– Den siste oversikten vi fikk over saker viste at ett kontor behandler mange saker mens vi har svært få. Vi har ingenting imot våre advokatkolleger, men synes dette virker merkelig, sier Arild Humlen og Kristin Fagerholt Lund.
– Den siste oversikten vi fikk over saker viste at ett kontor behandler mange saker mens vi har svært få. Vi har ingenting imot våre advokatkolleger, men synes dette virker merkelig, sier Arild Humlen og Kristin Fagerholt Lund.

Arild Humlen: – Skjevfordelingen av saker er uholdbar

Den profilerte asyladvokaten Arild Humlen og hans kolleger får knapt tildelt noen asylsaker lenger. Advokaten mener UDI bryter de vedtatte tildelingskriteriene.

Published

I syv år arbeidet advokat Arild Humlen pro bono med ankesaker for asylsøkere. Humlen initierte, sammen med advokat Jonas Myhre, Advokatforeningens aksjons- og prosedyregruppe for asyl- og utlendingsrett, og fikk gjennomslag for 65 prosent av ankesakene. I fjor ble Humlen tildelt Redd Barnas rettighetspris for sitt arbeid. I dag er det stillere i gangene på Humlens kontorer.

– De siste månedene har vi hatt en dramatisk lav tildeling av asylsaker. Sett i sammenheng med asyltilstrømmingen til Norge synes vi dette er merkelig. Vi opplever nå at svært få saker kommer vår vei, sier Humlen.

Han anslår antall normalsaker siden i fjor sommer til «maks fem».

 

Advokater tildeles oppdrag fra Utlendingsdirektoratet (UDI) via to systemer; en advokatvaktordning med fem regionale tildelingslister, samt via en advokatvaktliste for hastesaker der asylsøkeren har fått avslag. De regionale tildelingslistene skal sikre størst mulig geografisk nærhet mellom søkeren og advokaten.

Ved forrige konsesjonsutlysning ble Humlens navn fjernet fra UDIs regionale tildelingsliste for Region øst, ifølge ham selv uten noen begrunnelse. Derimot kom Humlens kolleger Kristin Fagerholt Lund og Runa Hæreid med på listen, sistnevnte etter å ha klaget på først å være utelatt. Men med én og null saker, er de langt unna de to advokatene som topper listen med henholdsvis trettifire og tjueåtte saker.

 

– Vi mener det er åpenbart at sakene ikke fordeles etter kriteriene som er fastlagt av UDI. Vi kan ikke ha en situasjon som dette med en slik skjevfordeling – ikke bare for vår del, men for alle advokatselskapene. Det blir fort farlig for systemet, og kan føre til uheldige konstellasjoner mellom dem som tildeler sakene og advokatene som får flest saker, sier Arild Humlen.

I UDIs rundskriv «Organisering av advokatordningen for asylsaker - utlendingsforskriften § 17-20» heter det at «asylsakene skal fordeles jevnt mellom advokatene i advokatordningen. Antallet saker den enkelte advokat får tildelt vil likevel variere».

I april i fjor tok Humlen-advokat Kristin Fagerholt Lund kontakt med UDI for å få en oversikt over direktoratets tildeling av asylsaker. Hun fikk en oversikt over Region Østs tildelingsliste fra perioden 1. april 2014 til 20. mai 2015 (se egen ramme). Hun fikk derimot ikke tilsendt noen oversikt over tildelinger skjedd via advokatvaktlisten for hurtigsaker.

– Oversikten var tilsynelatende utarbeidet manuelt via et Excel-ark, noe vi synes var merkelig. Tildelingen skulle skje via et dataverktøy det burde ha vært lett å ta ut statistikk fra, men dette var tydeligvis ikke enkelt i det hele tatt. Det kan ikke være slik at enkeltpersoner fordeler oppdrag etter eget forgodtbefinnende, fastholder Humlen.

I et svarbrev til Humlen, datert 16. november 2015, peker UDI på en rekke faktorer som kan påvirke tallene for UDIs regionale tildelingslister: Ankomstantall, antall asylsøkere som får avslag på sin søknad om beskyttelse, geografi, behov for mannlig eller kvinnelig advokat, og at søkere ber om en bestemt advokat, kan være årsaker som påvirker antall saker advokatene får.

I brevet viser UDI til at advokat Kristin Fagerholt Lund, etter deres vekting pr. november i fjor, hadde flest saker på tildelingslisten for Region øst, mens Humlen på dette tidspunktet hadde nest flest saker på advokatvaktlisten.

Humlen-advokatene stusser over disse tallene.

– Jeg fikk noen få saker tidlig i fjor høst, men de siste månedene har det vært veldig stille, med bare noen ytterst få saker. Om jeg er den med flest saker på listen kan jeg ikke skjønne hvor få saker de andre på listen har fått tildelt, fastslår Lund.

– Hva advokatildelingsverktøyet egentlig innebærer vet vi ikke. Generelt viser UDI til kriteriene, men disse er åpenbart ikke treffende, sier hun.

Arild Humlen er kritisk til at UDI ikke har kunnet vise til tallmateriale som støtter påstanden om at han og kollega Lund ligger på topp. En totaloversikt over tildelte vakter via begge advokatvaktordningene, fikk de heller aldri.

Advokatbladet har bedt UDI om å få dokumentasjon over tildelingene og antall saker på de to listene mellom 20. mai 2015 frem til i dag, men UDI hevder at tall fra mai 2015 og ut fjoråret er blitt nullstilt.

