Foto: Fagbokforlaget
Foto: Fagbokforlaget

Å fremme andres prostitusjon

Boken gir en generell fremstilling av innholdet av den såkalte hallikparagrafen, straffeloven § 315, og dens virkeområde. Herunder den nærmere grensen mot ikke straffbare handlinger og mot menneskehandel.

Prostitusjon er et stadig tilbakevendende tema i samfunnsdebatten, som mange har sterke følelser og oppfatninger om. Siden lovarbeidet med straffeloven 2005 begynte, har den strafferettslige regulering på prostitusjonsområdet utviklet seg mye, men i juridisk litteratur er temaet lite behandlet.

Bokens formål er å analysere og stille spørsmål rundt hallikparagrafen og dens rekkevidde. Den overordnede problemstillingen er hvilke handlinger som rammes av hallikparagrafen. I tillegg til å klargjøre hvilke handlinger som typisk sett rammes av straffebestemmelsen, reiser boken særlig to sentrale spørsmål: Hvor går den nedre grensen for hallikvirksomhet Og hvor går hallikparagrafens øvre grense, mer nøyaktig om forholdet til bestemmelsen om menneskehandel.

Bokens omfang avgrenses mot å behandle forsøk og medvirkningshandlinger knyttet til hallikvirksomhet og menneskehandel. Det er altså bare hallikparagrafen, og menneskehandelsbestemmelsens første og andre ledd som blir omtalt.

Vilde Hallgren Bodal, Fagbokforlaget, 160 sider, 379 krone.