Høyre-velger Oddvar Møllerløkken: – Vi må ta vare på personvernet til mistenkte og straffedømte

- For meg handler det ikke om systemet, men om mennesker og om muligheter for alle, sier Oddvar Møllerløkken. Foto: Privat

Trygghet og troen på enkeltmennesket er hovedårsakene til at Lillehammer-advokat Oddvar Møllerløkken stemmer Høyre. Han mener den omstridte politireformen må bestå.

Oddvar Møllerløkken er advokat på Lillehammer og leder byens Høyre-lokallag på fritiden – i tillegg til vervet han har som leder av Advokatforeningen Oppland krets.

– En av hovedgrunnene til at Høyre er mitt parti er partiets grunnleggende tro på enkeltindividet, og enkeltmenneskets rett til å ta egne valg. Jeg mener samfunnet og fellesskapet består av enkeltmennesker som skal ha tillit til hverandre, være rause og ha omsorg for hverandre. Derfor er Høyre mitt parti. Jeg opplever at andre partier er for opptatt av systemene som skal bringe alle inn i samme fold, sier advokat Oddvar Møllerløkken til Advokatbladet.

 

– Må satse på et moderne politi

– Hva er de viktigste justispolitiske sakene for deg?
Det er mange saker som jeg brenner for, men om skal jeg fremheve noe på et overordnet nivå så er det likhet og trygghet. Folk skal oppleve at lov og eventuell rettergang er lik for alle, og man skal oppleve en trygghet, både rent samfunnsmessig men også i møte med politi, domstoler og den generelle jusbransjen. Trygghet for at vi har et trygt og sikkert samfunn, trygghet for at saker blir håndtert raskt og effektivt, trygghet for at saker som involverer barn og andre sårbare grupper blir håndtert med den nødvendige kompetanse og omsorg, trygghet for at man blir tatt på alvor og trygghet for at kostnadsnivået ikke overstiger sakens rammer.

– Hvilke løsninger har Høyre på disse områdene?
 Høyre vil fortsette å arbeide for ytterligere kapasitet til politiet. Den mye omdiskuterte politireformen er viktig å følge opp, Høyre er for fortsatt satsning på det moderne politiet. Det moderne politikontoret er på hjul. Det er ikke avstanden til nærmeste lensmannskontor som er avgjørende for når politiet kan være på åstedet, det er avstanden til nærmeste kjørende politipatrulje som betyr noe. Høyre vil sikre en effektiv kriminalomsorg, herunder at det satses med på forskning hva gjelder soning og straffegjennomføring. Høyre vil også satse på økt kapasitet ved domstolene. Dette i sum mener jeg vil bidra sterkt for flere av de sakene jeg mener er viktig innenfor justisfeltet.

Valg 2017: Hvilket parti skal du stemme på?

Foran Stortingsvalget den 11.september spør Advokatbladet en rekke advokater hva de skal stemme på, og hvorfor.

I denne valg-serien spør vi advokater om deres synspunkter på en rekke justispolitiske områder. Foran Stortingsvalget den 11.september spør Advokatbladet en rekke advokater hva de skal stemme på, og hvorfor.

I dag er turen kommet til Oddvar Møllerløkken (39) som er advokat i Thallaug advokatfirma på Lillehammer, leder av Advokatforeningen Oppland krets og leder Lillehammer Høyre. Møllerløkken har også lang erfaring som advokat i Steenstrup Stordrange (SANDS) i Oslo.

 

Grunnleggende menneskerettigheter

– Hva synes du om Sylvi Listhaugs utspill om at menneskerettighetene til asylsøkere må vike for å sikre tryggheten til det norske folk?
Jeg er uenig i utspillet. Menneskerettighetene er grunnleggende, og Høyre forholder seg til de forpliktelser vi har i så henseende. Som advokater har vi et særskilt ansvar for å stå opp for menneskerettighetene og for enkeltmennesket. Det er en arbeidsbelastning vi bør bære med stolthet da det er en av grunnpilarene i vårt samfunn.

