avtalen inngås er imidlertid ikke utredet i tilstrekkelig grad.»

Videre står det:

«Ei heller kan Advokatforeningen se at (...) det er foretatt noen vurderinger av om sikkerhetsforskrifter skal opplyses om i informasjonsdokumentet og i så fall på hvilken måte.»

Lovutvalget for forsikringsrett

Saken er behandlet Advokatforeningens lovutvalget for forsikringsrett. Det består av Hans Kenneth Viga-Gerhardsen, Anette Cecilie Kjørrefjord Eckhoff, Frithjof Herlofsen og Sven Iver Steen.

Derfor mener foreningen at pålegget om et slikt dokument er så viktig at det bør reguleres av en egen lovbestemmelse, slik Finanstilsynet også foreslår i sitt høringssvar.