Ap-velgeren: Mer til domstolene, mindre til bistandsadvokatene

Hilde Magnusson. Foto.Hilde Magnusson er opptatt av å bedre innsattes soningsforhold. Foto: Privat

I åtte år satt hun på Stortinget for Ap, og mener partiet har den beste justispolitikken. Advokat Hilde Magnusson på Voss ønsker mer penger til domstolene, og å flytte penger fra bistandsadvokatene og over til barnefordelingssaker.

I 2013 ga Hilde Magnussen seg på Stortinget, og flyttet hjem til Voss der hun startet egen advokatpraksis. Før hun ble politiker, jobbet hun i Deloitte Advokatfirma i Bergen og på Voss. I januar i år ble hun partner i Borgan Advokatar, som har fire kontorer på Vestlandet, fra Haugesund i sør til Voss i nord.

– Hvorfor stemmer du på Arbeiderpartiet?

Jeg står for de samme verdiene som Ap; frihet, rettferdighet og fellesskap. Jeg tenker at det ikke er foreldrenes lommebok som skal være avgjørende for om du får deg en utdannelse i Norge, og for at du skal klare deg i livet. Fellesskapsløsningene som vi har i velferdsstaten må vi verne om, og det mener jeg at vi gjør best gjennom Aps politikk.

Valg 2017: Hvilket parti skal du stemme på?

I denne valg-serien spør vi advokater om deres synspunkter på en rekke justispolitiske områder.

Foran Stortingsvalget den 11.september spør Advokatbladet en rekke advokater hva de skal stemme på, og hvorfor.

I dag er turen kommet til Hilde Magnusson (47) fra Voss. Hun var stortingsrepresentant fra Hordaland for Arbeiderpartiet fra 2005 til 2013, og satt blant annet i justiskomiteen og i kommunal og forvaltningskomiteen.

Hun var delegat til FNs generalforsamling fra 2012, og varamedlem i Stortingets delegasjon til Nordisk råd. Hun har siden januar i år vært partner i Borgen Advokatar på Voss.

– Hva er de viktigste justispolitiske sakene for deg?

Jeg er opptatt av kriminalomsorg. Jeg ser at den såkalte tilbakeføringsgarantien, som jeg var med på å innføre med justisminister Knut Storberget, ikke fungerer optimalt i praksis. I Norge skal alle som soner ut igjen en dag og bli noens nabo, og da må vi stå på for å ha en soning der den innsatte er best mulig rustet til å klare hverdagen utenfor, sier Magnusson.

Hvordan kan det går bra, når folk slippes ut uten å ha et sted å bo, ikke har jobb, og kun har et kriminelt nettverk, spør hun.

Bedre soning for kvinnelig innsatte er også viktig, peker hun på.

Vil ha lokalt politi

Magnusson mener det er mye bra i politireformen.

 Men vi må følge med på at politiet ikke får for lang utrykningstid. Norge har en geografi som krever at politiet er stasjonert på steder det ikke skjer noe dramatisk hver uke, sier hun.

At politikerne ikke glemmer domstolene, er også veldig viktig, mener hun.

 Det er ikke mange som går i fakkeltog for at domstolene skal få mere penger. Det er derfor viktig at politikerne tenker på dem. Det er ikke bra om det blir store restanser på saker i domstolen, eller at de har lokaler som går ut over helsen og sikkerheten for de som jobber der, sier Magnusson.

Foreslår bistandsadvokat-kutt

Hun trekker også frem fri rettshjelp som en sak hun brenner for.

 Jeg er opptatt av alle skal få muligheten til å hevde sin rett, derfor er fri rettshjelp et viktig punkt. Jeg tenker vi kan kutte ned på støtte til bistandsadvokater i svært lange rettssaker, og heller vri rettshjelpen over på dem som kjemper i samværssaker, og de som prøver å komme seg på beina og få til et rettferdig oppgjør etter en skilsmisse, sier Magnusson.

Hun foreslår også å øke rettshjelpsatsen slik at salæret til advokaten som representerer kommunen og advokaten som representerer foreldrene, blir mer like.

