Stipendiat ved Det juridiske fakultet i Bergen, Marthe Engedahl.

Juridisk fakultet avslutter utvekslingsavtale med Israel-universitet som støtter krigføringen i Gaza

- Fakultetet ikke kan stå inne for et slikt avtaleforhold, sier stipendiat Marthe Engedahl som fremmet forslaget om samarbeidsstopp. Noe annet kunne medført straffbar medvirkning til folkemord, mener folkerettsprofessor Terje Einarsen.

Publisert

Det var i et fakultetsstyremøte 19. mars at Det juridiske fakultet i Bergen besluttet å si opp utvekslingsavtalen som fakultetet har hatt med Tel Aviv University i Israel siden 2013.

Dette ble vedtatt av fakultetsstyret med seks mot fem stemmer. 

Bergens Tidende omtalte saken først.

Forslaget om å avslutte avtalen ble fremmet av stipendiat Marthe Engedahl og postdoktor Siv Elén Årskog Vedvik, i kraft av deres verv som representanter for Fakultetsstyrets gruppe B. 

Gruppen består av midlertidige ansatte i stillinger som stipendiat eller postdoktor.

- I et så ekstremt tilfelle som situasjonen i Gaza representerer, og der Tel Aviv University har en rolle i å støtte oppunder Israels krigføring og mulige folkemord, mener vi at Det juridiske fakultetet ikke kan stå inne for et slikt avtaleforhold, sier Engedahl.

«En avslutning av utvekslingsavtalen med Tel Aviv University er en effektiv måte å kommunisere vårt standpunkt i dagens ekstreme situasjon i Gaza, både internt og eksternt», understreker de to i sin skriftlige begrunnelse for forslaget.

- Tel Aviv University støtter aktivt opp om Israels krigføring og mulige folkemord i Gaza i form av økonomisk støtte til studenter ved universitetet som kalles inn til militærtjeneste. På sine nettsider støtter institusjonen helhjertet opp under Israels operasjon «Iron Sword» i Gaza, sier Marthe Engedahl.

- Etisk problemstilling

- Jeg mener vi hadde en veldig god og saklig diskusjon i styremøtet, hvor argumenter både for og imot ble løftet på en fin måte, forteller Engedahl.

-  Vi fikk kun et knapt flertall, med én stemme i overvekt for å si opp avtalen, og vi har selvfølgelig respekt for at ikke alle støtter oppunder utfallet.

Forslagsstillerne Engedahl og Vedvik presiserer at de ikke har noen forestilling om at en oppsigelse av utvekslingsavtalen vil medføre en umiddelbar endring i Israels krigføring i Gaza, eller en generell bedring i behandling av det palestinske folk.

Saken kan ses som et internt, etisk anliggende, mer enn et ønske om å oppnå endring i Gaza, forklarer de.

- Risiko for straffbar medvirkning til folkemord

Også fakultetets professor i folkerett, Terje Einarsen, mener spørsmålet om avtaleoppsigelse primært knytter seg til grunnleggende etikk.

Han kom med et skriftlig innspill til fakultetsstyret i forbindelse med diskusjonen om Israel-samarbeidet.

«Juridisk fakultet kan ikke - verken nå eller i fremtiden - ha noe samarbeid med et universitet som støtter kriminelle handlinger, hvor universitetsledere og studenter kan være medvirkere til folkemord og/eller forbrytelser mot menneskeheten», skrev han.

Terje Einarsen, professor ved Det juridiske fakultet i Bergen.

Dersom avtalen ikke ble oppsagt, kunne de risikert en straffbar medvirkning til folkemord, mener Einarsen.

«Styrets medlemmer kan havne i en gråsone for personlig ansvar. Det bør studentene i styret med et langt liv foran seg vite om. Den verste avgjørelsen i fakultets historie må unngås», understreket han i sitt innspill til styret.

Den avgjørelsen ble altså unngått med et knepent flertall i tirsdagens fakultetsstyremøte.

Utelukker ikke fremtidig samarbeid

Noen umiddelbare praktiske konsekvenser virker ikke å være aktuelle som følge av at utvekslingsavtalen nå legges på is.

Siden avtalen ble inngått i 2013, har bare ni jusstudenter ved UiB vært på utveskling ved Tel Aviv University. Motsatt vei er tallet null. 

- Det er viktig å understreke at dette ikke er et vedtak som hindrer forsker til forsker-samarbeid med forskere ansatt ved Tel Aviv University, og det er heller ikke til hinder for at det inngås en ny utvekslingsavtale med Tel Aviv University på et senere tidspunkt, sier Engedahl.

Mot akademisk boikott

Dekan Karl Harald Søvig tilhører mindretallet på fem styremedlemmer som stemte mot avtaleoppsigelse.

Han forteller at styrets diskusjon var preget av takhøyde og respekt for hverandres synspunkter.

- Jeg har all forståelse for ønsket om å fatte vedtak, fordi den israelske krigføringen på Gaza fører til ufattelige mange dødsfall og lidelser for sivilbefolkningen, sier Søvig.

Dekan Karl Harald Søvig ved Det Juridiske fakultet i Bergen.

- For min del var det avgjørende hvilken funksjon universiteter skal ha i samfunnet, som er en rolle som skal være forskjellig fra andre samfunnsinstitusjoner, understreker han. 

I begynnelsen av mars tok universitetsstyret ved UiB en klar stilling mot akademisk boikott av israelske forsknings- og utdanningsinstitusjoner som følge av krigen i Gaza.

Virkningen blir best om hele universitetet står bak et vedtak, fremfor at ulike fakultetet faller ned på hver sin konklusjon, mener Søvig.

- Ansatte må gjerne engasjere seg i samfunnsdebatten, men fakultetet bør ikke ta stilling i kontroversielle samfunnsspørsmål. Dialog over landegrenser og studentutveksling er viktig, også i tider med krig og konflikt, forklarer han.

Powered by Labrador CMS