I et møte i Justisdepartementet den 24. juni 2022 undertegnet Advokatforeningens leder Jon Wessel-Aas og justisminister Emilie E. Mehl undertegnet avtalen som sikret opprettelsen av et uavhengig salærråd, og som forpliktet departementet til å sikre en bærekraftig økning av rettshjelpssatsen. Her med medlemmer av forhandlingsutvalget Mette Yvonne Larsen og Merete Smith.

STATSBUDSJETTET 2024

Rettshjelpssatsen øker til 1215 kroner 

Satsen øker med 35 kroner fra dagens sats på 1180 kroner. Salærrådets anbefaling var 1385 kroner. 

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen la i dag frem sitt forslag til statsbudsjett for 2024.  Den foreslår å øke rettshjelpssatsen til 1215  kroner.

Reisesalæret, som utgjør sytti prosent av rettshjelpsatsen, vil økes til 850,50 kroner.

Dette er det første budsjettet som er lagt frem etter at det uavhengige Salærrådet ble opprettet i august 2022, som en løsning på den seks måneder lange advokat-streiken.

Utvikling i salærsatsen fra 2013 til 2023

År Salærsats Økning i kroner
2023118059
2022112145
2021108525
2020106020
2019104020
201810200
2017102025
201699515
20159705
201496520
201394520

Kilde: Domstoladministrasjonen og Advokatforeningen

Salærrådet kom med sin første anbefaling den 30.november i fjor, og anbefalte da en sats på 1385 kroner. Forslaget fra regjeringen er 170 kroner mindre pr. time enn anbefalt.

Etterlyste sin plass i vurderingsgrunnlaget

I juni i år, etter at revidert statsbudsjett var lagt frem, sendte rådet inn en tilleggsuttalelse til Justis- og beredskapsdepartementet og Advokatforeningen, der det opprettholdt anbefalingen fra november.

I uttalelsen skrev rådet at det hadde merket seg at det til da ikke forelå noe budsjettforslag fra departementet der Salærrådets anbefaling inngikk i vurderingsgrunnlaget - en uttalelse Advokatforeningens leder Jon Wessel-Aas var godt fornøyd med.

- Dette tar vi som et tydelig signal og en påminnelse fra Salærrådet til Stortinget og regjeringen om at anbefalingen skal kommenteres i budsjettforslaget som kommer til høsten, sa Wessel-Aas til Advokatbladet.

Det har derfor vært knyttet stor spenning til hvordan regjeringen ville forholde seg til Salærrådets anbefaling.

- Anbefaler gradvis opptrapping

Salærrådets anbefaling kommenteres slik i budsjettet: 

«Rådet tek utgangspunkt i prisutviklinga for juridiske tenester, noko som gir ein sats på 1385 kroner, og meiner det er eit naturleg nivå for salærsatsen. Rådet skriv òg at det erkjenner at ein eingongsauke til dette beløpet vil ha store konsekvensar for budsjettet. Meirutgiftene til salær per år er rekna til 453 mill. kroner ved ein rettshjelpssats på 1 400 kroner. Salærrådet peikar på at ei gradvis opptrapping er ei aktuell tilnærming.»

Fikk 40 kroner ekstra i revidert statsbudsjett

Tidligere i år fikk advokatene - for første gang på tjue år - en økning i rettshjelpssatsen i revidert statsbudsjett: Da økte satsen fra 1140 kroner til 1180 kroner, gjeldende fra 1. juli 2023. 

Høyesterettsdommer Arne Ringnes sitter i Salærrådet sammen med professor i økonomi Karen Helene Ulltveit-Moe og lagdommer Per Jordal.

Dette ga en samlet satsøkning på 59 kroner for 2023.

Økningen kom som følge av den ekstraordinære lønns- og prisjusteringen, ifølge regjeringen, og hadde en samlet prislapp på 37,4 millioner kroner.

Foreslo treårig opptrappingsplan

I sin anbefaling skrev Salærrådet at en engangsøkning opp fra dagens nivå til 1385 kroner neppe er realistisk. 

En mulighet vil være å trappe opp satsen over en periode på tre år, foreslo rådet. «Vi peker på dette som en aktuell tilnærming til en økning av satsen», skrev rådet i innstillingen.

Da rådet kom med sin anbefaling, lå satsen på 1121 kroner. En treårig opptrapping til 1385 kroner ville innebære en økning på 88 kroner pr. år, eller 264 kroner totalt. 

Ny forhandlingsmodell

Ifølge avtalen som ble inngått mellom regjeringen og Advokatforeningen for å avslutte advokatstreiken i juni i fjor, skal Salærrådet hvert år komme med en anbefaling til departementet om nivået på rettshjelpssatsen, reisefraværsgodtgjørelsen og stykkprissatsene.

Tallmaterialet viser at de aller fleste advokatvirksomhetene hadde en inntjening på mellom 1,3 og 1,8 millioner kroner per advokat eller advokatfullmektig i 2021.

Fra Justisdepartementets innspill til Salærrådet

Avtalen har som formål å sikre en bærekraftig økning av rettshjelpssatsen og fastlegge prosessen for konsultasjoner mellom partene i forbindelse med fastsetting av satsen.

Salærrådet la til grunn i sin anbefaling at «den bærende rettspolitiske målsettingen for den offentlige salærsatsen er at den må være på et nivå som legger til rette for effektiv og god juridisk bistand og slik at også erfarne advokater med særlig kompetanse på rettsområdet påtar seg saker som betales med den offentlige salærsatsen».

Den neste anbefalingen skal kommen innen 1. november 2023.

- Nærmest ingen realøkning

Både Advokatforeningen og Justis- og beredskapsdepartementet sendte innspill til Salærrådet i 2022.

Advokatforeningen uttalte at en bærekraftig rettshjelpssats for 2023 bør ligge på mellom 1402 og 1882 kroner.

Salærrådets syn er at det må skje en økning av rettshjelpsatsen for å møte de rettspolitiske målsettingene.

Fra Salærrådets anbefaling.

Advokatforeningen la blant annet frem en figur som viste at de totale kostnadene ved å drive advokatvirksomhet har hatt en realøkning på 27 prosent fra 2001 til 2021, mens rettshjelpssatsen knapt har hatt noen realøkning.

Advokatforeningen har blant annet vist til at både det offentlige og private klienter betaler sine advokater en høyere sats enn rettshjelpssatsen. For eksempel beregnet Regjeringsadvokaten en timepris på 1600 kroner i 2022, og embetet har inngått rammeavtaler med private advokatfirmaer der timeprisene varierer fra over 5000 kroner timen for partnere til 1600 kroner for fullmektiger.

Salærrådet mener at det ikke er relevant å sammenligne hva staten betaler til høyt spesialiserte forretningsjuridiske advokater og saker der motparten får fri rettshjelp.

Det er utgiftene til bistandsadvokater og i noen grad også til sakkyndige, som er driverne i kostnadsutviklingen.

Fra Salærrådets anbefaling.

«Departementet har ikke indikasjoner på at det er vanskelig å rekruttere advokater til å ta offentlige oppdrag. Departementet er heller ikke kjent med at færre advokater er villige til å påta seg offentlig oppdrag nå enn før. Kompensasjonsnivået bør ses i sammenheng med dette.»

HELE FORSLAGET TIL STATSBUDSJETT FOR JUSTISSEKTOREN KAN DU LESE HER

Powered by Labrador CMS