Illustrasjonsfoto/iStock/Vladimir Cetinski
Illustrasjonsfoto/iStock/Vladimir Cetinski

Oslo tingrett: Bjørn Ketil Myrset får ikke tilbake advokatbevillingen etter disiplinærfellelser

Selv er Myrset klar på at det må være lov for advokater å si fra til motspillere som man mener bryter reglene.

Publisert Sist oppdatert

Oslo tingrett behandlet i november i fjor et søksmål fra tidligere advokat Bjørn Ketil Myrset mot Staten ved Advokatbevillingsnemnden, som følge av nemndas vedtak om å tilbakekalle Myrsets bevilling, i tillegg til to nemndsbeslutninger om ikke å endre vedtaket etter at det ble fattet.

Rett før årsskiftet kom dommen om at Advokatbevillingsnemnda frifinnes og Myrset må betale nesten 123.000 kroner i sakskostnader. Dermed ble ikke hans forsøk på å få en rettskjennelse med midlertidig forføyning, for å få til behandling av søksmål med oppsettende virkning av tilbakekallsvedtaket til rettskraftig dom forelå, tatt til følge.

Ni fellelser på elleve år

Da Disiplinærnemnden sendte brev til Advokatbevillingsnemnden med forslag om å tilbakekalle Myrsets bevilling 27. november 2017, skrev de blant annet at:

«Bakgrunnen for forslaget er at advokaten har et stort antall fellende avgjørelser i disiplinærorganene. Som den offentlige journalen viser har de påklagede forholdene foranlediget strenge reaksjoner fra både disiplinærutvalget og Disiplinærnemnden. Bare de siste fem årene er advokaten meddelt to advarsler, en irettesettelse og en innberetning til generalsekretæren.»

«Den utvidede journalen, som ikke er offentlig, viser dessuten at advokaten i perioden fra 2006 til 2012 har ytterligere fem fellende avgjørelser i disiplinærorganene. To av sakene gjaldt utelukkende opptreden strid med Regler for god advokatskikk, mens tre av sakene gjaldt opptreden i strid med Regler for god advokatskikk med nedsatt salær. I en av sakene ble advokaten også tilpliktet tilbakebetaling.»

«I den siste ankesaken som var til behandling i Disiplinærnemnden fant disiplinærutvalget dessuten at det forelå brudd på Regler for god advokatskikk punkt 1.2 og punkt 1.3, hvilket er sentrale bestemmelser i det advokatetiske regelverket. I lys av at saken var alvorlig og under hensyntagen til de tidligere fellelser og reaksjoner, ble advokaten meddelt en advarsel fra utvalget. Advokaten anket avgjørelsen inn for nemnden, og saken er nettopp ferdig behandlet. I stedet for å ilegge nok en tredje advarsel har nemnden denne gangen besluttet å rapportere advokaten inn til Advokatbevillingsnemnden. […]»

«Ytterligere advarsler vil være formålsløse»

Totalt er det fem disiplinærfellelser som har ført til at Myrset mister bevillingen, med hjemmel i Domstolloven § 230, første ledd nummer en. Med utgangspunkt i disse, baserte retten seg på følgende punkter:

