En advokat som klaget inn en dommer i en sak om omsorgsovertakelse, fikk ikke medhold.
En advokat som klaget inn en dommer i en sak om omsorgsovertakelse, fikk ikke medhold.

Mente dommeren var ufin og partisk

Flere av rettens aktører reagerte på at lagdommeren hadde et uheldig tonefall og kroppsspråk, og skapte en negativ atmosfære i retten. Hun får likevel ikke kritikk av Tilsynsutvalget for dommere.

Publisert Sist oppdatert

Advokaten til en mor i en barnevernssak reagerte sterkt på oppførselen til lagdommeren, og klaget dommeren inn for Tilsynsutvalget for dommere.

Ifølge advokaten opptrådte dommeren sterkt klanderverdig i en rettssak som gikk for lagmannsretten fra 28. september til 5. oktober i fjor.

Dommeren opptrådte ifølge advokaten nedlatende og utålmodig, uten respekt for advokatens rolle i saken, og «så autorativ at hennes væremåte resulterte i at de øvrige dommerne fremsto som passive, likegyldige og ikke som fullverdige medlemmer av retten», heter det i klagen.

Ifølge advokaten opplevde moren i saken en total mangel på medmenneskelighet. Advokaten mener også at dommeren forsøkte å degradere troverdigheten til mors vitner i saken.

- Mistillit mot vitner

«Det ene vitnet forlot rettsalen i tårer, mens et annet fikk en sterk fysisk reaksjon i vitneboksen i form av stressutslett, som følge av måten de ble møtt av dommeren på», ifølge klager.

Mors advokat hevder også at dommeren ga et klart inntrykk av mistillit mot mors vitner, og en forutinntatthet, mens hun «overfor barnevernets vitner var svært tålmodig og gikk langt i å hjelpe særlig barnevernet i deres partsforklaring».

Advokaten mener dommeren opptrådte partisk i saken.

Totalt fire av rettens ti aktører opplevde dommerens atferd som kritikkverdig, ifølge klagen.

To av de andre prosessfullmektigene i saken støtter klager, og viste til at klager ble avbrutt av dommeren en rekke ganger, utover hva som ble ansett nødvendig for en aktiv saksstyring. Dommeren opptrådte ikke verdig og korrekt overfor mors tre vitner, ifølge en av advokatene.

Den andre prosessfullmektigen mener at dommeren utviste «påtagelig forskjellsbehandling» av mor og hennes vitner, og av barnevernets vitner.

- Ga inntrykk av å være misfornøyd

Også den sakkyndige psykologspesialisten støtter klager: «Dommeren fremstod som nedlatende, uhøflig, trøtt til tider og uinteressert. I tillegg var hun svært kritisk til noen av vitnene», mener den sakkyndige.

Og videre:

«Generelt ga dommeren inntrykk av at hun var misfornøyd, hun kunne for eksempel hilse om morgenen uten å se opp mens hun gjorde en misfornøyd grimase. Hun kunne med sterke ikke-verbale uttrykk formidle at det vitner og advokater hadde på hjertet var tåpelig og uinteressant. Hun avfeide og gikk imot dem på en oppsiktsvekkende måte som gjorde at det ble en svært beklemt stemning.»

En fagdommer, to meddommerne, og tre andre prosessfullmektiger hadde derimot ingen innvendinger til dommerens håndtering av saken.

- Uberettiget

Den innklagede dommeren selv mener at kritikken ikke er berettiget, og kan ikke se at hun har møtt vitner på en utålmodig og nedlatende måte.

«I denne saken var det påkrevd med aktiv saksstyring, og samtlige dommere ble gitt anledning til å stille spørsmål til parter, vitner og den sakkyndige. Dette ble også gjort, men god dommerskikk innebærer også at man ikke stiller spørsmål til aktørene når det ikke er foranledning til dette», skriver den innklagede dommeren.

Både hun og de øvrige dommerne påpeker at det under forhandlingene ikke kom innvendinger mot dommeren.

Tilsynsutvalget for dommere mener at dommerens opptreden var uheldig, og har lagt vekt på at fire profesjonelle aktører har reagert, til dels sterkt, på dommerens prosessledelse.

«Utvalget finner det således sannsynliggjort at dommerens tidvis meget aktive prosessledelse ble utøvd på en måte som ikke var tilstrekkelig hensynsfull og respektfull over alle aktører. Herunder er det sannsynliggjort at dommeren utøvde sin prosessledelse overfor forskjellige aktører på en så ulik måte at saken fikk en uheldig slagside», skriver utvalget.

Ikke over terskelen

Men for at utvalget skal reagere med kritikk, må den uheldige dommeratferden overgå en viss terskel, og dommerens oppførsel overstiger ikke denne terskelen, heter det i avgjørelsen.

Utvalget mener likevel at det er grunn til å avgi en uttalelse i sakens anledning.

«(...) en dommer må påse at en aktiv prosessledelse ikke utøves i et slikt omfang at det i seg selv oppleves som unødvendig forstyrrende for gjennomføringen av saken. Ved særlig aktiv prosessledelse har dommeren også et spesielt ansvar for at denne utøves på en tilstrekkelig hensynsfull måte», skriver utvalget.

Videre mener utvalget at en dommer har et «ansvar for å opptre og gjennomføre rettsforhandlingene slik at det ikke oppstår en unødvendig negativ eller ubehagelig stemning. Dette gjelder i særlig grad i saker etter for eksempel barnevernloven. En dommer må herunder være seg bevisst at egen atferd, herunder ved nonverbale uttrykk, er av helt sentral betydning i denne sammenheng. Videre er det viktig at en dommer er klar over, og tar hensyn til, at ulike aktører kan oppleve dommerens atferd i retten på ulik måte».

Hele avgjørelsen kan du lese her.

Powered by Labrador CMS