<html><head></head><body> Iwar Arnstad, kommunikasjonsdirektør i DA, har tro på at felles ledelse for flere tingretter er veien å gå for å utnytte ressursene på en bedre måte.</body></html>
Iwar Arnstad, kommunikasjonsdirektør i DA, har tro på at felles ledelse for flere tingretter er veien å gå for å utnytte ressursene på en bedre måte.

DA ba om 30 millioner til teknisk utstyr, fikk 13

Domstoladministrasjonen fikk 13 millioner til nytt teknisk utstyr i forslaget til statsbudsjett for neste år. Det er 17 millioner mindre enn de ba om.

- Domstolene klarer ikke digital omstilling uten vesentlig heving av budsjettrammen, sier kommunikasjonsjef Iwar Arnstad i Domstoladministrasjonen.

Domstoladministrasjonen er pålagt å spare 48,6 millioner kroner, men ligger ikke an til å nå målet. Et innsparing på åtte til ti millioner kroner må ifølge Klassekampen overføres til 2019. Nå har DA mer midler til teknisk utstyr øverst på ønskelisten for 2019.

I statsbudsjettet for 2019 foreslår regjeringen 40 millioner til videreføringen av prosjektet "Digitale domstoler", men kun tretten millioner til utskiftning av teknisk utstyr det kommende året.

- For oss er en økt ramme på 30 millioner for teknisk utstyr mest prekært. Uten at vår årlige budsjettramme for teknisk utstyr heves vesentlig, vil vi ikke klare omstillingen til digitale domstoler. Det vil påvirke vår evne til å ha domstoler i tråd med samfunnet forventninger, opplyser DAs kommunikasjonsjef Iwar Arnstad til Advokatbladet.

Krever vesentlig økning

I dag bruker Domstoladministrasjonen om lag 20 millioner kroner på dette formålet. DA ønsker seg også unntak fra ABE-reformen for å kunne stanse nedbemanningen i domstolene.

- Et slikt unntak vil gjøre at vi kan unngå fortsatt nedbemanning i domstolene på grunn av lavere ramme. Slike nedskjæringer kommer i tillegg de nedbemanninger som må til for å realisere gevinster fra digitaliseringen, påpeker Arnstad.

Det siste prioriterte ønsket DA har er 25 millioner kroner til prosjektering av nye tinghus i Bergen og Drammen.

Økt saksbehandlingstid i domstolene

Saksbehandlingstiden i domstolene øker, spesielt i lagmannsrettene, slår regjeringen fast i statsbudsjettet for 2019.

"Ingen av dei seks lagmannsrettane når Stortingets mål i straffesaker. To lagmannsrettar når ikkje målet i sivile saker i 2017, mot éin året før. Talet på kor mange tingrettar som er utanfor eitt eller fleire av Stortingets mål (i tvistesaker og straffesaker), har auka frå 27 i 2016 til 29 i 2017, av totalt 62 tingrettar", heter det i budsjettet.

I snitt er saksbehandlingstiden i meddomsrettssaker i tingrettene økt med tre måneder fra 2017, til 3,3 måneder."

"Dette skjedde trass i at det kom inn færre saker til tingrettane enn året før. Tingrettane har behandla både færre straffesaker og færre sivile saker i 2017 enn året før. Færre innkomne saker bidrog til ein reduksjon i restansane av straffesaker i tingrettane samanlikna med 2016."

Alle lagmannsrettene har saksbehandlingstider som er lengre enn Stortingets mål på tre måneder, ifølge budsjettforslaget, der det heter at regjeringen effektiviserer domstolene gjennom digitalisering, mer effektiv organisering og endringer i regelverket.  "Prosjekta Digitale domstolar, Elektronisk samhandling i straffesakskjeda og etablering av nye saksbehandlingssystem i domstolane står sentralt i dette arbeidet."

Felles ledelse ved domstoler samt hurtigspor i Oslo tingrett trekkes frem som slike effektiviseringstiltak.

Ber om 149 millioner kroner

Domstoladministrasjonen har stipulert et ønske om nærmere 150 millioner kroner i økte satsninger til ulike prosjekter, viser dette innspillet fra DA til Justisdepartementet:

<html><head></head><body> Dette er DAs opprinnelige innspill til Justisdepartementet om hva de trenger.</body></html>
Dette er DAs opprinnelige innspill til Justisdepartementet om hva de trenger.