Opphever lagmannsrettens beslutning om ikke å tilgjengeliggjøre opptak av prosedyrene i Jensen-saken

Høyesteretts ankeutvalg mener likevel at sakene ikke er godt nok opplyst til at det kan avgjøre spørsmålet om innsyn.

Publisert Sist oppdatert

Etter lunsjpausen 24. mars 2020 besluttet Borgarting lagmannsrett at publikum ikke lenger skulle være til stede under ankeforhandlingene i straffesaken mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen av hensyn til koronasmitte.

Dermed var det kun representanter fra pressen som kunne følge rettsmøtet frem til ankeforhandlingenes slutt 27. mars.

I etterkant ba to personer om tilgang til opptak av ankeforhandlingene for å sikre offentlighet, men fikk nei fra lagmannsretten. Beslutningen ble anket til Høyesterett.

Ville ikke «påta seg tilpasningen»

Lagmannsretten mener blant annet at den ikke kunne «påta seg å foreta tilpasninger av lydopptaket før en publisering».

I tillegg viser den til at «rettergangslovene ikke har bestemmelser om publisering av opptak fra forhandlinger», samt at beslutningen ikke ble tatt som en del av saksbehandlingen og dermed ikke kan ankes til Høyesterett.

De ankende partene argumenterer med at lagmannsretten ikke har sikret offentlighet i ankeforhandlingene og at offentlighetsprinsippet er krenket.

Avgjør ikke innsynsspørsmålet

Selv om opptaket er gjort av påtalemyndigheten, la ankeutvalget til grunn at lagmannsretten «hadde vært delaktig i beslutningen om opptak i en slik grad at opptaket bør ansees som et opptak besluttet av retten etter straffeprosessloven § 23 første ledd andre punktum.»

Dermed kan allmennheten begjære innsyn i opptaket etter forskrift om opptak i retten § 4 andre ledd andre punktum.

«Videre må e-postkorrespondansen mellom A og Borgarting lagmannsrett forstås slik at A er interessert i enhver form for tilgjengeliggjøring av opptakene. Lagmannsretten hadde således oppfordring til å vurdere også denne henvendelsen som en innsynsbegjæring etter forskrift om opptak i retten § 4 andre ledd andre punktum», skriver Høyesterett.

Selv om ankeutvalget påpeker flere hensyn som taler for innsyn, anser den likevel ikke sakene som godt nok opplyst til at det kan avgjøre innsynsspørsmålet.

Kjennelsene kan du lese HER og HER!

Powered by Labrador CMS