19 advokater mistet bevillingen i 2017

Fru Justitia. Foto.Etter forslag fra Tilsynsrådet mistet 19 advokater bevillingen i 2017. Illustrasjonsfoto: Monica Kvaale

Tilsynsrådet meldte 21 advokater til Advokatbevillingsnemnden med forslag om tilbakekall av advokatbevillingen i fjor. 19 av disse mistet retten til å arbeide som advokat.

Ifølge Tilsynsrådets årsrapport for 2017, er det 7840 registrerte personer som jobber som advokater, fordelt på 5134 menn (65,5 prosent) og 2706 kvinner (34, 5 prosent). 21 av disse ble innberettet av Tilsynsrådet til Advokatbevillingsnemden som følge av brudd på et eller flere følgende forhold:

  • Ikke skikket til å drive advokatvirksomhet, og manglende nødvendig tillit i advokatyrket, jf. domstolloven § 230 første ledd nr. 1.
  • Mislighold av plikten til å stille sikkerhet og betale bidrag, jf. domstolloven § 230 første ledd nr. 2.
  • Brudd på advokatforskriftens bestemmelser om advokaters regnskapsføring og behandling av betrodde midler, herunder manglende innsendelse av egenerklæring med revisoruttalelse, jf. domstolloven § 230 første ledd nr. 3.
  • Ikke gitt tilfredsstillende forklaring til Tilsynsrådet, Advokatbevillingsnemnden eller Disiplinærnemnden om forhold som vedrører advokatvirksomheten når vedkommende blir bedt om å gi slik forklaring, jf. domstolloven § 230 første ledd nr. 4.

I elleve av sakene var tilbakekallsforslaget begrunnet i domstolloven § 230 første ledd nr. 1. I de resterende ti var forslaget om tilbakekall hjemlet i domstolloven § 230 første ledd nr. 2, nr. 3, eller nr. 4, eller i en kombinasjon av disse.

Også i 2016 var det 19 advokater som mistet bevillingen. Av disse var det 18 som ble forslått til Advokatbevillingsnemden av Tilsynsrådet.

Over 70 advarsler

Tilsynsrådet ga også 72 advarsler og 56 irettesettelser til advokater og rettshjelpere i fjor. Dette er en nedgang sammenliknet med 2016, hvor de tilsvarende tallene var 87 advarsler og 67 irettesettelser.

63 av fjorårets advarsler og 46 irettesettelser kom som følge av at fristen for bidrag til Tilsynsrådet og Disiplinærnemnden ikke ble overholdt, samtidig som at flere også manglet levering av egenerklæring med vedlegg.

Dette beskrives som formalovertredelser i Tilsynsrådets årsberetning. Likevel peker de på at manglende innsendelse av egenerklæring med vedlegg «likevel ofte vil være en sterk indikator på manglende ajourhold og kontroll med virksomheten.»

Tilsynsrådet valgte også å anmelde fem advokater til politiet. Dette er en økning fra 2016 hvor to advokater ble politianmeldt.

Flest kvinner fikk bevilling

I 2017 ble det gitt 430 advokatbevillinger, hvorav 239 til kvinner og 191 til menn. Det utgjør en andel på over 55 prosent kvinner og drøye 44 prosent menn. Det ble også utstedt 67 erklæringer til advokater som skulle avlegge prøve for Høyesterett. Av disse var det 17 kvinner og 50 menn. 26 personer fikk tillatelse til å opptre for Høyesterett.

Til sammen 728 personer ble autorisert som advokatfullmektiger, fordelt på 450 kvinner og 278 menn. Også her er kvinneandelen størst med nesten 62 prosent mot 38 prosent menn.