Rettens Gang nedlegges

Hovedstyret har vedtatt at Rettens Gang nedlegges etter utgivelse av 2013-årgangen. Abonnentene varsles i god tid før utgivelse av neste årgang om at publikasjonen nedlegges.

I 1992 var det over 2500 abonnement på Rettens Gang hefter. Med unntak av årene frem til sist på nittitallet har det vært en nedgang i antall abonnement på Rettens Gang. I dag har heftene kun litt over 600 abonnement. Advokatforeningen har de siste fem årene sett en markert dårligere lønnsomhet i publikasjonen som følge av en sterkt fallende abonnementsutvikling.

Abonnementsprisen har fra 2007 til 2013 økt fra 1.025 til 1.144 kroner, dvs. en økning på 12 %. I samme periode har konsumprisindeksen økt med 13 %. Skulle publikasjonen oppnå et driftsresultat i balanse måtte i tilfelle abonnementsprisen økes med 25-30 %. Hovedstyret anså det for lite sannsynlig at det vil være mulig å øke abonnementsprisen såpass mye og samtidig beholde eller aller helst øke antall abonnenter.

Allerede i 2008 var det planlagt å nedlegge Rettens Gang etter at 2008-årgangen var ferdigstilt. Det var som nå, begrunnet med liten lønnsomhet i publikasjonen samtidig som daværende redaktør sa opp sin stilling. Advokatforeningen ga imidlertid publikasjonen en ny sjanse ved at det ble opprettet et nytt redaktørkollegium bestående av ansvarlig redaktør – dommer Leif Villars-Dahl i Oslo Byfogdembete og medredaktør for strafferett – advokat John Christian Elden.

Det er ikke noe som tyder på at abonnementsutviklingen vil snu og så lenge kostnadene til honorar, trykking og porto øker, er det ikke lenger økonomisk forsvarlig å utgi publikasjonen, konkluderte hovedstyret.

Rettens Gang inneholder rettskraftige dommer fra by/herreds- og lagmannsrett og sammendrag av disse. Rettens Gang ble startet i 1933 på privat initiativ av overrettssakfører Halvor Strandrud. Han redigerte domssamlingen frem til 1948/49, da han vederlagsfritt overlot den til Advokatforeningen. Meter på meter med innbundne hefter er en del av interiøret i Advokatforeningen.