Illustrasjonsfoto/iStock/journey2008
Illustrasjonsfoto/iStock/journey2008

Dette er de viktigste regelendringene som gjelder fra i dag

Det nye året sørger for ferske endringer på justis- og beredskapsfeltet. I korte trekk betyr 2019: Økt salærsats, høyere rettsgebyr med oppdatert lov og nye hjemler for behandling av utlendinger stanset i kontroll.

Published

På sine nettsider har departementet laget en oversikt over de viktigste endringene som trer i kraft allerede i dag.

Advokatsalær og rettsgebyr

Som statsbudsjettet røpte allerede i høst, øker salærsatsen med tjue kroner i 2019, til 1040 kroner. Også rettsgebyret øker tilsvarende til 1150 kroner.

Departementet understreker i et rundskriv at "ved salærfastsettelsen skal salæroppgaven honoreres etter den timesats som gjaldt da oppdraget ble avsluttet."

LES OGSÅ: Salærsatsen øker med tjue kroner til 1040 kr

LES OGSÅ: Stemte ned forhandlingsrett om salærsatsen

Inkassosatsen fryses

I fjorårets siste statsråd ble det bestemt at inkassosatsen fryses fram til nye regler om inkassosalærer er på plass. Det vil si at den blir værende på 700 kroner.

Vanligvis reguleres inkassosatsen årlig basert på konsumprisindeksen, og hadde det ikke vært for en nødvendig regelendring som følge av automatisering, ville den økt til 730 kroner.

– Når inkassobransjen sparer penger på grunn av automatisering, bør det føre til lavere inkassosalærer. I påvente av arbeidet med nye regler om inkassosalærene, mener jeg det er riktig at satsene ikke økes mens dette arbeidet pågår, sier justisminister Tor Mikkel Wara på regjeringens nettsider.

Oppdaterer rettsgebyrloven

Stortinget har vedtatt endringer i rettsgebyrloven som betyr at flere tjenester i domstolen og politiet blir rimeligere.

Disse gebyrene nedjusteres: 

  • Tvangssalg av fast eiendom
  • Tvagsdekning i adkomstdokument til leierett eller borett til husrom og fravikelse av fast eiendom
  • Gebyrer for tvangsdekning i løsøre (tvangssalg, utlevering og tilbakelevering)
  • Gebyrer for felleseiebo
  • Utstedelse av proklama i dødsbo
  • Tvangsavvikling av selskaper og gebyr når begjæring om konkurs blir avslått eller trukket tilbake.

Samtidig øker gebyret for behandling av en sak i forliksrådet til 1322,50 kroner.

Innfører oppfriskning av fraværsdommer i forliksrådet

Fra 1. januar kan klagemotpart begjære oppfriskning av fraværsdommer i forliksrådet.

Oppfriskning kan brukes i sivile saker der en frist ikke er overholdt eller en part droppet å møte opp, slik at "forsømmelsen har ført til en fraværsavgjørelse", skriver departementet.

Fristen for å kreve oppfriskning er én måned og man kan kun kreve det én gang i samme sak.

Dersom forliksrådet nekter oppfriskning, kan beslutningen ankes. Den som ønsker oppfriskning må også betale halvt rettsgebyr for behandling av begjæringen.

Rentesats etter ekteskapsloven og skifteloven

Fra i dag vil rentesatsen etter ekteskapsloven og skifteloven være 3,55 prosent.

Den ferske rentesatsen gjelder for både eksisterende og nye fordringer.

Les mer om endringer av rentesatsen HER!

Nye hjemler for behandling av utlendinger stanset i kontroll

Endringer i utlendingsloven gjør det mulig for politiet å holde på utledninger som blir stoppet i kontroll i inntil fire timer. Dette gjelder både vanlig utlendingskontroll og inn- og utreisekontroll.

Samtidig gir en ny hjemmel politiet mulighet til pågripelse i inntil 24 timer dersom utlendingen som blir stanset sannsynligvis vil bli nektet innreise, bli bortvist eller utvist.

Det vil ikke vært mulig å pågripe barn eller barnefamilier etter den nye hjemmelen, og den omfatter ikke asylsøkere.

Endringene gjør det også mulig å gi pålegg om meldeplikt eller bestemt oppholdssted der det er nødvendig.