Illustrasjonsfoto: Artisteer, Istock
Illustrasjonsfoto: Artisteer, Istock

Advokat felt for seksualisert kontakt med 16-årig klient

En advokat er ilagt Disiplinærutvalgets strengeste reaksjon blant annet for at han skal ha sendt intime meldinger til en 16-årig klient han bisto overfor barnevernet. - Særlig alvorlig, mener Disiplinærutvalget. - Falsk anmeldelse, hevder advokaten.

Publisert Sist oppdatert

Den samme advokaten har vært involvert i flere disiplinærsaker tidligere.

I fjor foreslo Disiplinærnemnden tilbakekall av hans bevilling, etter at advokaten hadde kommunisert med en tidligere klient på en seksualisert måte.

Advokatbevillingsnemnden konkluderte i januar i år med at advokaten ikke hadde hatt motiv om å skaffe seg en seksuell relasjon, og at tonen i kommunikasjonen var preget av gjensidighet, noe som nemnden mente gjorde forholdet mindre graverende. Den lot advokaten få beholde bevillingen.

Henlagt sak

Nå er advokaten igjen felt i disiplinærsystemet i en sak som omfatter flere forhold, noen av dem svært langt tilbake i tid.

Klager, som er fra påtalemyndigheten, har fremlagt svært mange straffesaksdokumenter for å underbygge sine anførsler, fremgår det i beslutningen.

I en av sakene har advokaten vært under etterforskning for å ha skaffet seg seksuell omgang med en klient ved å misbruke sin stilling som advokat. Straffesaken ble henlagt av Agder statsadvokatembete i desember 2018.

Disiplinærutvalget påpeker at beviskravet i en disiplinærsak ikke er det samme som i en straffesak, og viser til at sannsynlighetsovervekt kan være nok for å felle ham i disiplinærsystemet.

- Forsøkte bagatellisere

Ifølge utvalget er det på det rene at det utviklet seg et seksuelt forhold mellom advokaten og en av hans klienter. Det er noe uenighet om hvor lenge advokatbistanden varte, og om dette var avsluttet eller ikke da det seksuelle forholdet oppstod. Advokaten erkjenner at et slikt seksuelt forhold har funnet sted.

Disse punktene i RGA ble advokaten felt for

  • 1.2 (...) Advokaten bør ikke identifisere seg med sin klient og har krav på ikke å bli identifisert med de standpunkter han forfekter for sin klient og de interesser klienten har. (...)
  • 1.3: «En advokat skal i sitt virke opptre saklig og korrekt. Advokaten må unngå en opptreden som er egnet til å skade standens og yrkets anseelse ».
  • 2.1.1: «For å leve opp til forpliktelsene som en advokat påtar seg, er det nødvendig at han er uavhengig slik at hans råd og handlinger ikke påvirkes av uvedkommende hensyn. Især er det påkrevet at han ikke lar seg påvirke av egne personlige interesser eller press utenfra. Advokaten må unngå at hans uavhengighet svekkes, og han må ikke gå på akkord med sin profesjonelle standard for å tekkes sin klient, retten eller tredjemann».

Utvalget mener advokaten forsøker å bagatellisere forholdet ved å vise til at han i perioden forholdet varte ikke hadde særlig oppfølging av klienten. Den intime og seksuelle kontakten han har hatt med klienten har medført at advokaten ikke har utvist tilstrekkelig uavhengighet overfor sin klient, påpeker utvalget:

«Et slikt forhold er egnet til å svekke tilliten til advokatstanden, og advokatens rolle i rettssystemet, og medfører en overtredelse av RGA punkt 1.2 og 2.1.1. I dette tilfellet var klienten i en svært sårbar situasjon, og hun betegnet seg selv som stresset og ødelagt i denne perioden. I slike saker er det spesielt viktig at den nødvendige avstand og profesjonalitet til klienten er til stede».

«Meget grove» meldinger

Det er ifølge utvalget videre på det rene at advokaten også har hatt kontakt av seksuell karakter med en annen klient gjennom utveksling av svært mange meldinger, også av seksuell karakter.

Advokaten har bistått kvinnen i en barnevernssak. Det skal ha blitt utvekslet meldinger Disiplinærutvalget omtaler som «meget grove», inkludert nakenbilder.

