En ruspåvirket sjåfør fikk utstedt uriktig forelegg, og Høyesterett endret straffen fra bot til fengsel

- Domstolene er ikke bundet av straffen som påtalemyndigheten har angitt i forelegget, slo Høyesterett fast.

Publisert

En sjåfør fikk utstedt et forelegg på 8000 kroner da han ble stoppet og det viste seg at han hadde kjørt under påvirkning av amfetamin. Mannen nektet å godta forelegget, og saken endte i retten.

Senere oppdaget påtalemyndigheten at forelegget var uriktig utstedt, og at riktig straff i dette tilfellet ville være bot og ubetinget fengsel. Dette fordi det ble kjent at mannen ved fem tidligere anledninger var domfelt for kjøring i ruspåvirket tilstand.

Både i tingretten og i lagmannsretten ble mannen idømt fengselsstraff i tillegg til bot. Mannen anket straffutmålingen til Høyesterett, fordi han mente lagmannsretten hadde lagt for stor vekt på tidligere domfellelser, og fordi straffen etter hans oppfatning uansett måtte fastsettes i samsvar med det opprinnelige forelegget.

Betydningen av et uriktig utstedt forelegg ved rettens fastsettelse av straff, ble et av de sentrale spørsmålene da saken kom opp for Høyesterett.

- Retten straffer uavhengig av påtalemyndighetens forelegg

Etter vegtrafikkloven § 31 andre ledd bokstav b skal en overtredelse som i denne saken «som regel» straffes «med bot og betinget eller ubetinget fengsel».

- Den straffen som ble angitt i forelegget, er dermed langt fra riktig og i strid med avgjørende rettskilder, påpekte førstvoterende dommer Kallerud, som vurderte at riktig straff ville være ubetinget fengsel i 90 dager, bot på 10 000 kroner og tap av førerretten i ett år.

Dette samsvarer med straffen som ble utmålt i lagmannsretten.

Ifølge Høyesterett er påtalemyndighetens angivelse av straff i et forelegg ikke på noen måte til hinder for retten i å fastsette den straff den mener er riktig.

- Det er et grunnleggende prinsipp at retten står fritt ved fastsettelsen av straffen ut fra det som følger av rettskildene og de alminnelige straffutmålingsmomentene. Det følger av dette at rettens utgangspunkt for utmålingen av straffen, må være uavhengig av påtalemyndighetens påstand, skrev dommer Kallerud.

Knapp reduksjon i fengselsstraffen

Dersom siktede, som følge av påstanden fra påtalemyndigheten angitt i forelegget, har hatt grunn til å forvente vesentlig mildere behandling, kan dette likevel få betydning som en formildende omstendighet i den konkrete straffutmålingen, påpekte Høyesterett.

Ettersom det aktuelle lovbruddet ifølge rettskildene skal straffes med fengsel, og dermed ikke kan avgjøres ved forelegg, må dette uansett tillegges lite vekt, ble det fastslått.

- Ved at det likevel ble utstedt forelegg ble mannen feilaktig informert om at påtalemyndigheten mente riktig straff ville være en bot i størrelsesorden noe under 10 000 kroner, og at det ville bli lagt ned påstand om dette dersom saken måtte gå til retten. Forskjellen mellom foreleggets angivelse av straff og lagmannsrettens dom er betydelig, skrev førstvoterende.

Reduksjonen Høyesterett landet på som følge av dette var likevel knapp: 30 av de 90 dagene av fengselsstraffen ble gjort betinget.

Her kan du lese hele avgjørelsen fra Høyesterett.

Powered by Labrador CMS