Redaksjonelt regnskap Advokatbladet 2013

Hovedfokus i nyhetsdekningen i 2013:

Opptelling av hovedoppslagene i Advokatbladet, viser god bredde.

Hovedtemaer i 2012 har vært: 

Januar:            Advokatlovutvalget utnevnt

 • Profil: Magnhild Pape Meringen, nestleder i hovedstyret
 • Førstelinjeordningen legges ned
 • Advokater i sosiale medier
 • Obligatorisk etterutdanning

Februar:          Kretsenes arbeid

 • Profil: Michal Wiik Johansen – ny i hovedstyret
 • Klomsæts kamp for å beholde bevillingen
 • Advokatens personnummer bør sladdes i dokumenter

Mars:               Fullmektig med hijab

 • Profil: André Oktay Dahl går ut av Stortinget
 • Tønsberg flytter saker til Skien
 • Advokatvakten er viktig

April:              Aker – Europas beste inhouse lawyers

 • Profil: Tor Langbach – går av i domstoladministrasjonen
 • Utilregnelighetsutvalg er i gang
 • Kamp mot eierskapsmyten

Mai:                Skoleprosjektet – Retten er satt

 • Profil: Siv Elisabeth Hveberg – starter egen praksis på Hamar
 • Lippestadsaken – hovedstyret
 • Engasjerte tolker

Juni:                Selmer vant Talentprisen

 • Profil: Nadia Thraning – norsk/russisk advokat i Tromsø
 • Fagdagene en suksess – 24 siders dekning
 • Sommersider – 12 sider

August:           Stortingsvalget 2013 – hvem blir justisminister?

 • Profil: Jens Johan Hjort i Tromsø, ordfører
 • Høyesterett – flytting – ledig embete
 • Kartverket og etinglysning

September:      Strandbakkenutvalget om jusutdanningen

 • Profil: Nicolai Winge med medalje for doktorgrad i miljørett
 • Timeprisene skal på nett
 • Mangler i avskrift av avhørsopptak
 • Polsk/norsk advokat har klientkø

Oktober:         Offentlig tolkeutvalg uten fagfolk

 • Profil: Grete Faremo
 • Veksten flater ut hos de store
 • 140 interessant twitrere om juss
 • Generaladvokat Christopher Anker Bergh på Eidsvold i 1814

November:      Internasjonale trender

 • International Bar Association  – bred dekning av konferansen
 • Årstalen om straffenivå + middagstalene
 • Kretsledermøtet
 • Forsvarermøtet på Klækken
 • Ansettelsesproblemer i Høyesterett

Desember: Nytt mannskap i Justissektoren – Anundsen statssekretærer

 • Profil: Statsråd Anundsen
 • Statsrådens bakkemannskap
 • Advokater i anbudskampen
 • Bachelorjuristene
 • Statssekretærene

Faste stoffområder:

Etikk:

Fast etikkspalte av etikkutvalgets leder Helge Tveit med illustrasjon – avsluttes i desember.

Synliggjøring av sekretariatets og foreningens arbeid:

Kretsene:

Fokusere på kretsledermøtet og synliggjøre kretsledernes engasjement. Dekke noen årsmøter.

Hovedstyret:

Dekningen av hovedstyrets møter konsentrerer seg om de hovedtemaer som drøftes og mindre saker bare refereres summarisk.

Representantskapet:

Sitere fra flest mulig av innleggene for å synliggjøre debatten i representantskapsmøtene.  Benytte anledningen til å knytte kontakter med advokater fra hele landet og utvide billedarkivet.

Sekretariatet:

Synliggjøre bredden i arbeidsoppgavene. Presentere fagteamenes arbeid. Presentere nye ansatte. Omtale enkeltsaker som krever mye arbeid (travle tider). Henvise til viktige høringsuttalelser. Følge disiplinærutvalgenes arbeid tettere.

Faglig stoff:

De gule fagsidene er tilgjengelige for fritekstsøk med aktive lenker til alle HR-avgjørelser og offentlige dokumenter i egen ebladform.

Advokatbladet bringer korte omtaler av ny juridisk litteratur.

Advokatbladet kan bringe prinsipielt viktige rettsavgjørelser, fagartikler og kronikker ved behov.

Advokatbladet legger lederens årstale ut som eblad på nett. Der ligger også tidligere års taler.

Featurestoff:

Profilen: Advokatbladet ønsker å fortsette med en profil av en advokat/dommer/jurist som har en historie å fortelle og som det er viktig at medlemmene får møte i en bredere beskrivelse. En slik profil er ett av de få fora der et intervjuobjekt kan gjennomføre en argumentasjonsrekke eller fortelle en historie uten å bli avbrutt.

Humor/Jus light:

Dette er et sårt tiltrengt innslag av humor som krever mye pirkearbeid, men som redaksjonen ønsker å videreføre. JusLight består av flere elementer:

Den uhøytidelige spalten ”Hva har du på iPoden din?” er blitt riktig populær og det er status å bli utfordret der.

“Twittersamtaler” – henter ut samtaler fra twitter advokater i mellom (med humor)

Tegneseriestripen Hakkum tinghus tegnes av Nils Petter Smeby og er spesiallaget for Advokatbladet.

Advokatbladet har rettighetene i Norge til å bruke tekst og tegninger fra den engelske advokatbloggen Baby Barista i The Guardian og Alex Williams tegneserie om advokater i The Times.

Muntre historier fra retten fortsetter med illustrasjon – slutt i desember

Kryssord (det kommer inn 5-10 svar hver gang)

Klipp fra Advokatbladet  for  50 og 90 år siden

Kommentarstoff og debatt:

 • Redaktøren skriver leder i hver utgave
 • Advokatforeningens leder og generalsekretær skriver personlige kommentarer i hver utgave
 • JussBuss skriver en kommentar i hver utgave.
 • Det er lav terskel for å trykke debattinnlegg

Medlems og bransjenytt:

 • Sekretariatet leverer oversikt over innmeldte medlemmer.
 • Sekretariatet levere oversikt over jobbskifte og endringer i medlemmers arbeidsforhold.
 • Det hentes opp lister fra justisdepartementets saker i statsråd.
 • Pressemeldinger av interesse fra Justisdepartementet hentes opp.
 • Hentes opp spørsmål fra Stortingets spørretime i 2014
 • Nyheter om medlemmer, utnevnelser osv er prioritert i den siste delen av bladet
 • Jubileer, priser, utmerkelser og lignende er prioritert i den siste delen av bladet
 • Forhåndsomtaler av møter og kurs er prioritert