Artikkelforfatteren mener det er viktig at norske jurister har kjennskap til reindriftsrett. Arkivfoto: Advokatbladet
Artikkelforfatteren mener det er viktig at norske jurister har kjennskap til reindriftsrett. Arkivfoto: Advokatbladet

Mener jusstudentene lærer for lite samerett

Leder av lovutvalg for reindrifts- og samerett, mener juss-studentene lærer for lite om samenes grunnlovsvern under studiene.

Published

Tirsdag 6. februar er samenes nasjonaldag, og i en gjesteblogg på Advokatforeningens hjemmesider tar  Karianne Aamdal Lundgaard, leder for Advokatforeningens lovutvalg for reindrifts- og samerett, og senioradvokat i Advokatfirmaet Lund & Co, til orde for at alle jurister bør ha kjennskap til samenes historie, og især den egne grunnlovsbestemmelsen om samene:

Å kjenne de historiske og kulturelle årsakene til at samene som folk har en egen grunnlovsbestemmelse i Grunnloven § 108 til vern om sin kultur og sitt samfunnsliv, er etter mitt syn grunnleggende for jurister. Da jeg studerte juss ved Universitetet i Oslo i årene 2006–2011 var bestemmelsen (den gang § 110 a) fraværende i undervisningen. Det er betenkelig i lys av at samene er Norges urfolk, med et eget folkevalgt organ og ikke minst en egen kultur som til dels kan komme i konflikt med majoritetskulturen.

<html><head></head><body> Faksimile fra Advokatforeningen.no: Advokat Karianne Lundgaard har i forbindelse med samenes nasjonaldag 6. februar skrevet en blogg om samerett.-</body></html>
Faksimile fra Advokatforeningen.no: Advokat Karianne Lundgaard har i forbindelse med samenes nasjonaldag 6. februar skrevet en blogg om samerett.-

Lundgaard tillegger at norske jurister som kommer i befatning med sameretten må sette seg inn i det samiske livet, og den samiske kulturen der det er nødvendig i den enkelte sak.

"Det krever en viss åpenhet, men også en forståelse av hva kultur innebærer, og evnen til å sette seg inn i en annen kultur på dens premisser" 

Advokat Lundgaard understreker i innlegget spesielt at advokater bør kjenne til samenes kultur for sedvanerett, muntlig overlevering, og rettigheter til nødvendig ferdsel og beite:

 "En forståelse for samisk kultur og samisk reindriftskultur er dermed nødvendig for å kunne anerkjenne samenes rettigheter selv om de ikke oppfyller de tradisjonelle tingrettslige kravene i norsk rett. Høyesterett har også lagt dette til grunn i plenumssaken om beiterett for reinbeitedistrikt i Selbu kommune, Rt. 2001 s. 769."

Les hele innlegget her!