Humlen vet ikke hvorfor han og kollegene nå knapt får saker hverken fra tildelings- eller advokatvaktlisten.

– Jeg er jo en brysom person for utlendingsforvaltningen, og har ikke nølt med å si fra når det er noe jeg mener har vært galt. Om det er noen tilfeldigheter her, må UDI svare på. Uansett er dette en uheldig måte av UDI å håndtere sakene på.

 

UDI tilbakeviser at Humlen Advokater har få tildelinger, og hevder tvert om at advokat Arild Humlen og hans kollega Kristin Fagerholt Lund på slutten av fjoråret lå i toppsjiktet på hver sin liste.

Utlendingsdirektoratet (UDI) har hatt en større gjennomgang av tildelingene i advokatvaktordningen etter at de fikk klage på skjevfordeling av vakter, og har endret algoritmen for vakttildelingen, forteller seniorrådgiver Lisa Trones Vikan i UDI.

Det er hun som har hatt kontakt med advokatkontoret Humlen i denne saken.

– Hvordan kan det ha seg at advokatkontoret Humlen får så få saker?

– Advokat Humlen står på UDIs advokatvaktliste, mens advokat Lund står på UDIs advokatliste for region Øst. UDI har et eget advokattildelingsverktøy i Datasystemet for utlendings- og flyktningsaker (DUF). Dette er et arbeidsverktøy for de som tildeler advokater, og antall saker kommer frem etter en vekting (normal sak=1, Dublin=0,5, EMA=0,5). I forbindelse med henvendelsen fra advokat Lund sjekket jeg i desember advokattildelingsverktøyet i DUF og da sto advokat Humlen med flest vakter blant advokatene på advokatvaktlisten, og advokat Lund med flest saker på listen over advokater i region Øst. Advokattildelingsverktøyet er et arbeidsverktøy for UDI, og ble nullstilt ved årsskiftet.

– Et datasystem genererer turnusen for fordeling av vakter på advokatvaktlisten. I algoritmen slik den var, ville fordelingen ha jevnet seg ut i løpet av konsesjonsperioden, men vi fikk flere klager på at tildelingen opplevdes skjev. Derfor endret vi algoritmen i oktober 2015, slik at denne skulle bli mer forståelig. Nå skal det være en langt jevnere fordeling av vakter, men med krav om én kvinne og én mann på vakt på hverdager og hver helg, forklarer Vikan.

 

På advokatvaktlisten vil forskjellene likevel kunne være store fordi mange advokater bytter til seg vakter, forklarer hun.

– I tillegg får kvinner flere vakter enn menn, siden det skal settes opp kvinner på vakt hver hverdag og i helgene, og det er færre kvinner enn menn på listene. Antall saker som tildeles hver advokat vil også påvirkes av antall vedtak som fattes når advokaten har vakt, og om det er søkere som ber om en bestemt advokat.

– Hvordan kommer advokatene med på listene?

– En ny konsesjon ble utlyst i april 2014 der alle advokater kunne søke. Mange godt kvalifiserte advokater meldte seg, særlig til region øst og advokatvaktordningen. Det ble derfor etablert et prinsipp om at advokatene som utgangspunkt kun skulle stå på én av listene. Enkelte klagde på dette før den endelige prosessen var avsluttet, og det ble gjort enkelte justeringer. I ettertid ser vi at dette kan ha fått noen uheldige utslag, og dette vil bli rettet opp ved neste konsesjonsutlysning.

– Hvordan fordeles sakene på UDIs regionale lister mellom advokatene?

– Vi har ansatte i regionene våre som fordeler saker. Dersom klienten har ønske om en spesiell advokat får de som regel det, uavhengig om denne advokaten er på listen eller ikke. I tillegg ser vi på hvor søkeren bor, og hvor advokaten holder til. Vi tilstreber en rettferdig fordeling, slik at de som har færrest saker blir tildelt saker.  Når det er sagt, er jeg klar over at vi får klager fra advokater som vil ha saker med voksne asylsøkere. Det er litt utfordrende, ettersom antall voksne asylsøkere som får avslag og har rett på advokat er relativt få. Samtidig er det veldig mange flere saker med enslige mindreårige asylsøkere.

Etter det Advokatbladet kjenner til er normal-saker med voksne asylsøkere de mest attraktive blant advokatene, siden disse ansees som mest juridisk utfordrende.

 

– Det samme kontoret har tre advokater blant de fire som ligger på topp i antall saker på advokatlisten i region Øst. Hvordan kan dette forklares?

– Det skyldes trolig at de tre også står på advokatvaktlisten. I tillegg kan det være noen asylsøkere eller representanter for enslige mindreårige asylsøkere som har ønsker om en spesiell advokat, noe som også påvirker tallene. På toppen av dette kommer faktorer som klientens bosted, og om advokaten ønsker påta seg saken.

– Hva skyldes den store ujevnheten i antall saker?

– Advokatene kan bytte vakt med hverandre, og vi ser at noen er veldig ivrige på å ta på seg vakter for andre. Det viktigste for oss er at det kommer advokater på vaktene. De advokatene som er øverst på listen, er de som står på begge listene. På de regionale listene forsøker vi å tildele saker til de advokatene som har færrest saker.

– Det er veldig mange faktorer som påvirker tallene, og jeg skjønner at dette kan fremstå rart, og isolert sett ikke se betryggende ut. Men jeg mener det har gode forklaringer. Når det er sagt vil det bli litt skjeve tall uansett. Det er dessverre slik det er når så mange ulike faktorer spiller inn, sier Vikan.