Skattedirektoratet blir klageinstans

Illustrasjonsfoto. Jussnytt

Overføring av oppgaver fra Skatteklagenemnda til Skattedirektoratet

Skattedirektoratet er blitt klageinstans på nye områder fra 1. august 2018.

Endringen gjelder vedtak om fastsetting av skatt på inntekt og formue, arbeidsgiveravgift og merverdiavgift når klagegjenstanden er under 25 000 kroner og ikke er av prinsipiell art, og for vedtak om skattebegrensning ved liten skatteevne.

Skattedirektoratet blir også klageinstans for vedtak om tvangsmulkt og overtredelsesgebyr etter a-opplysningsloven som fattes etter 18. august 2018.

For disse vedtakene blir skattekontorene ny førsteinstans.

PER RACIN FOSMARK
Per Racin Fosmark er lagdommer i Borgarting lagmannsrett.

Han har over 25 års erfaring som advokat og møterett for
Høyesterett.Per Racin Fosmark. Foto

Han er også leder av Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester, og er redaktør av Lovdatas sivile flaggsaker.

Fosmark er redaktør for Advokatbladets fagsider Ju§nytt. Se vårt e-blad arkiv her.