Academic Work Norway AS og 29 andre saksøkere begjærte midlertidig forføyning mot Staten ved Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

JU§NYTT

Bemanningsselskaper tapte mot staten: Opprettholder innleieforbud

En rekke bemanningsselskaper gikk til sak mot staten for å motarbeide innstramninger i innleie av arbeidskraft, som medførte store nedskjæringer og omsetningsnedgang. Oslo tingrett har nå avvist kravet.

Publisert

Nylig gikk tretti små og mellomstore bemanningsselskaper, blant annet Academic Work Norway, Stolt og Svane Bemanning, til sak mot staten for å motarbeide en endring i lovgivning og forskrift.

Bakgrunnen er at det 1. april ble innført en regelendring i arbeidsmiljøloven §14-12 første ledd som medfører at innleie av arbeidstaker fra en virksomhet som har til formål å drive utleie, ikke lenger er tillatt «når arbeidet er av midlertidig karakter».

I tillegg ble det innført et forbud mot innleie av arbeidskraft til byggenæringen i regionene Oslo, Viken og tidligere Vestfold.

De nye reglene var underlagt en overgangsperiode som varte til 1. juli, hvilket betyr at reglene først gis virkning for inngåtte kontrakter fra og med 1. juli 2023.

Finansavisen omtalte saken først (krever innlogging).

Hastesak for bemanningsselskapene

Som et resultat av disse endringene, har bemanningsselskaper måttet gjennomgå betydelige nedskjæringer, noe som har ført til en nedgang i omsetningen.

Finansavisen skriver at bemanningsfirmaene Heine Aardalen og Stolt, i løpet av våren har sagt opp majoriteten av sine ansatte, til sammen 150. Førstnevnte har nylig måttet legge ned kontorene i Fredrikstad.

Da forslaget var på høring, vakte det store reaksjoner blant en rekke bemanningsselskaper som mente at forslaget var i strid med EØS-reglene. Flere klaget inn saken til EFTAs overvåkningsorgan, ESA.

I påvente av ESAs behandling av saken, gikk tretti av bemanningsselskapene rettens vei for å be om midlertidig forføyning. Midlertidige forføyninger benyttes når det haster med å få et forhold midlertidig stanset eller gjennomført.

Det har Oslo tingrett nå avvist i en nylig avsagt kjennelse.

– Uegnet og uforholdsmessig

Sakens parter

  • Thorkil Aschehoug og Odd Stemsrud i Advokatfirmaet Grette representerte bemanningsfirmaene
  • Advokat i Regjeringsadvokaten Ida Thue representerte Staten ved Arbeids- og inkluderingsdepartementet
  • Atle Torvund var sakens dommer

I følge saksøkerne er endringsloven i strid med vikarbyrådirektivet og EØS-avtalens artikkel 36, som er å anse som formell norsk lov med forrang.

Statens begrunnelse og formål med de nye reglene, som er å redusere bemanningsbransjens omfang og rolle, er ifølge saksøkerne ikke et EØS-rettslig beskyttet allment formål. De mener restriksjonene ikke er egnede eller forholdsmessige, og derfor ulovlige.

«Arbeid av midlertidig karakter er kjernen for innleie i et velfungerende arbeidsmarked. Bemanningsforetakenes virksomhet utfordrer ikke hovedregelen i norsk arbeidsliv om faste ansettelser. Statens egentlige formål med de nye reglene har vært å gjennomføre den politiske ambisjonen om å begrense bemanningsbransjens omfang og rolle, hvilket i seg selv ikke er et EØS-rettslig legitimt formål», anførte saksøkerne.

Saksøkerne la ned påstand om at Staten ved Arbeids- og inkluderingsdepartementet plikter å tillate innleie fra saksøkerne i samme utstrekning som før ikrafttredelsen av lov om endringer i arbeidsmiljøloven, inntil rettskraftig dom om hovedkravet foreligger.

– Legitimt, egnet og nødvendig

Staten mener på sin side at restriksjonene kan rettferdiggjøres fordi de er begrunnet i legitime formål og er egnede og nødvendige for å oppnå disse formålene. De viser til statens vide skjønnsmargin for å sette rammer for adgangen til innleie av arbeidskraft, så lenge tiltakene er forholdsmessige.

«De omtvistede regelendringene bygger på legitime hensyn: behovet for å bevare den norske arbeidsmarkedsmodellene i bred forstand, beskyttelse av arbeidstakere, å forebygge misbruk og hensynet til helse og sikkerhet», anførte staten.

De viser til at Norge har valgt en arbeidsmodell hvor fast, direkte ansettelse skal være hovedregelen.

«Den fjernede regelen for innleie ved arbeid av midlertidig karakter var slik at det gav usikkerhet for dem som brukte regelverket, store vanskeligheter for effektivt tilsyn og håndheving og høy risiko for misbruk. Nå er det grunn til å tro at virksomhetene som brukte innleie vil prøve å sikre forutsigbarhet på annet vis. Den mest forutsigbare arbeidsstyrken er faste og direkte ansatte».

«Regjeringen mener derfor at tiltaket er egnet til å nå ønskede mål, herunder øke andelen fast ansatte, selv om man ikke kan utelukke at det også blir brukt direkte midlertidige ansettelser mer enn før (…) Lovendringen er også nødvendig, da det ikke finnes mindre restriktive tiltak som i tilsvarende grad kan sikre det valgte beskyttelsesnivået».

- Ikke sannsynliggjort EØS-brudd

Etter tingrettens vurdering har ikke saksøkerne sannsynliggjort deres hovedkrav. De konkluderer med at begjæringen om midlertidig forføyning derfor ikke fører frem.

«Retten vurderer at det ikke er sannsynliggjort fra saksøkernes side at begrunnelsene for lovvedtaket og forskriftsvedtaket ikke bygger på tvingende allmenne hensyn i EØS-rettslig forstand, som kan rettferdiggjøre de aktuelle restriksjonene relatert til EØS-avtalens artikkel 36, dersom restriksjonene er egnede, nødvendige og forholdsmessige», skriver tingrettsdommer Atle Torvund.

Retten legger til grunn at bakgrunnen for restriksjonen er statens målsetting om et høyt beskyttelsesnivå for arbeidstakerne i det norske arbeidsmarkedet, og at regelendringene derfor er å anse som nødvendige for å oppnå målet.

Videre vurderer retten at målsettingen om at flest mulig arbeidstakere skal over i faste og direkte ansettelser, ikke vil kunne bli en realitet ved mer begrensede tiltak hva gjelder bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold.

«Retten kan etter dette ikke se at saksøkerne har sannsynliggjort at forbudet mot bruk av innleie fra bemanningsforetak for arbeid av midlertidig karakter ikke er egnet for å nå formålet», følger det videre av dommen.

Powered by Labrador CMS