En advokat er siden 2015 felt en rekke ganger for brudd på advokatetiske regler. Foto: Shutterstock / NTB Scanpix
En advokat er siden 2015 felt en rekke ganger for brudd på advokatetiske regler. Foto: Shutterstock / NTB Scanpix

Advokat: Politianmeldte motpart etter disiplinærklage

Advokaten mente klager var «sjikanerende» og spredte «grove usannheter» i sine tilsvar til disiplinærmyndighetene, og meldte klager til politiet. Advokaten er ilagt en advarsel, og generalsekretæren i Advokatforeningen varslet, etter at advokaten er felt flere ganger for brudd på de advokatetiske reglene de siste fire årene.

Publisert   Sist oppdatert

En advokat har fått advarsel fra Disiplinærutvalget i Oslo krets for brudd på Regler for god advokatskikk (RGA) punkt 1.3 om advokatens opptreden, etter at han ved to anledninger anmeldte en kvinne til politiet etter at hun klaget ham inn for disiplinærmyndighetene.

Advokaten sendte også en e-post til kvinnens arbeidsgiver med en anmodning om at vedkommende opprettet personalsak mot henne. Han tok også ut forliksklage mot kvinnen.

18 klager siden 2015

Som følge av gjentatte fellelser for brudd på RGA de siste årene, er generalsekretæren i Advokatforeningen blitt varslet. I behandlingsreglene for disiplinærutvalgene § 13 annet ledd står det: «Dersom disiplinærutvalget får mistanke om at det foreligger andre kritikkverdige forhold ved advokatvirksomheten, skal disiplinærutvalget vurdere om generalsekretæren bør varsles.»

Ikke alle varsler fra disiplinærutvalgene gir grunnlag for videre oppfølging.

- Videre behandling beror på en konkret helhetsvurdering. I enkelte saker vil det være naturlig å innlede en dialog med advokaten det gjelder og be om etterlevelse av Regler for god advokatskikk. I alvorlige saker vil man velge foreningsmessige reaksjoner, eller varsling til tilsynsmyndighetene, opplyser generalsekretær Merete Smith, som uttaler seg på generelt grunnlag.

Ifølge tall fra disiplinærmyndighetene, har advokaten fått 13 disiplinærklager mot seg siden 2015. Fire endte i fellelser for RGA-brudd, hvorav han i alle sakene ble ilagt advarsel, som er den strengeste reaksjonen. I fire av sakene ble advokaten frifunnet, mens ytterligere fire ble avvist. Ved ett tilfelle bestemte Disiplinærutvalget av salæret måtte senkes, men i denne saken ble ikke advokaten felt for RGA-brudd.

Hevnaksjon»

Advokaten, som representerte kvinnens motpart i en familietvist om gjeld, skriver i sitt tilsvar at han har «politianmeldt klager for plagsom og hensynsløs adferd og var i sin fulle rett til det. Klagen (fra kvinnen til disiplinærmyndigheten red.anm.) inneholder en rekke grove, usanne og sjikanerende påstander mot advokaten. Av samme grunn er søksmål reist mot klager ved forliksklage (…). Advokaten har rett til å forsvare seg mot klagers sjikane og hets, herunder ved å kontakte klagers arbeidsgiver.»

Klager på sin side, mener at anmeldelsene, e-posten til arbeidsgiver og forliksklagen er en «hevnaksjon», og at dette har vært veldig belastende for henne.

Grovt og alvorlig

Disiplinærutvalget mener at advokater må finne seg i å bli innklaget til disiplinærmyndighetene, og mener det ikke er saklig og korrekt opptreden fra en advokat å politianmelde en person for innholdet i en klage til disiplinærmyndighetene.

«Disiplinærutvalget kan ikke se at tilsvaret hadde et slikt innhold at det foranlediget en anmeldelse fra advokaten. Det må også sies å skade standens og yrkets anseelse at advokaten mens en klagesak er til behandling i Disiplinærnemnden, anmelder en klager på grunnlag av innholdet i et tilsvar til Disiplinærnemnden.»

Utvalget mener også at e-posten advokaten sendte til klagers arbeidsgiver er et klart brudd på RGA, fordi tvisten mellom klager og advokatens klient ikke har noe tilknytning til klagers arbeidsforhold. E-posten er heller ikke sendt for å ivareta klientens interesser, og Disiplinærutvalget kan ikke se noen «aktverdig» grunn for at den ble sendt. De skriver videre:

«Etter disiplinærutvalgets syn foreligger det tre grove og alvorlige brudd på regler for god advokatskikk punkt 1.3.»