«(...) hadde han kort tid forut vært hennes advokat overfor barnevernet. Prat via messenger med slikt innhold er under enhver omstendighet av en slik karakter at det strider med RGA punkt 1.3», skriver utvalget.

Advokaten erkjenner utvekslingen av slike meldinger, men påpeker at han på daværende tidspunkt ikke hadde advokatoppdrag for denne klienten.

Disiplinærutvalget mener likevel at advokaten fremdeles bør ansees for å ha opptrådt på en måte som svekker advokatstandens anseelse, og her må ansees som advokat, ikke privatperson.

- Var sexleketøy

I en tredje sak skal den innklagede ha bistått en 16 år gammel klient i en barnevernssak. Ved en anledning skal innklagede ha foreslått at jenta skulle bli med advokaten og hans kone i sengen, og massere ham. Jenta anfører i sin klage at hun og andre klienter er «sexleketøy han kan bruke når han kjeder seg».

Utvalget mener denne saken er særlig alvorlig siden advokaten bisto klienten i en alvorlig barnevernssak, og bemerker at selv om tonen dem imellom har vært spøkefull, kan ikke dette forsvare handlingen. Heller ikke det at advokaten oppfattet jenta som flørtete, kan ifølge utvalget forsvare kontakten.

Advokaten skal også ha kjøpt gaver til klienten, og uttrykt at han ønsket bli hennes fosterfar. Disiplinærutvalget mener også dette er et klart brudd på RGA punkt 1.3.

Tar selvkritikk

Advokaten tar selvkritikk på at han har hatt det han beskriver som en noe klønete håndtering, særlig rundt det å ha en profesjonell avstand til klienter. Han anfører samtidig også at politidokumenter ikke kan benyttes som grunnlag i en disiplinærsak, at sakens kompleksitet tilsier at Disiplinærutvalget er uegnet til å behandle den, og at det klages over grunnløse forhold.

Han viser i sitt tilsvar til at alle de tre omtalte sakene ble etterforsket av klager.

«Det anføres blant annet at XX (klager) skal konstruere saker og at etterforskning skal være gjort i sjikane-hensikt. Målet skal være å stille advokaten i et dårlig lys. Saken skal ha blitt henlagt etter at advokatens advokat skal ha inngitt omfattende bemerkninger til siktelsen. Saken vil bli anmeldt til spesialenheten for politisaker. Videre vises til at sakens dokumenter inneholder taushetsbelagte opplysninger», heter det i klagen.

Ifølge advokaten stemmer det ikke at han skal ha opptrådt upassende overfor den 16 år gamle jenta. Han hevder at hun har angitt en falsk anmeldelse av advokaten for misbruk i overmaktsforhold med den begrunnelse at anmeldelsen skulle brukes som ankegrunn i lagmannsretten.

- Klart over grensen

I avgjørelsen siterer utvalget fra meldinger mellom advokaten og den 16 år gamle klienten han hadde bistått i en barnevernssak.

«Hvorledes advokaten har opptrådt overfor denne 16 år gamle klienten er klart over grensene for hvorledes en advokat kan uttrykke seg. Saken er særlig alvorlig ettersom det overfor et barn på 16 år som han bistår i en alvorlig sak, som det en barnevernssak er.»

Advokaten har opptrådt klart over grensen, mener utvalget.

Displinærutvalget for Østfold og Follo, Romerike og Hedmark kretser har ilagt advokaten en advarsel for brudd på tre punkter i Regler for god advokatskikk for å ha identifisert seg med sin klient, for ikke å ha vært tilstrekkelig uavhengig av klienten, samt for ikke å ha opptrådt saklig og korrekt (se faktaboks).

En advarsel er disiplinærutvalgets strengeste reaksjonsform. Advokaten er også blitt rapportert inn til Advokatforeningens generalsekretær. Ifølge reglementet skal generalsekretæren ta stilling til hvordan saken bør behandles videre.

Utvalget viser til at advokaten er felt gjentatte ganger for brudd på RGA for tilsvarende forhold.

Avgjørelsen er ikke anket til Disiplinærnemnden.