Assisterende direktør Dag Eriksen i Tilsynsrådet.

Tilsynsrådet: Ikke-advokater som eiere øker risikoen for misbruk

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet synes det er bekymringsfullt at den bedrageridømte Afzzal Ghauri er administrativ leder av advokatfirmaet Rogstad. Advokatforeningen mener at kravene til ledere, eiere og styremedlemmer i advokatselskaper må skjerpes i ny advokatlov.

Publisert Sist oppdatert

- Tilsynsrådet ser med bekymring på en utvikling der ikke-advokater eier og kontrollerer advokatselskaper, da slike eierstrukturer kan øke risikoen for at advokatvirksomheten kan misbrukes, sier Dag Eriksen, assisterende direktør i Tilsynsrådet.

VG har i en rekke artikler skrevet om den bedrageridømte Afzzal Ghauris tilknytning til advokatfirmaet Rogstad i Oslo.

VG har skrevet en rekke artikler om advokatfirmaet Rogstad.

Ifølge VG er Afzzal Ghauri den reelle eieren av advokatfirmaet. Overfor VG nekter Ghauri å ha noe med advokatvirksomheten å gjøre. Han står oppført som administrativ leder på firmaets nettsider.

- Den formelle eierstrukturen fyller domstollovens krav etter hva vi er kjent med, sier Dag Eriksen i Tilsynsrådet.

Vil ha krav til ledere

Merete Smith, generalsekretær i Advokatforeningen, mener at de formelle kravene til eierskap og styring i advokatfirmaene må bli strengere.

- Advokatforeningens hovedstyre har drøftet spørsmålet nylig, og mener det bør stilles krav til hederlig vandel og egnethet ikke bare til advokater, men også til dem som skal eie, lede eller sitte i styret i et advokatfirma, sier Smith.

- I forslaget til ny advokatlov, som nå er til behandling i Justis- og beredskapsdepartementet, er det ikke stilt slike krav. Det mener vi bør gjøres, sier Smith.

Hun mener også at de reelle eierstrukturene i et advokatfirma må gjenspeiles både overfor myndighetene og publikum.

Tilsynsrådet viser til lovgiver.

- Advokater har krav til hederlig vandel. Det vil være opp til lovgiver å vurdere om dette kravet skal skjerpes og eventuelt utvides til også å gjelde øvrige aktører i virksomheten, sier Dag Eriksen.

På spørsmål om Tilsynsrådet synes det er bekymringsfullt at Afzzal Ghauri er administrativ leder av advokatfirmaet Rogstad, er Eriksens korte svar «ja».

- Uenig i menneskesyn

Advokat Steingrim Wolland er styreleder i advokatfirmaet Rogstad.

Advokat Steingrim Wolland, styreleder i advokatfirmaet Rogstad, er ikke enig i at det bør stilles formelle krav om egnethet og vandel til dem som skal lede eller sitte i styret i et advokatfirma.

- Det er isolert sett et legitimt synspunkt at enhver straffedømt skal være avskåret fra stillinger i advokatfirma, men det er stikk i strid med alminnelige synspunkter om soning av straff og rehabilitering. Det uttrykker et menneskesyn jeg har ingenting til overs for, sier Wolland.

Besluttet tilsyn

Onsdag i forrige uke - bare dager før VGs første artikkel - besluttet Tilsynsrådet å gjennomføre et nytt tilsyn hos advokatfirmaet Rogstad.

Til VG sier Eriksen at «man vil gjennomgå regnskapsføringen, selskapets etterlevelse av loven mot hvitvasking, organiseringen og driften.»

- Det er for tidlig å konkludere med om det foreligger kritikkverdige forhold rundt organiseringen og driften i selskapet, sier Eriksen til Advokatbladet.

Han forteller at Tilsynsrådets sanksjonsmuligheter i utgangspunktet retter seg mot den enkelte advokat, og ikke mot advokatselskapet som sådan.

- Tilsynsrådet kan meddelle selskaper reaksjoner, men tilbakekall er knyttet til den enkelte advokats bevilling.

Vokst på strafferett

Advokatfirmaet Rogstad har på kort tid bygget seg opp til å bli et av landets største strafferettsfirmaer.

Enkelte av advokatene i firmaet er tidligere blitt fratatt advokatbevillingen, men har fått den tilbake.

Dag Eriksen forteller at Tilsynsrådet under sitt tilsyn vil undersøke om det er Afzzal Ghauri som er den reelle lederen av advokatfirmaet Rogstad, slik VG skriver.

- Dette er et forhold det er naturlig at vi ser nærmere på under tilsynsbesøket som nå er besluttet, sier Eriksen.

Tilsynsrådet gjennomførte sitt siste tilsynsbesøk hos advokatfirmaet Rogstad i 2018, uten å finne vesentlige mangler.

Topp med tilsyn

Advokat Steingrim Wolland viser til at det også ved tilsynet i 2018 ble gjort et poeng fra Tilsynsrådets side at Afzzal Ghouri jobbet i firmaet og var straffedømt.

- Dette er ikke noe nytt. Det finnes ingen avsløring. Bokettersynet ble også den gang foretatt av Ernst & Young, som ikke fant noe å sette fingeren på. Jeg mener det er helt topp at de kommer tilbake, slik at de kan bekrefte hvor seriøst vi jobber, sier Wolland.

Sidra Bhatti, som er Afzzal Ghauris kone, står ifølge VG oppført som hovedeier av advokatfirmaet Rogstad. 25 advokater er registrert med advokatbevilling i firmaet.

Powered by Labrador CMS