Høyesterett har forkastet anken til Norges Cykleforbund og Syklistenes landsforening.

Sykling i kollektivfelt på Mosseveien var brudd på veitrafikkloven

Høyesterett mener en E18-syklist burde hensyntatt at syklingen hans ville skape kø.

Publisert Sist oppdatert

Høyesterett har kommet til at en mann som syklet i kollektivfeltet på E18 ut av Oslo sentrum i rushtiden har brutt veitrafikkloven § 3 om at alle skal ferdes hensynsfullt slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.

Syklisten ble bøtelagt av politiet jf. vegtrafikklova § 31., men nektet å vedta boten.

Mannen, som daglig sykler frem og tilbake til jobb, ble opprinnelig frikjent i Oslo tingrett, men dømt til å betale en bot på 8500 kroner i Borgarting lagmannsrett. Begge dommene ble avsagt med dissens.

Syklistenes Landsforening og Norges Cykleforbund var begge partshjelpere i saken, mens John Christian Elden var mannens advokat.

- Forstyrret trafikken unødig

Høyesterett tok utgangspunkt i at retten til å sykle i kollektivfeltet den aktuelle strekningen ikke var absolutt. Domstolen mente derfor at syklisten fortløpende måtte vurdere om syklingen ville skape en unødig kø i kollektivfeltet.

Syklistens ulemper ved å sykle en omvei på en gang- og sykkelvei måtte ifølge Høyesterett veies opp mot trafikkavviklingen.

Etter trafikkreglene § 5 nr. 2 er det tillatt å sykle i kollektivfelt, men grunnregelen i vegtrafikkloven § 3 gjelder også for syklister i nettopp kollektivfelt. I vurderingen av om annen trafikk blir «unødig ... forstyrret», må man ta utgangspunkt i det aktuelle og konkrete trafikkbildet, herunder syklistens mulige handlingsalternativer.

Høyesterett kom til at syklistens valg om å prioritere sin egen sykling i kollektivfeltet framfor trafikkavviklingen forstyrret trafikken «unødig».

I kravet om at alle ferdsel skal skje «hensynsfullt» ligger det en forventning om smidig fremferd. Syklister må derfor ta hensyn til andre og være forberedt på å tåle innskrenkning av sin egen rett til å sykle i kollektivfelt, mente domstolen.

Handlet uaktsomt

Syklisten hadde blant annet alternative sykkelruter tilgjengelig, og Høyesterett konkluderte med at syklisten handlet uaktsomt, jf. vegtrafikkloven § 31.

Den viste til at lagmannsrettens flertall uttalte at «A [tiltok] seg bevisst en rolle hvor han regulerte trafikken ut fra sin kjøremåte og sine behov».

Høyesterett presiserte at konklusjonen ikke innebærer at det er forbudt å sykle i kollektivfelt, men man må etter omstendighetene finne seg i å måtte sykle et annet sted for å unngå å skape kø.

Les hele dommen her!

Dommere: Borgar Høgetveit Berg, Espen Bergh, Bergljot Webster, Henrik Bull og Toril Marie Øie.

Powered by Labrador CMS