Justisminister Anders Anundsen har bestilt en stor gjennomgang av økonomien i straffesakskjeden, men analysen er ennå ikke offentliggjort.
Justisminister Anders Anundsen har bestilt en stor gjennomgang av økonomien i straffesakskjeden, men analysen er ennå ikke offentliggjort.

Vil halvere advokaters reise-timer

Regjeringen foreslår å halvere advokaters salær for reise-timer for å spare mellom 50 og 65 millioner kroner årlig.

Published

Justisdepartementet har nettopp lagt ut høringen "Forslag til endring i forskrift om salær fra det offentlige til advokater mv." på Regjeringens nettsider, og ber om tilbakemeldinger fra alle som måtte ønske å ytre seg innen seks uker, det vil si innen onsdag 6.juli.

Digitaliseringen og økt tilgjengelighet bør føre til innsparinger, mener departementet:

"Samfunnet har gjennom de siste ti-årene opplevd en stor utvikling hva gjelder digitalisering og bruk av elektroniske arbeidsplattformer uavhengig av hvor en geografisk befinner seg. Slik regelen for fraværsgodtgjørelse er utformet i dag, forutsettes det at en ikke har anledning til inntektsgivende arbeid under reise. Det er derfor etter departementets vurdering grunn til å tydeliggjøre skillet mellom salærets størrelse der salæret er en kompensasjon for utført arbeid og der det utbetales som fraværsgodtgjørelse", heter det i høringsnotatet.

Les hele høringsnotatet her

Elden-advokat Anders Brosveet.
Elden-advokat Anders Brosveet.

Advokatene Sjak R. Haaheim og Anders Brosveet har allerede delt nyheten på Facebook-siden Ingen rettsikkerhet uten rettshjelp, som ble brukt av Advokatforeningen under fjorårets Rettshjelpaksjon.

"Det er enkelt å protestere mot forslaget om halvering av salærsatsen. Jeg oppfordrer alle til å skrive korte og fyndige høringssvar her", skriver Haaheim.

"Nå vil departementet redusere en allerede elendig salærordning ved å halvere salærsatsen for reisetid og reisefravær! De har tydeligvis ikke lært noe av høstens salæraksjon", skriver Anders Brosveet.

Departementet skriver i notatet at det er ansvarlig "for å sikre god utnyttelse av fellesskapets ressurser".

"Særskilte straffesaksutgifter og utgifter til fri rettshjelp har økt kraftig de siste årene og departementet mener reduksjon av godtgjørelse til sakkyndige uten utgifter til kontorhold og selvpensjonering og reduksjon av fraværsgodtgjørelse vil bidra til bedre kostnadskontroll og etterlevelse av intensjonene bak regelverket", skriver departementet.

At det ikke alltid er mulig å jobbe unde reise eller at man i noen tilfeller har begrensede muligheter til å redusere reisefraværet, er ikke grunnlag for å gjøre unntak for halveringen av reisekostnadene, mener departementet.

"Tatt i betraktning de muligheter en i dag har til å jobbe uavhengig av kontorstedet, fremstår det tvert imot lite rimelig at det offentlige skal dekke time for time under reise", heter det.

"Departementet vil for ordens skyld påpeke at en ikke er berettiget til fraværsgodtgjørelse dersom en utnytter reisetiden til inntektsgivende arbeid. Ved arbeid som innebærer krav på godtgjørelse vil man naturligvis ha krav på full salærsats selv om dette arbeidet gjøres på reise", presiseres det.

Ifølge høringsnotatet utbetales det årlig om lag 130 millioner kroner i fraværsgodtgjørelser.

Sjak R. Haaheim i Advokatoriet i Drammen er kritisk til flere sider av forslaget.

"Om man sitter på Norwegians rutefly til Stavanger eller Tromsø - hvordan ser departementet for seg at man skal kunne "arbeide" uten at sidemannen får innsyn i taushetsbelagt informasjon elektronisk eller på papir?

Om man sitter på toget til Trondheim - hvordan ser departementet for seg at man skal "arbeide" med taushetsbelagt materiale uten at sidemannen kan få innsyn?

Med den dårlige wifi-forbindelsen det fortsatt er på tog - hvordan "arbeide" i det hele tatt? Tilsvarende på Widerøes rute til Kirkenes - hvordan ser departementet for seg at man skal kunne "arbeide" helt uten wifi og forbindelse med serveren/skyen", spør han i sitt høringssvar, som han sendte inn i ettermiddag.

Haaheim mener at forslaget fremstor teoretisk og lite i samsvar med dagens virkelighet for landets advokater.

"Hensynet til advokaters straffesanksjonerte taushetsplikt og fortrolighet er ikke nevnt i høringsnotatet", skriver han i sitt høringssvar, og avslutter med at salærforskriften etter hans mening bør bestå som i dag.

Departementet ønsker også å spare penger på å kutte i godtgjørelsen til sakkyndige til 4/5-deler av salærsatsen. Dagens salærsats er på 995 kroner pr. time.

"De siste årene har domstolene utbetalt om lag 200 mill. kr årlig i godtgjøring til sakkyndige. Forslaget om å redusere salærsatsen med 1/5 til sakkyndige anslås å kunne føre til en innsparing på mellom 5 og 10 mill. kroner", heter det.

Om lag halvparten av de sakkyndige som mottar salær som personlig godtgjørelse, er ansatt i det offentlige, ifølge Justisdepartementet, mens en fjerdedel av sakkyndige som mottar salær som utbetaling til eget foretak, "er helt eller delvis ansatt i det offentlige".

"Disse vil ikke nødvendigvis ha utgifter til kontorhold og selvpensjonering i samme utstrekning som advokater eller sakkyndige som er selvstendige næringsdrivende på full tid", heter det i notatet.

"Departementet ser imidlertid ingen grunn til at sakkyndige uten utgifter til kontorhold og selvpensjonering skal komme bedre ut økonomisk enn andre som har utgifter knyttet til virksomheten, og har dette som eneste inntektsgivende arbeid. Etter departementets vurdering bør derfor salærsatsen reduseres for sakkyndige som ikke har utgifter til kontorhold og selvpensjonering, slik salærsatsen forutsetter."