Illustrasjonsfoto/Istock:

Adopsjon av voksne stebarn krever ikke samtykke fra juridiske foreldre

JU§NYTT. Sivilombudsmannen mener Bufdir har tolket adopsjonsloven § 16 feil.

Publisert Sist oppdatert

Per Racin Fosmark

Per Racin Fosmark er lagdommer i Borgarting lagmannsrett.

Han har over 25 års erfaring som advokat og møterett for Høyesterett.

Han er også leder av Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester, og er redaktør av Lovdatas sivile flaggsaker.

Fosmark er redaktør for Advokatbladets fagsider Ju§nytt.

Sivilombudsmannens uttalelse - SOM-2019-3344 - gjelder et viktig lovtolkningsspørsmål vedrørende adopsjonsloven § 16.

Ombudsmannen kom til at ved voksenadopsjon etter § 16 kan det ikke stilles vilkår om samtykke fra tidligere ektefelle som er forelder til «barnet» i saken.

Bakgrunnen for saken var at da klager søkte om å få adoptere stesønnen på 25 år, fikk han avslag fra Bufdir. Grunnen var at stesønnens mor, som klager var skilt fra, ikke samtykket til adopsjonen. Bufdir hadde feilaktig lagt til grunn at tidligere ektefelle, stebarnets juridiske forelder, måtte samtykke, jf. adopsjonsloven § 13 andre ledd, også ved adopsjon av stebarn som har fylt 18 år (voksenadopsjon).

Ber om nye retningslinjer

Ombudsmannen har en grundig og god drøftelse av lovtolkningsspørsmålet.

«Adopsjon av barn over 18 år krever i utgangspunktet ikke samtykke fra den eller de som tidligere hadde foreldreansvar. Etter at barnet er myndig fra fylte 18 år har foreldrene ikke lenger foreldreansvar. Dette følger også motsetningsvis av adopsjonsloven § 10. Bestemmelsen fastslår at barn under 18 år ikke kan adopteres uten samtykke fra den eller dem som har foreldreansvaret», heter det blant annet i uttalelsen.

Ombudsmannen ba også Barne- og familiedepartementet om å redigere Rundskriv Q-1245 slik at retningslinjene om adopsjon av voksne stebarn blir i samsvar med ombudsmannens forståelse av adopsjonsloven § 16.

Ugyldig vedtak

På sine nettsider opplyser Sivilombudsmannen om at vedtaket fra Bufdir i nevnte sak nå er opphevet.

«Direktoratet sendte også brev til regionene i Bufetat med pålegg om at regionskontorene skulle behandle fremtidige saker om voksenadopsjon i tråd med ombudsmannens rettsforståelse. Bufdir opplyste om at de ville følge opp ombudsmannens anmodning om å revidere Q-1245 slik at retningslinjene om adopsjon av voksne ble i samsvar med ombudsmannens uttalelse.»

Powered by Labrador CMS