Må se hvert enkelt individ

–  Hva synes du om Sylvi Listhaugs utspill om at menneskerettighetene til asylsøkere må vike for å sikre tryggheten til det norske folk?

– Menneskerettighetene er ikke til hinder for at staten regulerer innvandringspolitikken og samtidig ivaretar sikkerheten til borgerne. Her er det fellesskapsinteresser som skal ivaretas, og da kan myndighetene sette inn tiltak som er nødvendige og forholdsmessige for å trygge borgerne.

Det offisielle fotoet fra Magnussons år på Stortinget. Foto: Stortinget

Hun synes ikke at det er bra å se på asylsøkere som en gruppe.

 Vi må se hver person som et enkeltmenneske, og sette inn tiltak rettet mot hvert individ. Er det en som ikke vil hjelpe myndighetene med å avklare sin identitet, så kan utlendingsmyndigheten internere ham eller henne.

 I straffesystemet har vi i de senere år fått bestemmelser som gir grunnlag for bekjempelse av terror. Det er en balanse mellom myndighetenes behov for borgernes sikkerhet, og den enkelte borgers behov for beskyttelse mot at myndighetene griper uforholdsmessig inn i livet deres, men for å få til den balansen trenger en ikke fravike EMK.

Dårlig forslag fra Amundsen

–  Justisminister Per-Willy Amundsen (FrP) foreslo nylig at folk som er anmeldt for overgrep i «åpenbare saker» skal måtte gå med fotlenke, før du er dømt. Hva synes du om dette forslaget?

 Det er et dårlig forslag. Enten sitter du i varetekt til saken din kommer opp fordi du er en fare for samfunnet, eller så er du ikke det. Vurderingen som blir gjort i dag er god nok.

–  Hva tror du blir hovedutfordringene for advokatstanden fremover?

 Den teknologiske utviklingen påvirker også vår bransje, og det er ikke bare, bare å henge med på aktørportalen, for eksempel. Men det er en omstilling som vi bare må innrette oss etter. Noe annet er at folk vil søke svar og løsninger fra advokattjenester på nett, og det vil påvirke hvordan advokater jobber i fremtiden. En annen ting er at jussen blir mer og mer spesialisert, så det blir mer krevende å være oppdatert på alt når en jobber i små miljø med mange fagområder.

Vil si opp Norgerhaven-avtalen

–  Hvilket parti tror du advokater flest stemmer på?

 Advokater er ikke en så ensartet gruppe som en kan få inntrykk av i media. Det er nok et skille på hva en stemmer ut fra hvilke fagområder en har valgt å jobbe med. Forretningsadvokaten som jobber med skatt og avgifter heller kanskje mot høyresiden, og den som jobber med strafferett og sosiale saker heller mot å stemme på venstresiden, men her skal en være forsiktig med å kategorisere, John Christian Elden er jo for eksempel Høyre-mann.

–  Hvis ditt parti får justisministeren etter valget, hva er det første som bør skje?

 Se på situasjonen i domstolene. De har hatt tøffe nedskjæringer og omstillinger, og vi må forsikre oss om at det ikke går på rettsikkerheten løs. Jeg ville også avsluttet avtalen med soning i Nederland.

–  Hva skulle du ønske stod i Arbeiderpartiets program, som du ikke finner der?

Arbeiderpartiet har en helhetlig og god justispolitikk så alt er med, selv om de kunne vært mer konkret på hva de vil gjøre med fri rettshjelp, sier Hilde Magnusson.

Fra Arbeiderpartiets partiprogram

Utdrag fra Aps justispolitiske mål for årene 2017 til 2021:

Om kriminalomsorg Kvaliteten på innholdet i soningen må være høy, slik at risikoen for tilbakefall reduseres. Bemanningen i kriminalomsorgen må økes. Det må etableres flere rusmestringsenheter, og å sørge for god oppfølging etter løslatelsen.

Politiet: Skal ha en sterk lokal forankring. Politidistriktene skal bygges ut, og alle kommuner skal ha et såkalt politiråd.

Domstolene:Prioritere at saker behandles raskt. Heve ompetansenivået i barnefordelingssaker og i saker om vold i nære relasjoner.