Oddar Møllerbakken

Oddvar Møllerløkken i Storgata på Lillehammer. Foto: Privat

– Justisminister Per-Willy Amundsen (FrP) foreslo nylig at folk som er anmeldt for overgrep i «åpenbare saker» skal måtte gå med fotlenke, før du er dømt. Hva synes du om dette forslaget?
Jeg er enig i at vi alltid bør ha en debatt både om strafferammer og om straffemetoder, samfunnet og forskningen er i stadig utvikling. Hva gjelder dette eksakte utspillet så er jeg uenig i det. Politiets rammer for å iverksette sanksjoner uten at disse er domstolsbehandlet bør ikke være så vidtrekkende. Det er viktig å ha effektive prosesser, men også minst like viktig å ivareta grunnleggende rettsstatlige prinsipper. Det er viktig for folks rettsfølelse og tillit. Dersom det er så vidt stor fare for gjentakelse som det Amundsen her anfører så kan man vurdere varetektsfengsling. Dette spørsmålet har også en side mot personvernet som står under stadig press fra nye metoder for overvåkning. Vi må være bevisste viktigheten av å ivareta personvernet også ovenfor straffemistenkte og straffedømte.

– Hva tror du blir hovedutfordringene for advokatstanden fremover?
Jeg tenker vi har en rekke utfordringer i advokatbransjen, spesielt kanskje hva gjelder rettsliggjøringen av samfunnet sammenholdt med den digitale utviklingen som skjer i et voldsomt tempo. Vi vil i større grad oppleve at oppgaver vi tidligere har utført nå kan bli automatisert, samtidig som folk i større grad enn tidligere er bevisst sine rettigheter og er opptatt av å håndheve disse for seg selv og sine. Det påhviler oss som profesjon et stort ansvar for å sørge for at en automatisering skjer på jussens premisser, med det mener jeg at vi må sørge for at innholdet er riktig og at folk mottar den bistand som deres problemstillinger tilsier. Da handler det om å spre kunnskap og om å være fremoverlent i den utviklingen som skjer. Videre mener jeg vi må fortsette å kjempe for at rettshjelp blir tilgjengelig på like premisser for alle de som har behov for det, hvis ikke svikter vi vårt samfunnsansvar.

 

Vil ha mer til IKT

– Hvilket parti tror du advokater flest stemmer på?
Det er vanskelig å si, men jeg har inntrykk av at de større partiene står sterkt og at færre advokater søker til fløypartiene. Det er nok også noe forskjell ut fra hvilket saksområde du arbeider med og hva som interesser deg i jussens verden.

– Hvis ditt parti får justisministeren etter valget, hva er det første som bør skje?
Jeg mener noe av det første som bør skje er ytterligere midler til domstolene. Det er viktig for at systemet skal kunne flyte på en god måte, og etter mitt skjønn har de mottatt for lite over tid. Det er på tide at tilstrekkelig med ressurser blir allokert slik at rettsvesenet kan ta unna den økende saksmengden. Herunder bør man gi mer til IKT i både politiet og domstolene.

– Hva skulle du ønske stod i Høyres program, som du ikke finner der?
Jeg synes vi burde hatt en mer generell tilnærming til den rettsliggjøringen som skjer i samfunnet tatt i betraktning hvordan vi som samfunn skal møte de utfordringene som oppstår. Det er ikke alt som kan lovreguleres eller som bør lovreguleres. Jeg synes vi bør være klarere på nettopp dette, at svaret ikke alltid er å lovregulere en rettighet eller fastsette normene fra sentralt hold. Svaret er ofte å finne i den sunne fornuften uten at man skal måtte lovregulere sunn fornuft. Igjen, det handler om mennesker, og det handler om muligheter for å velge.

I likhet med Advokatforeningens leder Jens Johan Hjort er Oddvar Møllerløkken Høyre-tilhenger. Her fra et arrangement med Advokatforeningen Oppland krets på Lillehammer tidligere i år. Arkivfoto: Henrik Skjevestad