  • Sommeren 2010 tok Myrset ut søksmål i strid med klientens interesser, hvilket også var egnet til å til å skade standens og yrkets anseelse, samt krevde salærer som ikke sto i rimelig forhold til oppdraget (brudd på RGA punkt 1.2, 1.3 og 3.3.1)
  • I starten av 2013 innga Myrset uttalelser i strid med kravet til hensynsfullhet ovenfor advokatkolleger og forbudet mot å søke å påvirke en kollegas yrkesutøvelse (brudd på RGA punkt 5.1 og 5.5)
  • I februar 2014 innga Myrset på nytt uttalelser i strid med kravet til hensynsfullhet ovenfor advokatkolleger og forbudet mot å søke å påvirke en kollegas yrkesutøvelse (brudd på RGA punkt 5.1 og 5.5)
  • I november 2015 ga Myrset uttalelser som ikke sømmer seg overfor en dommer (brudd på RGA punkt 4.1)
  • Myrset opptrådte ikke saklig og korrekt ovenfor motparten og eskalerte konfliktnivået på regelstridig vis, samt ikke besvarte epost om hvem han representerte (flere selvstendige brudd på RGA punkt 1.2 og 3.1)
  • Våren 2017 tok Myrset ut stevning i strid med klientens interesser og uten nødvendig forankring hos klienten (brudd på RGA punkt 3.1.1)
  • I januar 2018 hjalp Myrset en klient til å ha barnesamvær i strid med en midlertidig avgjørelse etter barneloven, på sterkt kritikkverdig vis
  • Gjentatte ganger fikk Myrset konkret og fortjent kritikk for sin opptreden, uten å ta kritikken til etterretning

I dommen skriver Oslo tingrett blant annet:

«I lys av gjennomgangen ovenfor mener retten det er klart mest sannsynlig at ytterligere advarsler vil være formålsløse. Det er vanskelig å få øye på et forbedringspotensiale. Etter rettens syn er det ingen grunn til å tro at Myrset i fremtiden vil overholde reglene for god advokatskikk i større grad enn i dag. Et tilbakekall vil nødvendigvis ha store negative konsekvenser for Myrset.»

«Etter rettens syn er de likevel ikke nevneverdig større enn normalt vil være tilfellet. Retten mener at hensynet til Myrset ikke er tungtveiende nok til å medføre at advokatbevillingen ikke bør tilbakekalles. Etter rettens syn vil tilbakekall være et forholdsmessig tiltak.»

- Må være lov å si ifra når det er urent trav

Bjørn Ketil Myrset har vært advokat i mer enn mannsalder, i tillegg til noen år som dommerfullmektig, konstituert sorenskriver og politijurist. Totalt har han brukt nesten 40 år på feltet. Den 4. april 2018 ble han tatt ut av registeret over praktiserende advokater.

- Jeg er uenig i vurderingen av enkeltsakene, der dommeren legger seg på samme resultat som Disiplinærnemnda til tross for at det ble lagt frem bevis som dokumenterer at det ikke er riktig det nemnda har lagt til grunn, sier Myrset til Advokatbladet.

Han mener dommeren har brukt for liten plass på å problematisere hvor langt ytringsfrihet til advokater går.

- I hovedsak dreier dette seg om hvilke verbale virkemidler man kan bruke mot motspillere som har brutt spillereglene. I fire av de fem fellelsene har jeg gjort nettopp det, men uten å bruke et eneste stygt ord. Ved et av tilfellene ba jeg en dommer forlate forhandlingslokalet fordi jeg opplevde vedkommende som provoserende og krenkende overfor min klienten, men det er det eneste jeg skulle ønske var usagt. Det må være lov til å si fra når det er urent trav, hevder Myrset.

Helt konkret skal Myrset ha sagt til dommeren: "Unnskyld herr dommer, vi må nesten be om å få fortsette forhandlingene uten dommeren til stede om ikke dommeren skjerper seg". Ifølge Myrset hadde da dommeren demonstrativt spilt totalt uinteressert og holdt på med andre sysler enn å følge med, fordi et vitne insisterte på å få forklare seg, da dommeren grep inn med et argument for motparten slik hun, ifølge Myrset, skal ha gjort flere ganger i løpet av forhandlingene.

Tingrettsdommen er nå anket, og han har også sendt en begjæring om direkte behandling i Høyesterett. Her er det nettopp advokatens ytringsfrihet på klientens vegne som står i sentrum.

- Det har aldri skjedd at en advokat har mistet bevillingen uten å gjøre noe straffbart. Jeg har alltid overholdt frister og aldri funnet på noe tull. Jeg har kun sagt fra til motspillere jeg mener bryter reglene og kalt en spade for en spade, sier Myrset