Saken ble behandlet av Høyesterett i avdeling.

Høyesterett: Barn har særlig vern mot hatefulle ytringer

Under dissens 3-2 har Høyesterett kommet til at uttalelsen «dra tilbake til Somalia så får du det mye bedre, for der får du ikke noe NAV» er straffbar, men kun fordi fornærmede var mindreårig.

Publisert Sist oppdatert

I august 2020 henvendte tiltalte seg til fornærmede, som på det tidspunktet var 16 år og ti måneder, og sa «Allah være med deg» på Jessheim togstasjon.

Fornærmede skal ha fulgt opp med å spørre hva han mente med det, før situasjonen eskalerte til krangling og tiltalte sa «dra tilbake til Somalia så får du det mye bedre, for der får du ikke noe NAV».

Under dissens har Høyesterett kommet til at ytringen er straffbar fordi fornærmede var mindreårig.

Straffbart fordi uttalelsen var rettet mot et barn

Flertallet bestående av dommerne Cecilie Østensen Berglund (førstevoterende), Erik Thyness og Bergljot Webster, tok utgangspunkt i at straffeloven § 185 må forstås i lys av ytringsfriheten.

«Dette innebærer at det kun er kvalifisert krenkende utsagn som er straffbare, og at det er en relativt romslig margin for smakløse ytringer», skriver Høyesterett og mener «terskelen for å domfelle etter straffeloven § 185 i utgangspunktet er den samme om ytringen rettes mot en voksen eller et barn.»

Schjødt-partner Halvard Helle førte saken for tiltalte. Påtalemyndigheten ble representert av statsadvokat Alf Butenschøn Skre.

Høyesterett konkluderer med at dersom uttalelsen hadde blitt fremsatt mot en voksen, ville den ikke vært straffbar, men ifølge førstevoterende «(...) må det legges betydelig vekt på at både småbarn og ungdommer er sårbare for denne type ytringer som knytter seg til deres etnisitet. Det fremgår videre av Innst. S nr. 270 (2003–2004) punkt 4.5.1 at barn og unge med minoritetsbakgrunn rammes ekstra hardt av rasistiske utsagn. Beskyttelsen av barns personlige integritet var da også noe bakgrunnen for bestemmelsen i Grunnloven § 104 om beskyttelse av barns menneskeverd (...)»

Mindretallet: Vektlegger betydningen av «relativt romslige marginen»

Mindretallet, bestående av dommerne Ingvald Falch og Kristin Normann, er enig i at fornærmedes alder er av stor betydning, men mener likevel at ytringen ikke var straffbar.

«Tiltaltes ordvalg er i seg selv ikke spesielt grovt. Noen grov nedvurdering av fornærmedes eller en gruppes menneskeverd kan jeg ikke se at det er tale om. Jeg er imidlertid enig i at ytringen fremstår som sårende, smakløs og fornærmende. Dette gjelder særlig når ytringen er fremsatt overfor en mindreårig. På den annen side kan jeg vanskelig se at det her uten videre skal være avgjørende om fornærmede hadde vært 18 år eller – som i vår sak – et barn på 16 år og 10 måneder», skriver annenvoterende, dommer Normann.

«Jeg legger videre vekt på at det også utenfor ytringsfrihetens kjerneområde, som vi her er, «gjelder en relativt romslig margin for smakløse ytringer», se blant annet HR-2020-184-A avsnitt 28 som førstvoterende viser til. Dette innebærer at det også i situasjoner som her er rom for å velge smakløse ord og formuleringer uten at dette medfører straffansvar. Skulle den ytringen tiltalte fremsatte bedømmes som en overtredelse av straffeloven § 185, har jeg vanskelig for å se at den «relativt romslige marginen» gis et innhold.»

Opphever avgjørelsene fra tingretten og lagmannsretten

Til tross for at Høyesterett konkluderer med at ytringen er straffbar, oppheves både tingrettens dom og dommen fra lagmannsretten.

Høyesterett mener lagmannsretten burde vurdert hvorvidt tiltalte bevisst valgte å komme med ytringen selv om fornærmede var mindreårig. Tiltalte ble i lagmannsretten dømt til tretti dagers fengsel og 25.000 kroner i bot.

Tingretten frifant tiltalte, og dommen inneholder ingen vurderingen av «hvordan fornærmede aldersmessig fremsto» da hendelsen fant sted. Høyesterett mener derfor at det ikke forelå tilstrekkelig grunnlag for å avsi dom i lagmannsretten.

Tiltaltes forsvarer Halvard Helle tror ikke påtalemyndigheten vil fremme saken på nytt.

– Prinsipielt betyr likevel dette at Høyesterett har trukket en nedre grense for hva som er en straffbar ytring overfor voksne. Jeg mener det er verdt å merke seg dissensen, som påpeker at ved å gjøre et slikt utsagn straffbart, så gjøres rommet for smakløse ytringer svært snevert, sier han til Rett24.

Les hele avgjørelsen her!

Powered by Labrador CMS